Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXII sesji

 

XXII sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 21 kwietnia 2005r., godz. 1300. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady przy ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2004 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,

b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c)       dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

e)      przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

f)        poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej i głosowanie.


4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

g)      zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005,

h)      zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

i)        zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości na terenie gminy,

j)        zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVIII/276/2002 z dnia 25.04.2002r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,

k)       nadania nazwy ulicy.

5.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.  Wolne głosy i wnioski.