Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Wykonanie budżetu za rok 2004.

 

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XII/107/2004 z dnia 23 stycznia 2004 r.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany w wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz dokonano korekt wysokości wydatków uchwałami Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XIII/110/2004 z dnia 30.03.2004r., Nr XV/128/2004 z dnia 30.06.2004r., Nr XVI/139/2004 z dnia 29.09.2004r., Nr XVII/148/04 z dnia 29.11.2004r. oraz Nr XVIII/166/04 z dnia 30.12.2004r. i Zarządzeniem Nr 22/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.05.2004r.

Na koniec roku plan dochodów wyniósł 17.755.495,- zł i był o 2.817.447,- zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 15,87%, a po stronie wydatków 16.110.495,- zł i był o kwotę 3.057.447,- zł wyższy od budżetu początkowego tj. 18,98%.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.645.000,-zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

 

 

DOCHODY

 

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2004r. wynosiło 17.654.783,- zł tj. 99,43%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2004r. przedstawia się następująco:

 

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /7.855,- zł/                     108,33%

 

Przyjęto wpłaty od ludności za przyłącza wodociągowe do istniejących już wodociągów w kwocie 7.855,- zł.

 

Dział 020 – Leśnictwo /3.452,- zł/                                            98,63%

 

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich na terenie naszej gminy wyniosły 3.452,- zł.

 

Dział 600 – Transport i Łączność /948.054,- zł/                   100,00%

 

Są to środki na dofinansowanie inwestycji wykonanych:

 • w roku 2003 – droga Koźmin – Białydwór z programu SAPARD w kwocie 356.952,- zł

 • w roku 2004 – Koźmin - ul. Wiatraczna, Chełkowskiego, Synoradzkiego oraz droga Wrotków – Skałów w kwocie 543.602,- zł - SAPARD

 • środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Staniew, Stara Obra, Orla i Kaniew w kwocie 47.500,- zł

 

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /444.520,- zł/           97,54%

 

Z czynszu najmu lokali komunalnych i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 226.003,- zł. Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynoszą 28.356,- zł (w tym: dotyczące roku 2004 to kwota 13.044,- zł), na które zostały wysłane upomnienia. Uzyskano sądowe nakazy zapłaty zaległego czynszu, które są egzekwowane przez komornika. Nadpłaty czynszu wynoszą 124,- zł.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 17.942,- zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę 25.405,- zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku 2004 wynoszą 1.089,- zł. Zalegającym z opłatami wysłano upomnienia.

Z dzierżawy gruntów i łąk w mieście uzyskano kwotę 34.817,- zł. Zaległości na 31.12.2004r. wynoszą 4.721,- zł, z czego kwotę 2.619,- zł wpłacono 07.01.2005r. Ze sprzedaży gruntów uzyskano kwotę 139.064,- zł.

Ponadto kwota 1.289,- zł to odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów.

 

Dział 710 – Działalność Usługowa /1.000,- zł/                      100,00%

 

Cmentarze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000,- zł.

 

Dział 750 – Administracja Publiczna /74.162,- zł/               101,29%

 

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 65.920,- zł. Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargu i drobne wpłaty za usługi kserograficzne w kwocie 3.606,- zł oraz środki uzyskane ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i prowizja od sprzedanych znaków skarbowych w kwocie 1.997,- zł i 5 % od opłat za wydane dowody osobiste – kwota 2.639,- zł.

 

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Państwowych, Kontroli i Ochrony   Prawa oraz Sądownictwa /17.012,- zł/                  98,38%

 

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano dotację w kwocie 2.174,- zł na aktualizację rejestru wyborców.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.838,- zł.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publ. i Ochrona Przeciwpożarowa    /5.000,- zł/                                                                                100,00%

 

W roku 2004  wpłynęła dotacja z WUW w Poznaniu w kwocie 2.500,- zł oraz dotacja z Urzędu Gminy w Rozdrażewie na zakup alkometru w kwocie 2.500,- zł (na podstawie porozumienia).

 

Dział 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z ich Poborem /6.837.613,- zł /                              101,10%

 

R-dz 75601 – Wpływy z pod. doch. od os. fiz. /35.188,- zł/  51,75%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej to kwota 34.733,- zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 455,- zł.

 

R-dz 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych /4.116.868,- zł/  103,42%

- podatek od nieruchomości (2.243.956,- zł) tj. 109,00%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 2.243.956,- zł. Zaległości na 31 grudnia 2004r. wynoszą 242.585,- zł, w tym odroczenia stanowią kwotę 108.927,- zł, hipoteka przymusowa – 3.465,- zł.

Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny (1.266.288,- zł) tj. 92,25%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości w kwocie 111.959, - zł, w tym odroczeń w kwocie 3.962,- zł, hipoteka przymusowa – 10.588,- zł.

Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny (4.401,- zł) tj. 69,75%

Zaległości w podatku leśnym na 31 grudnia 2004r. wynoszą 523,- zł (z 2004r. -  83,- zł).

Do zalegających podatników wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od środków transportowych (190.024,- zł) tj. 122,01%

Zaległości w tym podatku na 31 grudnia 2004r. wynoszą 27.762,- zł, na które zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn (23.239,- zł) tj. 99,53%

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Wysokość wykonania tego podatku uzależniona jest od ilości osób regulujących stan własności i sprawy spadkowe.

Zaległości na 31.12.2004r. wg złożonego sprawozdania wynoszą 2.999,- zł.

- podatek od posiadania psów (2.989,- zł) tj. 99,63%

Zaległości zgodnie z prowadzonym rejestrem wynoszą 110,- zł, zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty targowej (94.715,- zł) tj. 87,09%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów handlujących.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (132.455,- zł) tj. 134,13%

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe. Zaległości w tym podatku na koniec grudnia 2004r. wg złożonych sprawozdań wynoszą 13,- zł.

- odsetki (32.225,- zł) tj. 119,35%

Są to odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków oraz opłata prolongacyjna pobierana w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bież. jedn. sektora fin. publ. (126.576,- zł) tj. 100,00%

Jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

R-dz 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw /227.528,- zł/  95,38%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 60.430,- zł tj. 82,86%. Wysokość uzależniona jest od ilości osób ubiegających się o kredyty, pożyczki, zaświadczenia, od wydanych decyzji administracyjnych, dokumentów (akty urodzenia, akty zgonów, spisanie testamentów itp.)

Uzyskano także wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholowych kwocie 153.281,- zł tj. 100,18%. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 1.667,- zł tj. 99,95%. Wpływy z różnych opłat – za czynności urzędowe pobierane są opłaty od osób rozpoczynających działalność gospodarczą – wpływy wyniosły 12.150,- zł tj. 110,86%.

 

R-dz 75621 – Udziały gmin w pod. stanowiących dochody budżetu państwa /2.450.675,- zł/ 99,23%

- podatek dochodowy od osób fizycznych (2.314.303,- zł) tj. 97,66%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na planowaną kwotę 2.369.793,- zł wpłynęła kwota 2.314.303,- zł. Plan roczny ustalono na podstawie wskaźników z Ministerstwa Finasnów.

- podatek dochodowy od osób prawnych (136.372,- zł) tj. 136,372%

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Na planowaną kwotę 100.000,- zł wpłynęło 136.372,- zł

 

R-dz 75624 – Dywidendy  /653,- zł/ 100,00%

Na planowaną kwotę 653,- zł wpłynęło 653,- zł.

 

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych /6.701,- zł/ 125,14%

Są to pobrane koszty wysłanych upomnień od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat.

 

Dział 758 – Różne Rozliczenia /7.336.476,- zł/                       99,97%

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 5.443.722,- zł tj. 100,00%. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 130.035,- zł tj. 100,00%.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 70.652,- zł tj. 100,00% - jest to kwota rekompensująca ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym, leśnym poniesione w II półroczu 2003r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1.692.469,- zł tj. 100,00%.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie tytułem nadpłaconych podatków z lat ubiegłych pobrał kwotę 1.082,- zł.

Z tytułu odsetek naliczonych przez PKO od środków pieniężnych zgromadzonych  na rachunku bankowym uzyskano kwotę 680,- zł. Jest to jednak oczywiste biorąc pod uwagę duży spadek oprocentowania rachunku.

 


Dział 801 – Oświata i Wychowanie /197.334,- zł/                100,16%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 6.824,- zł na zakup wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt (opłata stała) i wyżywienie dzieci w przedszkolach i odpłatność emerytów i rencistów z Klubu Seniora w kwocie 167.306,- zł. Kwota 300,- zł wpłynęła na komisje egzaminacyjne.

 

Dział 852 – Pomoc Społeczna /1.516.583,- zł/                         99,79%

Z Wielkopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano dotację:

 • na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezp. emerytalno-rentowe w wysokości 1.009.350,- zł, z tego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 9.300,- zł

 • na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 5.450,- zł

 • na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wys. 199.465,- zł

 • na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w wys. 1.999,- zł

 • na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w wys. 137.700,- zł

 • na usuwanie skutków klęsk żywiołowych rolników w wys. 124.030,- zł

 • na dożywianie dzieci w szkołach 15.773,- zł

Ponadto z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK wpłynęła kwota 22.816,- zł. Wpłaty są uzależnione od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością.

 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska /265.362,- zł/ 62,39%

Dochód stanowi dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z tytułu refundacji kosztów oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 159.643,- zł. Za przyłącza wodociągowe do istniejących wodociągów wpłynęła kwota 5.948,- zł, z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota 3.570,- zł, z tytułu sprzedaży sieci gazowej w ulicach : Krotoszyńska, Chełkowskiego, Synoradzkiego i Wiatraczna do Zakładu Gazowniczego w Kaliszu uzyskano kwotę 60.735,- zł oraz I rata z umowy sprzedaży torów kolejowych w wys. 35.466,- zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego /188,- zł/    100,00%

Czynsz z tytułu dzierżawy części budynku świetlicy w Szymanowie wpłynął w wys. 188,- zł.

 

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport /172,- zł/                    100,00%

W dziale tym dochodem są wpływy z opłaty startowej w „Biegu Maćka”.

 

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2004r. wynosi 15.685.419,- zł tj. 97,36% planu i przedstawia się następująco:

 

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /25.616,- zł/                     98,90%

W tym dziale przeznaczono środki na realizację niżej podanych zadań:

 1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze                                                                  25.318,-

 2. Podatek od prowizji za sprzedaż świadectw miejsca poch. zwierząt

      – zobowiązanie za 1993r.                                                                                         298,-

Dział 600 – Transport i Łączność /1.884.200,- zł/                  95,52%

W tym dziale środki wydatkowano na:

Budowę drogi - niew

 

1.       Budowę drogi w Kaniewie                                                                                  81.654,-

w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 12.500,-

2.       Budowę drogi gminnej Wrotków Skałów                                                      403.143,- w tym środki pomocowe SAPARD 164.803,-

Zobowiązania 20.500,-                                    

3.       Budowę drogi w Orli od strony Sapieżyna                                                          51.354,- w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 10.000,- 

4.       Budowę drogi Staniew Wieś – Staniew Odbudowanie                                     120.095,- w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 12.500,-

5.       Budowę drogi - Stara Obra ul. 40-lecia                                                               68.011,- w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 12.500,-

6.       Budowę drogi gminnej (ulice: Chełkowskiego, Synoradzkiego, Wiatraczna)  779.811,- w tym środki pomocowe SAPARD 378.799,-

7.       Wykonano wykaszanie poboczy, naprawy i porządkowanie przystanków,

malowanie przystanków przy trasie Krotoszyn – Jarocin                                   10.093,-                                              

8.       Wykonano cząstkowe remonty dróg gminnych oraz remonty i równanie 

dróg żużlowych                                                                              61.518,- zobowiązania 3.857,-

9.       Wykonano remonty cząstkowe ulic w mieście oznakowanie poziome

i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic                                                              32.195,-

zobowiązania 8.135,-

10.   Wykonano oznakowanie pionowe w gminie (drogi gminne)                              10.091,-

11.   Wykonano ścinkę poboczy na drogach gminnych: Sapieżyn-Trzebin,

Józefów-Wziąchów, Serafinów, Gałązki                                                               8.015,-

12.   Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie gołoledzi          26.201,-

13.   Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie ulic w mieście                                22.315,- zobowiązania 988,-

14.   Roboty nieprzewidziane na drogach w tym: przekładanie płytek

chodnikowych, założenie kostki brukowej, krawężnik drogowy, obrzeża          43.630,- zobowiązania 9.919,-

15.   Roboty dodatkowe – obwodnica projekt podziału nieruchomości                      24.984,-

16.   Niezapłacone rachunki z 2003r.                                                                         141.090,-

Zobowiązania 45.417,- (remont dróg i nawierzchni, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg gminnych, bieżące oznakowanie ulic)

 

Dział 630  Turystyka /4.356,- zł/                                            87,12%

Wydatkowano środki na zakup znaczków PTTK, gadżety oraz zorganizowanie festynu wędkarskiego z okazji Dnia dziecka.

 

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa / 123.786,- zł/          96,92%

 

R-dz 70004  Różne jedn. obsł. gospod. mieszk. i kom. /112.638,-zł/ tj. 96,68%

Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie budynków: zakup dachówki i folii na budynek przy ul. Stary Rynek 22, wymiana instalacji gazowej, okien i malowanie klatki schodowej ul. Pleszewska, malowanie klatki schodowej - ul. Stary Rynek 22, wymiana podłogi ul. Floriańska 21 oraz zamontowanie podliczników do wody, przestawienie piecy kaflowych, naprawa konstrukcji dachu i nowe pokrycie na budynku gospodarczym przy ul. Nowy Rynek 9, wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym przy ul. Krotoszyńskiej 5, wymiana rynien i kotła C.O.  w bud. Staniew, zakup pomieszczeń gospodarczych i wykonanie nowego pokrycia dachu i opierzeń – budynek Kaniew, wykonanie posadzki w sali wiejskiej w Gościejewie, wykonanie dokumentacji technicznej na zmiany przeznaczenia budynku szkolnego w Kaniewie na mieszkania, remont mieszkania przy ul. Wiatrolika 5, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Krotoszyńskiej 5, przeglądy ogólnobudowlane budynków.

Zobowiązania 2.507,- zł (opłata za gaz, wywóz nieczystości, zamiatanie chodników przy bud. ADM)

R-dz 70005 Gospod. gruntami i nieruchomościami /11.148,- zł/ tj. 99,40%

1.       Zapłacono rachunki za wyceny nieruchomości i ogłoszenia prasowe,

wykonanie map i zakup znaków                                                                            7.148,-

2.       Zakup pawilonu handlowego w Orli                                                                     4.000,-

 

Dział 710 – Działalność Usługowa /20.276,- zł/                      98,74%

 

R-dz 71004 – Plany zagospod. przestrzennego /7.076,- zł/ tj.97,80%

1.       Opłata za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę  7.076,-

2.       W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zasięgnięciu opinii fachowców w tej sprawie odstąpiono od wykonania zadania.

 

R –dz 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne /12.200,- zł/ tj.99,19%

1.       Zapłacono rachunki za regulację stanu prawnego gruntów                                      600,-

2.       Zapłacono rachunki za wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty

notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów

z produkcji rolnej, zwrot kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości

do ANRSP                                                                                                           11.600,-

 

R-dz 71035 – Cmentarze /1.000,- zł/ tj. 100,00%

Wykonano remont grobu oficera Wojsk Polskich Józefa Kaniewskiego na cmentarzu przy ul. Pleszewskiej.

 

Dział 750 – Administracja Publiczna /1.861.844,- zł/            98,27%

 

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /65.920,- zł/ tj. 100,00%

Z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pokryto koszty realizacji zadań administracji rządowej.

 

R-dz 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) /117.871,- zl/ tj. 98,51%

Pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w tym: wypłacono diety radnym oraz zapłacono rachunki dotyczące funkcjonowania Rady.

Zobowiązania 606,-  (środki czystości, artykuły biurowe)

 

R-dz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /1.564.482,- zł/ tj. 98,07%

1.       Płace                                                                                                                   864.170,-

2.       Pochodne od płac (ZUS, F. Pracy)                                                                    237.776,-       

3.       Krajowe podróże służbowe                                                                                  30.819,-

4.       Zagraniczne podróże służbowe                                                                              4.731,- 

5.       Materiały i wyposażenie                                                                                    146.681,-

6.       Energia                                                                                                                 24.251,-

7.       Usługi materialne i niematerialne                                                                      223.284,-

8.       Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON)                                              5.052,-

9.       Fundusz świadczeń socjalnych                                                                            27.718,-

Zobowiązania 127.024,-  (płace i pochodne, wywóz nieczystości, wywóz pojemników na tworzywa sztuczne, opł. za gaz, artykuły biurowe, środki czystości)                

 

R-dz 75095 – Pozostała działalność /113.571,- zł/ tj. 99,75%

1.       Wypłacono diety sołtysom                                                                                  50.400,-

2.       Współpraca między gminami                                                                              27.445,-

3.       Promocja miasta i gminy                                                                                     35.726,-

Zobowiązania 185,- (podatek od umów zleceń)

 

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa /17.012,-/                    98,38%

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

kwotę   2.174,- zł na aktualizację rejestru wyborców

kwotę 14.838,- zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publ. i Ochrona Przeciwpożarowa /269.271,- zł/                                                                              99,24%

 

R-dz 75405 – Komendy powiatowe Policji /7.000,- zł/ tj. 100,00%

Zakupiony został alkometr dla Komisariatu Policji. Łączny koszt zakupu wyniósł 9.214,- zł. Pozostałe środki pokryto z gminnego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

R-dz 75412 – Ochotnicze straże pożarne /259.771,- zł/ tj. 99,21%

1.       Ubezpieczono 27 drużyn, zapłacono OC od 7 samochodów, wykonano

przeglądy techniczne pojazdów                                                                           11.725,-                                                     

2.       Zakupiono paliwo (etylinę, oleje i płyny)                                                              6.306,-

3.       Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy

pożarniczej, turniej tenisa stołowego, zawody sikawek konnych                         1.232,-

4.       Zapłacono r-ki za obchody Św. Floriana oraz 75-lecia OSP Wrotków                 1.503,-

5.       Zapłacono r-ki za energię elektr., gaz, telefon, czynsz, wodę, kanalizację,

i zakupiono środki czystości                                                                                10.647,-

6.       Wypłacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi                     15.360,- 

7.       Badania lekarskie członków OSP                                                                          2.508,-

8.       Zakupiono sprzęt gaśniczy, ubrania bojowe                                                          6.480,-

9.       Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, wykonano remonty,

naprawiono pagery, przegląd sprzętu ratownictwa drogowego                             7.354,-

10.   Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych                                      3.682,-

11.   Dofinansowano szkolenia dla dowódców MDP                                                         50,-

12.   Wydatki nieprzewidziane                                                                                      6.524,-

13.   Remonty remiz OSP Gałązki i Koźmin Wlkp.                                                    24.500,-

14.   Podatek od nieruchomości                                                                                   10.900,-

15.   Zakup samochodu dla OSP Koźmin Wlkp.                                                       120.000,- 

Z budżetu gminy sfinansowano ogólny koszt zakupu, zwrot środków z gmin,

z którymi podpisano porozumienie w wys. 96.000,- nastąpi w I kwartale 2005r.

16.   Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w Rozdrażewie                      24.000,-

17.   Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Powiatowej Straży w Krotoszynie   7.000,-

Zobowiązania 1.934,- zł (podatek od umów zleceń)

 

R-dz 75414 – Obrona cywilna /2.500,- zł/ tj. 100,00%

Dotację otrzymaną z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeznaczono na zakup radio-telefonu.

 

Dział 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z Ich Poborem /7.799,- zł/                                       64,72%

 

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych /7.799,- zł/ tj, 64,72%

-  wydatki bieżące            3.384,-   

-  inkaso opłaty targowej 3.430,-

- ZUS-y                              985,-

Zobowiązania 946,- (podatek i ZUS od inkaso)

 

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego /135.896,- zł/          97,85%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

Dział 801 – Oświata i Wychowanie /6.960.198,- zł/               99,18%

 

R-dz 80101 Szkoły podstawowe /3.803.490,- zł/ tj. 99,43%

- wypłacono płace i pochodne od płac                                                                       3.232.698,-

- zapłacono r-ki za bieżące utrzym. placówek oświatowych i wypł. f. św. socjal.       565.188,-

- zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci z pierwszych klas                                         5.604,-

Zobowiązania 370.743,- (płace i pochodne, zakup książek, opłata za gaz, zakup pieczątek, naprawa kserokopiarki, art. biurowe, środki czystości, zakup opału, obsługa serwisowa kotłowni)

 

R-dz 80104 – Przedszkola /1.188.623,- zł/  tj. 99,42%

- wypłacono płace i pochodne                                                          956.278,-

- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie oraz wypł. fund. świad. socjal.   232.345,-

Zobowiązania 106.396,- (płace i pochodne, artykuły biurowe, środki czystości)

 

R-dz 80110 – Gimnazja /1.662.202,- zł/ tj. 98,32%

- wypłacono płace i pochodne                                                                    1.475.773,-

- zapł. r-ki za bieżące utrzym. i przekazano środki na fund. świad. socjal.  186.429,-

Zobowiązania 185.217,- (płace i poch., opłata za gaz, śr. czystości, książki, art. biurowe, obsługa serwisowa kotłowni)

 

R-dz 80113 Dowożenie uczniów do szkół /244.006,- zł/ tj. 99,99%

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy.

 

R-dz 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /19.364,- zł/ tj. 97,83%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę 10.955,- zł.

 - w Szkole Podstawowej Nr 1 zapłacono za zorganizowanie szkoleń wszystkich nauczycieli

    na kwotę 4.390,- zł.             

Pokryto koszty szkoleń z zakresu informatyki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3           3.249,-

2. Szkoła Podstawowa Borzęcice     110,-

3. Szkoła Podstawowa Borzęciczki  440,-

4. Szkoła Podstawowa Mokronos     110,-

5. Przedszkole Borzęciczki               110,-

 

R-dz 80195 – Pozostała działalność /42.513,- zł/ tj. 99,95%

Środki przeznaczono na:

- dowóz do szkół specjalnych                                                                          3.270,-

- dofinansowanie konkursów                                                                              953,-

- wypłatę f. świad. socjal. dla nauczycieli emerytów emerytów rencistów   38.290,-

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia /134.023,- zł/                           75,87%

 

R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /134.023,- zł/ tj. 76,92%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi:

 

1.       Przygotowanie, utrzymanie i udostępnianie pomieszczeń dla grup AA               2.700,-

2.       Dożywianie dzieci                                                                                               50.000,-

3.       Współfinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych                      18.500,-

4.       Wypłata diet Komisji                                                                                             6.855,-

5.       Dofinansowanie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, organizowanie

konkursów, turniejów, festynów i imprez sportowych, zakup sprzętu sport.      40.754,-

6.       Pokryto koszty leczenia                                                                                         1.200,-

7.       Dofinansowanie zakupu alkometru                                                                       2.214,-

8.       Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych                                                          11.800,- 

Pozostałe środki zablokowano  na budowę boisk sportowych.        

Zobowiązania 139,- (podatek i ZUS od umów zleceń Komisji)                          

 

Dział 852 – Pomoc Społeczna /2.404.746,- zł/                         99,84%

 

R-dz 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /1.009.350,- zł/ tj. 99,67%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne 10.143 świadczeń na kwotę 954.156,-

- płace i pochodne 19.963 ,- w tym 146 osobom opłacono składki emeryt.-rentowe

- wydatki majątkowe (komputery) 9.300,-

- wydatki na płace i pochodne prac. obsługującego 18.924,-

- wydatki bieżące 7.007,-   

 

R-dz 85213 – Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /5.450,- zł/ tj. 100,00%

Przekazano składki na ubezpieczenia zdrowotne (160 świadczeń).

 

R-dz 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /342.565,- zł/ tj. 100,00%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki jednorazowe (1.130 świadczeń)                           143.100,-

- zasiłki stałe, stałe wyrównawcze (223 świadczeń)           77.694,-

- zasiłki okresowe (854 świadczeń)                                    88.193,-

- macierzyńskie zasiłki okresowe celowe (49 świadczeń)  14.310,-

- gwarantowane zasiłki okresowe (20 świadczeń)                8.394,-

- składki na ubezpieczenia społeczne (80 świadczeń)        10.874,-

 

R-dz 85215 – Dodatki mieszkaniowe /400.958,- zł/ tj. 99,99%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 400.958,- zł, z tego:

- najemcom mieszkań komunalnych                   51.258,-

- najemcom mieszkań spółdzielczych               222.380,-

- najemcom pozostałym i właścicielom lokali  127.320,-

R-dz 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.  /1.999,- zł/ tj. 100,00%

Wypłacono 14 świadczeń na kwotę 1.999,- zł

 

R-dz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /319.100,- zł/ tj. 100,00% 

Wypłacono płace i pochodne w kwocie 258.024,- zł oraz zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie 61.076,- zł.

Zobowiązania 20.652,- (płace i pochodne)

 

R-dz 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /107.221,- zł/ tj. 100,00%

Zapłacono siostrom PCK, które opiekowały się 37 osobami (17.233 świadczeń).

 

R-dz 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /124.030,- zł/ tj. 99,53%

Pomocą tą objęto 353 rolników.

 

R-dz 85295 – Pozostała działalność /94.073,- zł/ tj. 100,00%

1.       Dożywianie dzieci w szkołach – 227 dzieci 36.193 świadczeń                          39.573,-

2.       Wypłacono wynagrodzenie i pochodne pracownikom „Klubu Seniora”             46.186-

3.       Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie „Klubu Seniora”                               8.314,-

Zobowiązania 3.479,- (płace i pochodne)

 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /78.042,- zł/  99,91%

 

R-dz 85401 – Świetlice szkolne /78.042,- zł/ tj. 99,91%

Wypłacono płace i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 75.410,- zł. Na utrzymanie bieżące świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 2.632,- zł.

Zobowiązania 11.008,- (płace i pochodne)

 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska /989.637,- zł/  84,79%

 

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /46.309,- zł/ tj. 88,46%

1.       Wypłacono ryczałt za oczyszczanie miasta                                                         39.580,-

2.       Zapł. r-ki za składowanie, wywóz i opróżnianie koszy miejskich i parkowych   5.867,-

3.       Zakup nowych koszy oraz remonty starych                                                             862,-

Zobowiązania 5.400,- (ryczałt za oczyszczanie miasta)

 

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /115.598,- zł/ tj. 95,44

1.       Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej                                              69.382,-

2.       Zapłacono r-ki za zużytą wodę w Parku Powstańców Wlkp. + Stary Rynek        3.609,-

3.       Zakupiono trawy na dosiewki                                                                                   583,-

4.       Utrzymanie zieleni na wsiach                                                                                2.045,-

5.       Remont placu zabaw przy ul. Tysiąclecia                                                             2.500,-

6.       Karma dla ptactwa w Parku Powstańców Wlkp.                                                   1.000,-

7.       Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby, gazony, parki, skwery,

ulice i wysepki                                                                                                       6.575,-                   

8.       Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew i krzewów w parkach

oraz przy ulicach i skwerach                                                                                  4.055,-

9.       Konkurs „Koźmin Miastem Kwiatów i Zieleni                                                   1.462,-

10.   Zapłacono rachunki za zakupione nawozy, środki ochrony roślin                        1.072,-

11.   Zakupiono farby do odnowienia ławek w parkach                                                   488,-

12.   Usunięto suche drzewa i konary na ul. Dworcowej i Lipowej                              3.510,-

13.   Dopłata do zamienianych gruntów z przeznaczeniem na tereny zielone            18.266,-

14.   Żwirowanie alejek w Parku Powstańców Wlkp. + zakup tłucznia                        1.051,-       

Zobowiązania 5.350,- (utrzymanie zieleni, dokarmianie ptactwa)

 

R-dz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg /646.015,- zł/ tj. 99,83%

1.       Zapłacono r-ki za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na           637.709,-

terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

2.       Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta (Boże Narodzenie)                         8.306,-

Zobowiązania 1.010,- (wynajem podnośnika koszowego do wyk. wystroju świątecznego)

 

R-dz 90095  Pozostała działalność /181.715,- zł/ tj. 52,44%

1.       Roboty nieprzewidziane (naprawy kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe,

czyszczenie kanalizacji)                                                                                       26.151,-

2.       Targowisko – wywóz śmieci i składowanie śmieci na wysypisku w Orli,

utrzymanie i remont WC                                                                                     29.376,-

3.       Roboty publiczne  zakupy i remonty narzędzi, odzież robocza,

wynagrodzenia, zakup materiałów, opłaty za prąd i wodę, zakup paliwa

do kosy spalinowej, cukier, herbata                                                                   126.188,-

w tym: płace i pochodne pracowników 42.102,-

4.       Wydatki majątkowe                                                                                           160.000,-Wydatki te zostaną zrealizowane w ciągu 3 lat na budowę klarowników na stacji uzdatniania wody w Koźminie Wlkp. zgodnie z decyzją o umorzeniu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Zobowiązania 15.827,- (serwis kabin WC, podatek i ZUS od umów prac. publicznych)

 

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego /534.505,- zł/   99,34%

 

R-dz 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /319.297,- zł/ tj. 99,35%

1. Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Kultury                                    297.200,-

2. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich                     22.097,-

 

R-dz 92116 Biblioteki /198.980,- zł/ tj. 100,00%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru 198.980,-

 

R-dz 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków /10.182,- zł/ tj. 100,00%

Wykonano remont zabytkowego wiatraka przy ul. Krotoszyńskiej.

 

R-dz 92195 – Pozostała działalność /6.046,- zł/ tj. 80,61%

Środki przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina + Muzeum     6.046,-

Zobowiązania 124,- (podatek)

 

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport /234.212,- zł/               98,40%

 

R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu /67.527,- zł/ tj. 96,19

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące klubu sportowego KKS Biały Orzeł” (m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ubezpieczenie, opłaty sędziowskie, przewozy, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, dofinansowanie obozu zimowego).

Zobowiązania 1.750,- (opłata za gaz, podatek)

 

R-dz 92695 – Pozostała działalność /166.685,- zł/ tj. 99,32%

1.       Ubezpieczenie i opłaty składek LZS                                                                        558,-

2.       Klub Sportowy „SPARTAKUS”                                                                         10.002,-

3.       Szkolny Związek Sportowy                                                                                 21.260,-

4.       Parafialny klub „FARA”                                                                                        6.999,-

5.       Dofinansowanie sportu masowego                                                                      22.274,-

6.       Koszty utrzymania basenu + modernizacja stacji filtrów                                  102.072,-

7.       Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy                                                         2.995,-

8.       Lodowisko                                                                                                                525,-

Zobowiązania 1.147,- (prace przy lodowisku, ryczałt sędz. ligi gminnej, podatek)

 

Zobowiązania na koniec 2004 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 906.861,- zł w tym wymagalne to kwota 5.097,- zł i przedstawiają się następująco:

 

Dział                Rozdział              Zobowiązania                     w tym                          w tym

                                                      ogółem                      wymagalne                   płace i poch.

 

600                  60016                     45.417,-                           2.694,-                                -

700                  70004                       2.507,-                              359,-                                -

750                  75022                          606,-                                -                                    -

                        75023                   127.024,-                             398,-                            110.537,-

                        75095                          185,-                                -                                    -

754                  75412                       1.934,-                                -                                    -

756                  75647                          946,-                                -                                    -

801                  80101                   370.743,-                            1.546,-                           359.150,-

                        80104                   106.396,-                                -                               105.508,-

                        80110                   185.217,-                             100,-                           174.876,-

851                  85154                          139,-                                -                                    -

852                  85219                     20.652,-                                -                                 20.652,-

                        85295                       3.479,-                                -                                   3.479,-

854                  85401                     11.008,-                                -                                 11.008,-

900                  90003                       5.400,-                                -                                     -

                        90004                       5.350,-                                -                                     -

                        90015                       1.010,-                                -                                     -

                        90095                     15.827,-                                -                                 14.325,-

921                  92195                          124,-                                -                                     -

926                  92605                       1.750,-                                -                                     -

                        92695                       1.147,-                                -                                     -

 

Ogółem:                                    906.861,-                           5.097,-                         799.535,-

 

Kwotę 799.535,- zł stanowią płace i pochodne od płac w tym:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca

 • składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca

 • naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 107.326,- zł to niezapłacone faktury za materiały i usługi, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub na początku roku 2005, a dotyczyły roku 2004.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 5.097,- to faktury, które do końca roku nie wpłynęły do jednostki a ujawnione zostały w wyniku weryfikacji konta 201.

Zobowiązania na koniec roku 2004 w/g sprawozdania RB – Z o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły 4.343.000,- zł, są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.

 


Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w roku 2004 wyniosły 24.392,- zł. Są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy w roku 2004 wyniosły 1.645.000,- zł. Są to spłacone raty kredytów i pożyczek.

                    

 

GOSPODARKA  POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa była prowadzona w następujących formach:

 

 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 2. Środek specjalny

 

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

Stan środków obrotowych na

początek okresu sprawozdawczego

36.964,-

36.964,-

100,00%

2.

Przychody funduszu

55.000,-

51.299,-

93,27%

3.

Koszty i inne obciążenia

91.964,-

80.393,-

87,42%

4.

Stan środków obrotowych na

koniec okresu sprawozdawczego

        -

7.870,-

-

 

2. Środek specjalny – środki pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Kwota

%

1

Stan środków pieniężnych na

początek okresu sprawozdawczego

1.188,-

1.188,-

100,00%

2

Przychody

500,00

157,-

31,40%

3

Wydatki

500,00

480,-

96,00%

4

Stan środków pieniężnych na

koniec okresu sprawozdawczego

1.188,00

865,-

72,81%

 

MM