Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. informacji europejskiej i sportu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ogłasza nabór na stanowisko do spraw informacji europejskiej i sportu
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Wymagania niezbędne:    

1.    Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub administracyjne.

2.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

3.    Kandydat nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

4.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5.    Umiejętność obsługi komputera.

6.    Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

7.    Obywatelstwo polskie.

8.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość problematyki samorządowej.

2.    Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

3.    Znajomość języka obcego (pożądany angielski).

4.   Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu administracji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    zbieranie informacji na temat funduszy europejskich oraz innych możliwych do pozyskania przez gminę,

2)    opracowywanie wniosków o dofinansowanie,

3)    koordynacja i współdziałanie o organizacjami sportowymi i turystycznymi w celu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,

4)    przygotowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

5)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i naliczanie opłat, z tym związanych,

6)    wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych i zgromadzeń,

7)    opracowywanie danych do projektu budżetu, propozycji zmian i jego realizacja.

Wymagane dokumenty:

-      wypełniony kwestionariusz osobowy z jedną fotografią,

-      świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia  uczelni,

-      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

-      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i ich publikację.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 20 lipca 2005r. do godz. 1200 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw informacji europejskiej i sportu”. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.