Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w 2015r.

Nr IV/14/2015 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie wielkopolskim [kliknij] 

Nr IV/15/2015 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015 [kliknij]

Nr IV/16/2015 - w sprawie gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 [kliknij]

Nr IV/17/2015 - w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr IV/18/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26.06.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2016 [kliknij]

Nr IV/19/2015 - w sprawie wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie [kliknij]

Nr V/20/2015 - w sprawie wystąpienia do Komisji Rewizyjnej
o wydanie opinii dotyczącej skargi na czynności Burmistrza Miasta
i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VI/21/2015 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015 [kliknij]

Nr VI/22/2015 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [kliknij]

Nr VI/23/2015 - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [kliknij]

Nr VI/24/2015 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Paradysz - Grygiel na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VI/25/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr VII/26/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2031 [kliknij]

Nr VII/27/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr VII/28/2015 zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 [kliknij]

Nr VII/29/2015 wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Krotoszynie a Gminą Koźmin Wielkopolski, w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi [kliknij]

Nr VII/30/2015 ustalenie kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkoln. w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr VII/31/2015 Gminny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt [kliknij]

Nr VII/32/2015 przyjęcie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy [kliknij]

Nr VII/33/2015 pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w 2015r. [kliknij]

Nr  VIII/34/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr VIII/35/2015 przejęcie przez gminę Koźmin Wlkp. od powiatu krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr VIII/36/2015 wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VIII/37/2015 wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VIII/38/2015 wyrażenie zgody na wynajem nieruchomości w drodze bezprzetargowej [kliknij]

Nr VIII/39/2015 zamiana nieruchomości gruntowych [kliknij]

Nr VIII/40/2015 zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr IX/41/2015 wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty [kliknij]

Nr IX/42/2015 termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [kliknij]

Nr IX/43/2015 określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [kliknij]

Nr IX/44/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr IX/45/2015 zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 [kliknij]

Nr IX/46/2015 zmiana uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 16 grudnia 2014r. w prawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2015 roku [kliknij]

Nr IX/47/2015 zmiana uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Koźmin Wlkp. od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr IX/48/2015 ustalenie opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [kliknij]

Nr IX/49/2015 przejęcie na własność miasta i gminy nieruchomości gruntowych [kliknij]

Nr X/50/2015 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok [kliknij]

Nr X/51/2015 udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr X/52/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031  [kliknij]

Nr X/53/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr X/54/2015 zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 [kliknij]

Nr X/55/2015 utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w referendum ogólnokrajowym planowanym na 6 września 2015r. [kliknij]

Nr X/56/2015 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr X/57/2015 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [kliknij]

Nr X/58/2015 wyrażenie woli kontynuacji członkostwa Gminy Koźmin Wielkopolski w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z Wyobraźnią”, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu [kliknij]


Nr XI/59/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031 [kliknij]

Nr XI/60/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XI/61/2015 udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]

Nr XI/62/2015 powołanie Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie [kliknij]

Nr XI/63/2015 zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej [kliknij]

Nr XI/64/2015 utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.  [kliknij]

Nr XI/65/2015 wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XII/66/2015 wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie [kliknij]

Nr XII/67/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XII/68/2015 zabezpieczenie środków finansowych na lata 2016 -2017 na zadanie pn "Pyrogranie na imieninach gzika", realizowane przez Gminny Zespół Instytucji Kultury [kliknij]

Nr XII/69/2015 zmiana uchwały Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkoposlkim z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski  [kliknij]

Nr XII/70/2015 zmiana uchwały Nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  [kliknij]

Nr XII/71/2015 uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.[kliknij]

Nr XII/72/2015 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sapieżyn [kliknij]

Nr XII/73/2015 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wałków [kliknij]

Nr XII/74/2015 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowa Obra
[kliknij]


Nr XIII/75/2015 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XIII/76/2015
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 [kliknij]


Nr XIII/77/2015 ustalenie strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania [kliknij]


Nr XIII/78/2015 przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016 – 2020
[kliknij]

Nr XIV/79/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XIV/80/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031 [kliknij]

Nr XIV/81/2015 pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2016 roku [kliknij]

Nr XIV/82/2015 gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 [kliknij]

Nr XIV/83/2015 udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2016r. [kliknij]

Nr XIV/84/2015 zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o o. [kliknij]

Nr XIV/85/2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr XIV/86/2015 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]

Nr XIV/87/2015 opłaty targowej  [kliknij]

Nr XIV/88/2015 określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [kliknij]

Nr XIV/89/2015 uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2032”  [kliknij]

Nr XIV/90/2015 zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XIV/91/2015 przystąpienie do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew” [kliknij]

Nr XV/92/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XV/93/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031 [kliknij]

Nr XVI/94/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XVI/95/2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031  [kliknij]

Nr XVI/96/2015 budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016  [kliknij]

Nr XVI/97/2015 określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski  [kliknij]
Nr XVI/98/2015 określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]
Nr XVI/99/2015 przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski  [kliknij]

Nr XVI/100/2015 zbycie nieruchomości  [kliknij]

Nr XVI/101/2015 zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XVI/102/2015 udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu do złożenia odpowiedzi na skargę z dnia 17 grudnia 2015r. Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Nr X/56/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 Data dodania dokumentu: 2015-01-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-28
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz