Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
XXVI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 7 marca 2013r., godz. 14.00w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie.

2.         Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

3.         Interpelacje radnych.

4.         Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2012r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2013.

5.         Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013,

b)      wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

c)      gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013,

d)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

e)      Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

f)       przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

g)      uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,

h)      metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

i)        terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j)        szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

k)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

6.         Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.         Wolne głosy i wnioski.

8.         Zakończenie obrad XXVI sesji.


Data dodania dokumentu: 2013-02-28
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz