Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na wymianę stolarki okiennej
 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp., tel.. (0-62) 7216-088, fax. (0-62) 7216-756, e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej (kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych , 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe):

  1. w szkole podstawowej w Mokronosie

  2. w budynkach administrowanych przez UMiG Koźmin Wlkp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

  1. Nikodem Robakowski tel. (0– 62) 7219 321

  2. Krzysztof Marciniak tel. (0- 62) 7219 331

  3. Marcin Leśniak tel. (0- 62) 7219 338

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia:

1) wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w Szkole Podstawowej w Mokronosie od 11. 08. 2004 do 27. 08. 2004 r.

2) wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w budynkach administrowanych przez UMiG Koźmin Wlkp. od 30. 08. 2004 r. do 13. 09. 2004 r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę umieszczoną w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej” należy złożyć w siedzibie zamawiającego pokój nr 10.

Termin składania ofert upływa dnia 03.08.2004r. o godz. 1000. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)

Otwarcie ofert nastąpi dnia. 03.08.2004r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego - pokój nr 5.

Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni.