Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na wykonanie usług opiekuńczych
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp. tel./fax (062) 721-67-10, e mail: mgopskozmin@post.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie w 2005r. usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osoby drugiej na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pozostały zakres wymagań zawiera SIWZ,

(kod CPV 85311100-3 usługi opieki społecznej nad ludźmi starszymi).

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

1. Hanna Kujawiak tel. (062) 721-67-10

2. Zbigniew Krawicki tel. (062) 721-67-10

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniających dodatkowe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena ( cena 100 %).

Ofertę należy umieścić w kopercie z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 2005r.” Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 1.

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2004r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2004r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pok. nr 3.

Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1- 30 dni.