Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetargi na przebudowę dróg gminnych
 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp., tel.. (0-62) 7216-088, fax. (0-62) 7216-756, e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargach nieograniczonych na przebudowy dróg gminnych:

1) przebudowę drogi gminnej we wsi Orla o dł. 320 mb

(kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg),

2) przebudowę drogi gminnej we wsi Staniew o dł. 980 mb

(kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

3) przebudowę drogi gminnej we wsi Stara Obra o dł. 180 mb

(kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

4) przebudowę drogi gminnej we wsi Kaniew o dł. 490 mb

(kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – odrębnie dla każdego z przetargów - można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 5 , za cenę 10 zł.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

1. Nikodem Robakowski tel. (0– 62) 7219 321

2. Marcin Leśniak tel. (0- 62) 7219 338

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia: 18. 08. 2004 r.

Wymagany termin wykonania zamówienia 15. 10. 2004 r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty – odrębnie dla każdego z przetargów - umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi … (określenie miejscowości, której dotyczy oferta)” należy złożyć w siedzibie zamawiającego – pokój nr 10.

Termin składania ofert upływa dnia 10. 08. 2004 r. o godz. 1000.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena - 100%)

Otwarcie ofert nastąpi dnia. 10. 08. 2004 r. w siedzibie zamawiającego - pokój nr 5 o następujących godzinach:

- 1015 – dla przetargu na przebudowę drogi we wsi Orla,

- 1045 – dla przetargu na przebudowę drogi we wsi Staniew

- 1130 – dla przetargu na przebudowę drogi we wsi Stara Obra

- 1245 – dla przetargu na przebudowę drogi we wsi Kaniew

Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni