Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Góreczki-Zimnowoda (powyżej 60 tys. euro)

 

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi  gminnej Góreczki - Zimnowoda

 

1) Nazwa  i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Koźmin Wlkp

Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp.    www.kozminwlkp.pl

tel. (0-62) 7216-088, fax (0-62) 7216-756, e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać w siedzibie zamawiającego pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 20 PLN brutto.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi  gminnej Góreczki- Zimnowoda na dł. 1710 mb szer. 3, 5 m polegającej na:

1. odwodnieniu drogi poprzez odmulenie istniejących rowów przydrożnych,

2. wykonaniu:

a)  zjazdów na pola

b) koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni

c) warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm

d) warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm wg PN – S- 06102

e) warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 5 cm wg. PN – S- 06102

f) warstwy wyrównawczej mineralno- asfaltowej w ilości 50 kg/ m2

g) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg. PN – S- 96025

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV 45.23.31.20-6

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: do 31. 10. 2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w SIWZ.

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej Góreczki-Zimnowoda”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5

8) Informacja na temat wadium: 10.000, 00 PLN

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%.

10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. -

pokój nr 10 do dnia 24.08.2005. do godz. 9:45

11) Termin związania ofertą: okres 60  dni , tj. do dnia 25.10.2005.

12) Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 21.06.2005.