Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja XIII
 


Numer

i data sesji


Numer uchwały

Temat

Sesja XIII

30 marca

2004r.XIII/110/2004XIII/111/2004XIII/112/2004


XIII/113/2004XIII/114/2004
XIII/115/2004
XIII/116/2004

XIII/117/2004XIII/118/2004

XIII/119/2004

XIII/120/2004
XIII/121/2004XIII/122/2004


XIII/123/2004XIII/124/2004
zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2004


zmiany granic jednostek pomocniczych miasta Koźmin Wielkopolski


gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków


wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim


ustalenia najniższego wynagrodzenia zasad-niczego pracowników zatrudnionych w jednost-kach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską


uchylenia Uchwały II/9/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2002r. o ustaleniu miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski


nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”


uchylenia Uchwały Nr IX/87/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przes-trzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp.


uchylenia Uchwały Nr XI/129/2000 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości


nieodpłatnego przejęcia na własność miasta i gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej Koźmin Wlkp. – Piaski Wlkp.


przejęcia na własność miasta i gminy nieruchomości gruntowych tworzących drogi lokalne


zamiany nieruchomości gruntowej


zbycia lokalu mieszkalnego (ul. Kopernika, Koź-min Wlkp.)


zbycia nieruchomości gruntowej (ul. Borecka, Koźmin Wlkp.)