Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Budżet miasta i gminy na rok 2005


UCHWAŁA NR XVIII/168/04
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia  30 grudnia 2004

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na rok 2005.

 

         Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4, pkt 9d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, ust.1, art.122, art.124, ust. 1  pkt 1,2,3,5,6,7,10 ust.2 pkt 1,ust.3  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. – Dz.U. Nr 15 z dnia 03.02.2003r.,poz.148 z późn. zmianami) oraz art. 1 ustawy z dnia 13.11.2003r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (Dz.U. Nr 203, poz.1966) Rada Miejska w Koźminie Wlkp uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2005 w następujących

kwotach:

I. DOCHODY                                       16.683.100,- ZŁ.

    w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom  w kwocie 1.683.856,- zł.

 

 Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. WYDATKI                                     16.108.100,- ZŁ.

     w tym:

-wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej w kwocie 1.683.856,- zł.                                                                           

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wydatkach ustalonych w § 1 pkt II wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie                                   14.685.700,-

  w tym m.innymi: płace i pochodne                7.706.215,-

                               dotacje z budżetu                 567.142,-

                               obsługa długu publicznego   120.177,-

- wydatki majątkowe w kwocie                              1.422.400,-

     zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Uchwala się rezerwę budżetową ogólną  w wysokości 40.000,- zł.

§ 2

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 575.000,-zł. wynika z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 1.300.000,-zł. oraz spłaty kredytów w kwocie 1.875.000,-zł.

Kwotę 575.000,- zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a  do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwala się dotację podmiotową dla Gminnego Zespołu  Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w kwocie 542.642,- zł.  i dla Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Krotoszynie w kwocie 24.500,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wydatki na zadnia inwestycyjne w kwocie 1.422.400,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do  niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

           - przychody                55.000,-

         - wydatki                    55.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 120.000,-

§ 7 

Określa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 32.000,- zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do zaciągnięcia kredytu w roku 2005 na zadania inwestycyjne w kwocie 1.300.000,- zł. oraz do spłaty kredytów i pożyczek w roku 2005 w kwocie 1.875.000,- zł.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w roku budżetowym 2005  w kwocie 200.000,- zł.

§ 10

Określa się kwotę 1.000.000,- zł. do której Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2005 na działalność bieżącą.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r. oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Objaśnienia do budżetu [kliknij]
Planowane zadania [
kliknij]
Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa [
kliknij]

Z
ałączniki do uchwały budżetowej:
Nr 1 - dochody budżetu gminy [
kliknij]

Nr 2 - wydatki budżetu gminy [kliknij]
Nr 3 - przychody i rozchody związane z finansowaniem kredytów i pożyczek [
kliknij]
Nr 3a - informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach, wielkości spłat w poszczególnych latach [
kliknij]

Nr 4 - zestawienie dotacji [kliknij]
Nr 5 - zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne [
kliknij]

Nr 6 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [kliknij]