Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XX sesji

 

Dwudziesta sesja Rady Miejskiej odbyła się 31 marca 2005r. Sesję rozpoczęto od zapoznania się z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którą przedstawił dyrektor Andrzej Piotrowski.

Następnie Rada przyjęła uchwały w następujących sprawach:

- ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. Regulamin określa szczegółowo sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, jego formy oraz tryb i sposób udzielania zarówno stypendium, jak i zasiłku szkolnego. Regulamin ustala – w zależności od wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie – trzy grupy uprawnionych do uzyskania stypendium. Ustala również zasady pierwszeństwa w uzyskaniu stypendium w sytuacji, gdy posiadane do rozdysponowania środki będą niższe niż potrzeby wynikające ze złożonych wniosków.

- zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Rada Miejska zatwierdziła taryfy przedłożone przez spółkę „Koźmińskie Usługi Komunalne”. Głównym powodem podwyższenia taryf jest wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 16% oraz pięcioprocentowe podwyżki cen energii elektrycznej i paliw płynnych, które to elementy stanowią 30% całości kosztów działalności. Nowe taryfy wejdą w życie 1 maja 2005r. i przedstawiają się następująco:

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) opłata abonamentowa (stała) miesięczna: 2,08zł dla wodomierzy o przekroju do ø 25mm oraz 4,16zł dla wodomierzy o przekroju powyżej ø 25mm.

b) 1,83zł za 1m3 pobranej wody – na cele zaopatrzenia ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej oraz na cele produkcji rolnej i hodowlanej,

c) 2,01zł za 1m3 pobranej wody – dla odbiorców pozostałych kategorii.

Taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) 2,71zł/m3 - na cele zaopatrzenia ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej,

b) 3,74zł/m3 – dla użytkowników pozostałych kategorii.

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT.

- zmian w budżecie miasta i gminy. Do budżetu wprowadzono dodatkowe środki m.in. z tytułu: demontażu toru kolejowego Koźmin Wlkp. – Pogorzela (II rata), wpłaty gmin Powiatu Krotoszyńskiego na zakup samochodu dla OSP (zwrot środków wyłożonych przez gminę Koźmin Wlkp. w końcu 2004r.) oraz dotacji celowej na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Równocześnie jednak decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę 247.895zł zmniejszona została przyznana gminie kwota subwencji oświatowej. Powyższe spowodowało, że budżet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wzrósł tylko o kwotę 90.811zł. Dodatkowe środki przeznaczono na konto inwestycyjne „Budowa obwodnicy Koźmina Wlkp.” oraz na wykonanie i umocowanie tablicy informującej o typach szkół, które działały w Zamku, w związku z obchodami rocznicy 140-lecia istnienia placówki.

- gminnego programu profilaktyki wysokość rozwiązywania problemów alkoholowych. Program opiera się na środkach pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które następnie mogą być wydane wyłącznie na działalność służącą profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Większość środków – podobnie jak w poprzednim roku - przeznaczono na pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi – 60.000zł (w tym dożywianie dzieci w szkołach oraz dofinansowanie ich wypoczynku) oraz na działalność promującą zdrowy styl życia poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych i festynów – 70.278zł ( z czego niemal połowę przeznaczono na poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy).

- zarządzenia wyborów Rad Osiedli Nr 1 i Nr 2 w Koźminie Wlkp. Uchwała jest konsekwencją przeprowadzonej zmiany granic osiedli, by umożliwić – postulowaną przez mieszkańców – zmianę obwodów głosowania w wyborach.

Zebranie wyborcze dla Osiedla Nr 1 (ulica Targowa oraz ulice leżące na południe od niej oraz od ul. Boreckiej) odbędzie się w poniedziałek, 18 kwietnia o godz. 19.00 w świetlicy OSP w Koźminie Wlkp. przy ul. Floriańskiej. Natomiast zebranie wyborcze dla Osiedla Nr 2 (ulica Borecka oraz ulice leżące na północ od niej oraz od ulicy Targowej, w tym cała ul. Floriańska – z wyłączeniem ulic Tysiąclecia i Kopernika) odbędzie się we wtorek, 19 kwietnia 2005r. o godz. 19.00. w sali kinowo-widowiskowej „Mieszko” przy ul. Boreckiej. Kadencja wybranych w tych wyborach Rad Osiedli upłynie wraz z zakończeniem kadencji organów pozostałych jednostek pomocniczych miasta i gminy.

- nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”. Rada Miejska postanowiła nadać odznakę „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” dwom osobom od wielu lat pracującym na rzecz lokalnego środowiska:

- Pani Janinie Garsztce – działaczce Kół Gospodyń Wiejskich, Przewodniczącej Miejsko-Gminnej Rady Kobiet, założycielce Zespołu Śpiewaczego „Koźminianki”,

- Panu Kazimierzowi Marchwiakowi – pełniącemu od ponad 45 lat funkcję sołtysa wsi Tatary oraz działającemu w Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia.