Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Uchwały przyjęte podczas XXXII sesji

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XXXII/2013

24 października

2013r.

 

XXXII/211/2013

 

 

założenie Spółdzielni Socjalnej

 

XXXII/212/2013

 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031

 

XXXII/213/2013

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013

 

XXXII/214/2013

 

warunki i tryb finansowania klubów sportowych w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

XXXII/215/2013

 

przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

 

XXXII/216/2013

 

określenie szczegółowego sposobu konsultowa-nia z organizacjami pozarządowymi i pod-miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-tariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

XXXII/217/2013

 

warunki zaciągania zobowiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

 

XXXII/218/2013

 

wprowadzenie zmian do uchwały Nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

 

XXXII/219/2013

 

uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski

 

XXXII/220/2013

 

zamiana nieruchomości gruntowych.

 

 


Data dodania dokumentu: 2013-11-05
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz