Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
XXXII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 24 października 2013r., godz. 1430w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie.

2.         Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

3.         Interpelacje radnych.

4.         Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031,

b)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013,

c)      warunków i trybu finansowania klubów sportowych w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,

d)      warunków zaciągania zobowiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

e)      określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

f)       przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2014,

g)      założenia Spółdzielni Socjalnej,

h)      wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

i)        uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.

5.         Informacja:

a)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

b)        Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

6.         Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.         Wolne głosy i wnioski.

8.         Zakończenie obrad XXXII sesji.


Data dodania dokumentu: 2013-10-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz