Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XVII sesji Rady Miejskiej

 

Siedemnasta sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 listopada i miała charakter podatkowy - głównym jej punktem było przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005r. Rada Miejska przyjęła zaproponowane przez Burmistrza stawki podatków, będące o 3% wyższe od tegorocznych. Wyjątkiem jest cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczania podatku leśnego, którą Rada postanowiła przyjąć na wyższym – niż proponowany – poziomie. Poszczególne stawki przedstawiają się następująco:

Podatek rolny - średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego (ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na poziomie 37,67zł/q) obniżono do 34,50zł/q (o 1zł wyższa od tegorocznej),

Podatek leśny - średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego ustalono na poziomie 60,20zł za 1m3. Stawka ta stanowi połowę ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Podatek od nieruchomości:

- od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,37zł,
- od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,78zł,

- od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,09zł,

- od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania  świadczeń zdrowotnych - 3,59zł,

- od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,37zł,

-   od budowli - 2% ich wartości,

- od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,43 zł,

- od 1m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,06zł.


Podatek od posiadania psów - stawka roczna wynosić będzie 12 zł za każdego psa. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca roku podatkowego - pobiera się połowę stawki. Podatek jest płatny bez wezwania do 15 maja lub w ciągu 14 dni od nabycia psa.

Wpłat podatku od posiadania psów można dokonać: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, w Oddziale PKO BP, w Agencji PKO przy ul. Boreckiej.


Opłata targowa - dzienne stawki opłat targowych od osób i jednostek dokonujących sprzedaży w roku 2005 będą wynosić:

- przy sprzedaży: płodów rolnych z samochodu, przyczepy, wozu - 10,00 zł,

- przy sprzedaży płodów rolnych i pozostałych towarów sprzedawanych   ze straganów od jednego stanowiska - 21,00 zł,

- przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego,   roweru - 5 zł,

- przy sprzedaży wieńcy i kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 31 zł.

Nowe przepisy wprowadziły obowiązek pobierania opłat targowych na wszystkich miejscach targowych. Począwszy od 1.01.2005r. opłata pobierana będzie nie tylko na targowisku miejskim, ale także w miejscu sprzedaży przy ul. Tysiąclecia, gdzie inkasentem będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.


Podatek od środków transportowych – również te stawki podatku podniesiono o 3%. Jednocześnie postanowiono odstąpić od różnicowania stawek według roku produkcji pojazdu.


Osobnymi uchwałami Rada Miejska ustaliła nowe wzory druków składanych przez podatników podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Nowe druki obowiązywać będą od 1 stycznia 2005r. Jednak już wkrótce będzie można pobrać je w Punkcie Informacyjnym Urzędu oraz ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl


Pozostałe uchwały przyjęte podczas XVII sesji Rady Miejskiej dotyczyły:

- zmian w budżecie na rok 2004. Przyczyną zmian było przyznanie z budżetu państwa dofinansowania kosztów dowozu dzieci sześcioletnich do przedszkoli (22.904zł) oraz ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych. Uzyskane w ten sposób wolne środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg oraz utrzymanie zieleni.

- przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2004 – 2007. Plan ten analizuje obecną sytuację gminy na wielu płaszczyznach – m.in. finansowej i demograficznej – oraz optymalizuje zakres rzeczowy potrzeb inwestycyjnych gminy wobec jej możliwości finansowych. Przede wszystkim jednak umożliwia starania o uzyskanie środków finansowych na inwestycje z funduszy unijnych. Wdrożenie Planu jest m.in. koniecznym warunkiem przy składaniu wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- określenia zasad i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze jest uzależniony od typu placówki i liczby oddziałów. Natomiast obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą dla zatrudnionych w szkołach i placówkach: pedagogów, logopedów i specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne ustalono na 24 godziny.

- zbycia nieruchomości gruntowych w rejonie ulicy Prostej. Do zbycia w drodze przetargu przeznaczono niezabudowane działki nr 1355/66 o pow. 0,42ha i nr 1355/67 o pow. 0,275ha wydzielone na terenie byłego wysypiska.

- zbycia nieruchomości przy ul. Synoradzkiego w Koźminie Wlkp. Nieruchomość o łącznej powierzchni 892m2 postanowiono zbyć w drodze przetargu jako działkę budowlaną. Natomiast pas gruntu o powierzchni 153m2 postanowiono zbyć w drodze bezprzetargowej na powiększenie sąsiadującej nieruchomości.

- zamiany nieruchomości lokalowej. Wyrażono zgodę na zamianę pustych pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Wyrębinie na lokal mieszkalny w Góreczkach. Zamiana przyczyni się do poprawy warunków lokalowych wielodzietnej rodziny.

- zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. Uchwała okreśła zasady zwrotu tych świadczeń z zakresu opieki społecznej, które udzielane są pod warunkiem zwrotu. Stopień zwrotu (od 30 do 100%) zależeć będzie od dochodu na osobę w rodzinie. Zwrot będzie mógł być realizowany jednorazowo lub w ratach określonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

- ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach pomocy społecznej. Uchwała określa zasady sprawienia pogrzebu oraz świadczenia wchodzące w zakres tej formy pomocy społecznej.

- szczegółowych warunków: przyznawania, odpłatności, zwalniania od opłat oraz trybu pobierania opłaty za usługi opiekuńcze.


W sesji wziął udział Starosta Powiatu Krotoszyńskiego – Leszek Kulka, który odpowiadał na pytania radnych dotyczące głównie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy oraz sytuacji krotoszyńskiego szpitala.