Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2012 - 20 sesja

 

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XX/2012

26 czerwca

2012r.

 

XIX/121/2012

 

 

 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

XIX/122/2012

 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

XIX/123/2012

 

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031

 

XIX/124/2012

 

 

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012

 

 

XIX/125/2012

 

zaciągnięcie kredytu długoterminowego

 

XIX/126/2012

 

zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

 

XIX/127/2012

 

przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi,

 

XIX/128/2012

 

uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012 – 2016

XIX/129/2012

 

wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XIX/179/05 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Komin Wielkopolski

 

XIX/130/2012

 

uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

XIX/131/2012

 

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wielkopolskim w rejonie ul.Łącznej, Poznańskiej, Mikołaja Kopernika i toru kolejowego

 

 

XIX/132/2012

 

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Nowa Obra, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia

 

XIX/133/2012

 

zbycie nieruchomości

 

 

XIX/134/2012

 

zbycie nieruchomości

 

 


Data dodania dokumentu: 2012-07-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz