Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XIX sesji Rady Miejskiej

            Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 18 lutego 2005r., godz. 1300 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:
1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

3.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

4.       Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

5.       Interpelacje radnych.

6.       Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2004r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2005.

7.       Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      wysokości opłat za usługi komunalne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

b)      ustalenia wysokości diet dla sołtysów - [kliknij]

c)      ustalenia Regulaminu na rok 2005 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

d)      wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

e)      kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

8.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.  Wolne głosy i wnioski.

10.    Zakończenie obrad XIX sesji.