Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Uchwały przyjęte podczas XXVI sesji

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XXVI/2013

7 marca

2013r.

 

XXVI/167/2013

 

zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

 

 

XXVI/168/2013

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013

 

 

XXVI/169/2013

 

wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

XXVI/170/2013

gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013

 

 

XXVI/171/2013

 

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

 

 

XXVI/172/2013

 

gminny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

 

XXVI/173/2013

 

przyjęcie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

XXVI/174/2013

 

uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski

 

XXVI/175/2013

 

metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

 

XXVI/176/2013

 

termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

XXVI/177/2013

 

 

szczegółowy sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

XXVI/178/2013

 

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2013-04-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz