Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel.(0-62)7216-088 ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych.

Termin realizacji 31. 05. 2004 r. oraz dalszy do końca roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 5 za cenę 10 zł. Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Nikodem Robakowski tel. (0- 62) 7219 338.

Zamkniętą kopertę oznaczoną: „Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych” należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. Nr 10. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2004 roku do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2004 roku o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego - pok. nr 3. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. Kryteria wyboru ofert istotnych ich znaczenie: cena – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podst. art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe, określone w SIWZ.