Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Założenia projektu budżetu na rok 2005

 

Przewidywane dochody miasta i gminy na rok 2005 wynoszą 16.683.100zł i są wyższe od dochodów planowanych na rok 2004 o 11,7%. Tak duży wzrost wynika przede wszystkim z faktu, że o 1 mln złotych wyższa jest planowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Jest to skutkiem przede wszystkim znaczącego poszerzenia grona osób, dla których gmina prowadzić będzie wypłatę zasiłków rodzinnych. O 3,6% zmniejszy się natomiast – w porównaniu z planami na rok 2004 - subwencja ogólna, która ma wynieść 6.949.379zł. Poziom dochodów własnych gminy przyjęto w oparciu o stawki podatków i opłat powiększonych o 3 % w stosunku do aktualnie obowiązujących. Dotyczy to również podatku rolnego, do naliczenia którego przyjęto cenę żyta 34,50zł/q. (tj. o 1zł wyższą od ubiegłorocznej, a o 3,17zł niższą od średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS).

Projekt budżetu zakłada wydatki na poziomie 16.108.100zł, czyli aż o 23,4% wyższe od planu wydatków na rok 2004. Do tej kwoty doliczyć należy wysokość przypadających do spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków, kolektora ściekowego oraz kredytu zaciągniętego na budowę sal gimnastycznych przy Gimnazjum, dla którego rok 2005 będzie ostatnim rokiem spłaty. Kwota ta – 1.875.000zł jest tylko o 10 tys. niższa od spłat przypadających na rok 2004.

Podobnie jak w roku ubiegłym główne zamierzenia inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg i – także wzorem ubiegłym lat – przy ich sfinansowaniu zakłada się skorzystanie ze środków zewnętrznych. Są to drogi: Góreczki – Zimnowoda (do granicy gminy - o długości 1,7km i szerokości 3,5m), w Borzęciczkach ( o długości 400m i szerokości 4m) i w Gościejewie (północna strona - o długości 620m i szerokości 4m). Łączny szacunkowy koszt ich realizacji wynosi 802.400zł. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, o które już złożono wnioski – może wynieść maksymalnie 263.287zł.

Projekt budżetu zakłada jeszcze jedną znaczącą inwestycje drogową – budowę tzw. drogi południowej łączącej Wałków, Borzęcice i Sapieżyn o długości 2,1km. Zrealizowanie tej kosztownej inwestycji (620.000zł) zakłada współfinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Ponieważ w obu przypadkach dofinansowanie ma postać zwrotu części kosztów już po wykonaniu inwestycji, aby zrealizować wcześniej ustalony zakres zamierzeń inwestycyjnych, projekt budżetu zakłada zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na realizacje tych zadań w kwocie 1.300.000zł.


Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 47.240zł: obowiązkowa składka na Izby Rolnicze, przebudowa przepustu w Walerianowie, badanie kwasowości gleb, szkolenia rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.632.400zł. Większość środków pochłoną wspomniane wyżej przebudowy dróg. Ponadto w kwocie tej zawarte są koszty zimowego utrzymania dróg i ulic oraz remontów cząstkowych, które mają objąć m.in. drogi żużlowe w Białym Dworze, zakup tłucznia na drogę w Kaniewie (południowa strona), przełożenie chodnika i krawężnika w Czarnym Sadzie i Wałkowie, przełożenie i uzupełnienie płytek w Gościejewie, budowa 100m chodnika we Wrotkowie oraz pobudowanie - przy współfinansowaniu - przez Dyrekcję Dróg Wojewódzkich 600m chodnika w Gałązkach.

TURYSTYKA - 8.000 zł: dofinansowanie działalności PTTK i ZHP.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 140.000zł: bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, koszty wycen nieruchomości.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 58.000zł: koszty opracowań: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, dokumentów geodezyjnych oraz opłat notarialnych i sądowych; konserwacja obiektów cmentarnictwa wojennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.869.268zł : pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i Urzędu Miasta i Gminy wraz z zakupem materiałów i wyposażenia, współpraca gmin, promocja miasta i gminy, diety sołtysów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.156zł (aktualizacja rejestru wyborców).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 150.000zł: utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów św. Floriana, wpłata na samochód pożarniczy - zgodnie z porozumieniem gmin Powiatu Krotoszyńskiego, adaptacja pomieszczeń na remizę w Gałązkach; obrona cywilna.

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCHODÓW – 15.200 zł: koszty pobór podatków, inkaso opłaty targowej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 120.777zł (odsetki od kredytów i pożyczek).

RÓŻNE ROZLICZENIA – 40.000zł (rezerwy ogólne i celowe).

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.056.840zł: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, koszty dowozu uczniów do szkół, zakup nagród w konkursach.

OCHRONA ZDROWIA - 122.400 zł: realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych dofinansowanie organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych.

OPIEKA SPOŁECZNA – 2.890.840zł: zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 103.787zł (utrzymanie świetlic szkolnych).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.040.400zł, z czego 724.500zł pochłonie konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulic i dróg. Pozostałe to koszty: oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni i targowiska miejskiego, koszty związane z robotami publicznymi. W tym dziale przewidziane są również dwie inwestycje: zastąpienie blaszanej wiaty na targowisku murowaną ścianą oraz włączenie do Parku Powstańców Wlkp. terenu obok małego szpitala – odwodnienie, wyznaczenie, okrawężnikowanie i utwardzenie ścieżek, nasadzenia, oświetlenie, wkopanie ławek i koszy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 573.892zł : dotacja do działalności Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Muzeum i wydawnictwa "Szkice Koźmińskie", bieżące utrzymanie i przeglądy świetlic wiejskich.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 237.500zł: dofinansowanie działalności klubów sportowych, organizacji masowych imprez sportowych, utrzymania basenu i lodowiska.


Opracował: Mariusz Dymarski