Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XIX sesji Rady Miejskiej

XIX sesja Rady Miejskiej odbyła się 18 lutego 2005r. Sesję rozpoczęło przedstawienie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie Tadeusza Polowczyka informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Koźmin Wlkp. W ciągu 2004r. liczba bezrobotnych zmalała w powiecie o ponad tysiąc osób, osiągając na koniec roku poziom 5.931 osób (w tym 989 osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.). Utrzymuje się jednak kilka negatywnych zjawisk: bardzo wysokie bezrobocie wśród kobiet (prawie 60% ogółu bezrobotnych zarówno w całym powiecie, jak i w mieście i gminie Koźmin Wlkp.), wysoki procent osób pozostających bez pracy od ponad roku (powiat - 51%, Koźmin Wlkp. - 58%) oraz niski odsetek bezrobotnych uprawnionych do zasiłku (powiat - 19,3%, Koźmin Wlkp. - 15%), a także bardzo wysoki procent bezrobotnych o wykształceniu zasadniczym zawodowym (powiat - 44,7%, Koźmin Wlkp. - 41,3%), którym coraz trudniej znaleźć pracę.

Kolejny podniesiony przez Dyrektora problem to osoby zarejestrowane jako bezrobotne a niezainteresowane podjęciem pracy. Rejestracja służy im wyłącznie uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego lub zaświadczenia niezbędnego do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. Część z tych osób w rzeczywistości pracuje w szarej strefie.

W drugiej części swego wystąpienia Dyrektor omówił realizację poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz rozliczenie dodatkowych środków, pozyskanych na ten cel przez krotoszyński PUP z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ministerialnej rezerwy. Radni otrzymali dane o liczbach bezrobotnych objętych szkoleniami, skierowanych na staże, do prac interwencyjnych i robót publicznych oraz o liczbie dotacji udzielonych na podjęcie działalności gospodarczej lub stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Podczas sesji Rada Miejska przyjęła pięć uchwał. Pierwszą z nich określono wysokość opłat za usługi komunalne na terenie miasta i gminy. W zakresie stawek opłat za składowanie odpadów na wysypisku uchwała wprowadza dokładne wyszczególnienie (w oparciu o kody zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki) rodzajów odpadów, które mogą być składowane na wysypisku. Stawka opłaty została podwyższona jedynie w odniesieniu do grupy odpadów obejmujących: glebę i ziemię, kamienie, gruz betonowy i ceglany. Według nowej stawki za składowanie 1 tony takich odpadów trzeba będzie zapłacić 20zł + VAT. Uchwała określiła również nowe stawki za odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni (3,60zł + VAT) oraz za korzystanie z szalet miejskich (1,40zł + VAT).

Drugą uchwałą ustalono miesięczną dietę sołtysa z tytułu pełnienia obowiązków służbowych na poziomie 170zł. Dwudziestozłotowa podwyżka diety uzasadniona została tym, że od czasu przyjęcia dotychczasowej stawki w 2001r. znacząco wzrosły koszty ponoszone przez sołtysów w związku z komunikowaniem się z mieszkańcami i Urzędem, w szczególności koszty paliwa i rozmów telefonicznych.

Ostatnie trzy uchwały zawierają regulaminy przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli. Przyjęcie nowych regulaminów wymusiła nowelizacja Karty Nauczyciela. Przy tej okazji wprowadzonych zostało jednak kilka zmian. Pierwszą jest zróżnicowanie wysokości miesięcznego dodatku, wypłacanego w związku z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy, w zależności od liczby uczniów w klasie. Przy małej liczbie uczniów (do 10) dodatek będzie wynosił 15zł, przy klasach liczniejszych (11-20 uczniów) – 20zł, natomiast wychowawca klasy liczącej co najmniej 21 uczniów otrzymywał będzie 25zł. Zmniejszeniu uległ dodatek mieszkaniowy wypłacany nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie wiejskim. Wysokość dodatku będzie stopniowana w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i zamykać się będzie w zakresie od 10zł (w przypadku samego nauczyciela) do 40zł (w przypadku czterech i więcej osób w rodzinie). Nowością jest szczegółowe określenie kryteriów, jakie będą musieli spełniać nauczyciele, aby otrzymać nagrodę.

Podczas sesji przyjęto również sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w roku 2004 i plany ich prac na rok bieżący.