Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o stanie mienia komunalnego z 9.11.2004 r

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność
w postaci środków trwałych na dzień 31.10.2004 r. ogółem w kwocie 39.598.820,67,- zł
o wartości początkowej.

Z tego przypada na:

- budynki mieszkalne 1.244.839,10,- zł

- budynki administracyjne 1.110.927,87,- zł

- budynki szkolne 7.694.074,01,- zł

- budynki świetlic, basen 569.082,95,- zł

- budynki gospodarcze 261.328,42,- zł

- budynki OSP 868.563,95,- zł

- budynki łączności ( kolejowe) 50.283,89,- zł

- wiaty autobusowe 133.580,36,- zł

- szamba 40.536,38,- zł

- sieć energetyczna 5.423,05,- zł

- drogi nawierzchniowe 2.053.513,91,- zł

- ogrodzenia 129.884,05,- zł

- środki transportu 286.249,44,- zł

- maszyny, urządzenia, środki techniczne 596.251,47,- zł

- kotły grzejne 88.017,82,- zł

- narzędzia i ruchomości 5.392,80,- zł

- grunty 2.210.597,00,- zł

- drogi kolejowe 1.030.878,27,- zł

- basen 496.126,62,- zł

- budynki hydroforni, wysypisko 3.037.943,04,- zł

- waga 49.838,00,- zł

- szalety miejskie 59.229,59,- zł

- sieci kanalizacyjne 1.716.033.15,- zł

- sieci wodociągowe 4.977.892,01,- zł

- oczyszczalnia ścieków 10.882.333,52,- zł

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31.10.2004 r. wg wartości początkowej 70.704,14,- zł.

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.10.2004 r. wynoszą 1.333.144,11,- zł w tym:

- budowa drogi Kaniew 854,00,- zł

- budowa drogi Orla od strony Sapieżyn 854,00,- zł

- budowa drogi Staniew wieś 118.914,00,- zł

- budowa drogi Obra Stara 999,00,- zł

- budowa drogi Chełkowskiego, Synoradzkiego 757.598,30,- zł

- obwodnica 25.032,50,- zł

- zakup pawilonu w Orli 4.000,00,- zł

- kotły 30.815,00,- zł

- dopłata do zamiany gruntów 18.266,00,- zł

- droga Wrotków – Skałów 375.811,31,- zł

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne
i Drogowe Sp. z.o.o. w Kaliszu – 147.000,00,- zł oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z.o.o. na kwotę 599.000,00,- zł.

Należności długoterminowe wynoszą 27.512,42,- zł

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy
i jest w ich ewidencji

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe 17.993.572,46,- zł

pozostałe środki trwałe 769.785,88,- zł

zbiory biblioteczne 53.144,41,- zł

wartości niematerialne i prawne 57.039,08,- zł

udziały w spółkach 746.000,00,- zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe 62.512,49,- zł

pozostałe środki trwałe 34.771,93,- zł

wartości niematerialne i prawne 4.474,06,- zł

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe 580.955,84,- zł

pozostałe środki trwałe 95.277,32,- zł

zbiory biblioteczne 266.514,00,- zł

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe 20.961.779,88,- zł

wartości niematerialne i prawne 9.191,00,- zł

Gmina ma zaciągnięte pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków, kolektora zbiorczego, sal gimnastycznych na kwotę 4.526.750,00,- zł.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę nr 274/4 w Orli o pow. 9296 m2 za kwotę 62.620,00,- zł,

- dwa lokale mieszkalne w Orli na rzecz ich najemców za kwotę 9.552,00,- zł,

- dwie działki budowlane w Orli o łącznej pow. 2039 m2 za kwotę 15.160,00,- zł,

- zabudowaną pawilonem handlowym nieruchomość- w Orli za kwotę 12.120,00,- zł,

- zabudowaną budynkiem do kapitalnego remontu nieruchomość- w Gościejewie
o pow. 400 m2 za kwotę 11.110,00,- zł,

sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych:

- działkę nr 487/50 o pow. 8647 m2 przy ul. Boreckiej za kwotę 38.220,00,- zł,

- działkę nr 487/46 o pow. 12341 m2 przy ul. Boreckiej za kwotę 51.090,00,- zł,

dokonano zamiany nieruchomości:

- działkę nr 2374 o pow. 754 m2 przy ul. Wawrzyńczaka na działkę Starostwa Powiatowego w Krotoszynie nr 1517/7 o pow. 2646 m2 przy ul. Zamkowej
z dopłatą na rzecz Starostwa w wysokości 18.266,00,- zł,

- działek nr 202, 203 i 204 położonych w Gałązkach o pow. 1,96 ha na działkę osoby fizycznej nr 275/20 o pow. 0,99 ha z dopłatą na rzecz gminy w wysokości 13.354,00,- zł,

przekazano GWŻ we Wrocławiu jako nieruchomość zamienną zabudowaną działkę nr 37/17 o pow. 1,96 ha położoną w Serafinowie,

przejęto na własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. działki gruntu stanowiące drogi gminne i dojazdowe w następujących miejscowościach:

- Koźmin Wlkp. o pow. 7,6044 ha,

- Biały Dwór o pow. 17,24 ha,

- Lipowiec o pow. 8,97 ha,

- Kaniew o pow. 4,39 ha

- zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 16.968,51,- zł,

- przejęto nieczynny odcinek linii kolejowej ( Koźmin Wlkp. – Wrotków) za kwotę 1.030.878,27,- zł,

- przejęto nieczynny budynek dworca PKP Wrotków za kwotę 50.283,89,- zł,

- oddano do użytku oczyszczalnie ścieków za kwotę 10.882.333,52,- zł.

W roku 2005 planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w kwocie 391.480,00,- zł z tego z tytułu:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 15.860,00,- zł

- opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania 3.240,00,- zł

- z dzierżawy gruntów komunalnych 40.050,00,- zł

- ze sprzedaży gruntów 30.000,00,- zł

- ze sprzedaży mieszkań 45.000,00,- zł

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 257.330,00,- zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego planuje się na kwotę 130.000,00,- zł.

Sporządziła Danuta Misiak

Koźmin Wlkp., dnia 09.11.2004 r.

 

 

Załącznik Nr 1 do informacji

o stanie mienia komunalnego

Wykaz obiektów i gruntów komunalnych

oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania

wg stanu na dzień 31.10.2004 r.

Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

- Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m˛ - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

- ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 2355 m˛ - siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Stary Rynek 22, działka nr 1721 o pow. 455 m˛ - siedziba Biblioteki Publicznej,

- ul. Borecka 14, działka nr 1490/11 o pow. 524 m˛ - siedziba Ośrodka Kultury

- ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/1 o pow.9720 m˛, 760/2 o pow.10374m˛, 761/2 o pow. 8435m˛ - siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne, Koźmińskiego Klubu Sportowego „Biały Orzeł”, boisko sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,

- ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 623/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20869m˛ - Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, 723/33 o łącznej pow. 1102 m˛ - działki wydzierżawione pod wieże telefonii cyfrowych,

- ul. Południowa - działki nr: 2052/3 o pow. 25011 m˛, 2052/6 o pow. 1738 m˛, 2053 o pow.

700 m˛ - Oczyszczalnia Ścieków, oddana w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

- ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m˛ - teren basenu kąpielowego, użytkowany przez GZIKiKF

2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

- ul. Stęszewskiego działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1518/1, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 28601 m˛ - budynki szpitalne wraz z gruntami przynależnymi (szpitale oddane w użyczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie),

- ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3830 m˛ Przychodnia (oddana w najem   Niezależnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespołowi Lekarzy “Medyk” s.c.),

- ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m˛ - pomieszczenia weterynarii (oddane w  najem Spółce Weterynaryjnej).

3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA – zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m˛ - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 3,

- ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m˛ - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1,

- ul. Zamkowa działki nr: 1502/2 o pow. 1148 m˛, 1517/6 pow. 1898 m˛ - siedziba Przedszkola,

- ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m˛ - siedziba Gimnazjum,

4.PARKI, SKWERY ( ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m˛,

- Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m˛,

- działka nr 1517/7 o pow. 2646 m˛ przy ul. Zamkowej,

- działki nr 2182/3, 2182/4, 2182/5 i 2182/6 o łącznej pow. 613 m˛ przy ul. Poznańskiej,

- tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2472 m˛, działka nr 1218/9 o pow.   474 m˛, działki nr 1220/5/ 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej pow. 1555 m˛,

- tereny przy ul. Tomaszewskiego - działka nr 2313 o pow. 4438 m˛ - boisko,

- teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m˛

- plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m˛,

- tereny zielone przy ul. Dworcowej – działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5o łącznej pow. 11231 m˛,

- 2 -

- teren zielony przy ul. Wierzbowej - działki nr: 700/1, 700/2 o łącznej pow. 2309 m˛,

- skwer przy ul. Chłapowskiego – działka nr 1218/12 o pow. 440 m˛,

- park Przyjaźni Polsko-Holenderskiej przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej   pow. 3583 m˛

- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/23 pow. 8205m˛, 720/6 pow. 5144 m˛ - grunty zadrzewione przy Stacji Uzdatniania Wody,

5. BUDYNKI MIESZKALNE – administrowane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m˛ – 8 lokali mieszkalnych,

- ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m˛ – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Stęszewskiego 1- działka nr 1437/5 o pow. 1112 m˛ – 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy,

- ul. Murna 24 – działka nr 1806 o pow. 228 m˛ – 2 lokale mieszkalne,

- ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m˛ – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m˛ – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Przyjemskich 20 - działka nr 1824 o pow. 231 m˛ – 4 lokale mieszkalne,

- ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m˛ – 18 lokali mieszkalnych,

- ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m˛ – 3 lokale mieszkalne,

- ul. Borecka 34 - działka nr 487/30 o pow. 804 m˛ – 4 lokale mieszkalne,

- ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m˛ – 8 lokali mieszkalnych,

- ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m˛ – 7 lokali mieszkalnych,

- ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/2 o pow. 652 m˛ – 3 lokale mieszkalne,

- ul. Stary Rynek 22 (wykazany w pkt. 1 jako siedziba Biblioteki) – 7 lokali mieszkalnych,

- ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 5 lokali mieszkalnych

- lokal mieszkalny przy ul. Boreckiej 20 – 50% udziału w działkach nr 1501/2, 1493/3 i 2043/1 o pow. 959 m˛

Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane w najem.

6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

- działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51173 m˛,

- działki nr: 894, 919, 920, 921, 804 o łącznej pow. 6452 m˛,

- działki nr: 1176/3, 1182/12, 1176/1 o łącznej pow. 48544 m˛,

- działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m˛,

- działki nr: 345, 375 o łącznej pow. 260 m˛,

- działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m˛, 1258/1 o pow. 380 m˛,

- działka nr 1384 o pow. 3620 m˛,

- działka nr 757 o pow. 3966 m˛

Wszystkie w/w grunty wydzierżawione są osobom fizycznym.

7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne,

- działka nr 2445 o pow. 788 m˛ - ul. Synoradzkiego,

- działka nr 2359 o pow. 208 m˛ ul. Jana Pawła II,

- działka nr 2235/2 o pow. 348 m˛ ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

b) rezerwa terenu pod budownictwo

- działka nr 440/4 o pow. 4486m˛ - rejon ul. Kopernika,

- działki nr: 439, 440/2 o pow. 4853 m˛, 441 o pow. 26790 m˛ - rejon ul. Kopernika i Dworcowej

W zarządzie gminy sukcesywnie wydzielane i wykazywane do sprzedaży.

8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synoradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosa, Stary Rynek, Polna, 25-go Stycznia, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księdza Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna, Okrężna, Zielona, Kopernika, Tysiąclecia , Zawadzkiego, Wiśniowa, Odonica, Tomaszewskiego, Benedykta z Koźmina, Powstańców Wielkopolskich oraz drogi dojazdowe o ogólnej powierzchni 22,0609 ha.

9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- działki nr: 1355/63, 1355/65, o łącznej pow. 13613 m˛ - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji ),

- działka nr 1645/3 o pow. 61 m˛ (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,

- działka nr 421/10 o pow. 9865 m˛ - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody –

- wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),

- działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4526 m˛ - ul. Krotoszyńska teren pod parkingi, droga

dojazdowa,

- działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m˛ - parking przy ul. Zamkowej

- działka nr 2063/9 o pow. 762 m˛ zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej

10.GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

- działka nr 1676/2 o pow. 237 m˛ przy ul. Klasztornej - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wlkp.

- działki nr: 419/18, 419/16, 2181/1 o łącznej pow. 970 m˛ (ul. Tysiąclecia, Poznańska) – Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Koźminie Wlkp.

- działki nr: 474, 475, 476 o łącznej pow. 11125 m˛ (ul. Towarowa) -  Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.

- działka nr 487/26 o pow. 4434 m˛ (ul. Przemysłowa) – ADPAL

- działka nr 1183/2, 2301/2, 426/11 o pow. 397 m˛ (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia) – Energetyka Kaliska S.A.,

- działka 1220/1 o pow. 1135 m˛ (ul. Krotoszyńska) - PPHU BO-MOT

- działka 1355/56 o pow. 1782 m˛ (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met

- działka 1355/36 o pow. 3434 m˛ (ul. Borecka) - Przedsiębiorstwo Zagraniczne “Compex”

- działka nr 487/51 o pow. 4887 m˛ (ul. Borecka) – osoba fizyczna (działalność gospodarcza)

b) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

- działki nr: 392/3, 394/1, 402/3, 407/1, 389/1, 398/1 o łącznej pow. 1299 m˛, działki nr: 388/1, 403/1, 419/23, 426/12, 430/5, 431/4 o łącznej pow.18237 m˛, działka nr 405/3 o pow. 303 m˛, działka nr 420/3 o pow. 10742 m˛, działki nr 426/8, 433/3 o łącznej pow. 10340 m˛ ( rejon ulic: Jana Pawła II, Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego) - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp.

- działki budowlane w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych o łącznej pow. 2,17 ha.

 

Gmina Koźmin Wlkp.

1.Borzęcice

- działki nr: 10, 9/2, 10/1, 11, 89, 16 o łącznej pow. 1,99 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

grunty orne użytkowane przez nauczycieli

- działka nr 3 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe

- drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha

2.Borzęciczki

- działka nr 105/1 o pow. 0,71 ha – przedszkole,

- działka nr 103/3 o pow. 1,57 ha – boisko wiejskie

- działka nr 105/3 o pow. 0,35 ha – hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

- działki nr: 17, 26, 102/4, 115/1 o łącznej pow. 5,34 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

grunty orne użytkowane przez nauczycieli

- drogi gminne o łącznej pow. 9,11 ha

3.Biały Dwór

- działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska

grunt orny wydzierżawiony rolnikowi

- drogi gminne o łącznej pow. 17,24 ha

4.Cegielnia

- działka nr: 52 o pow. 1,44ha – grunt wiejski, świetlica wiejska

- działka nr 51/2 o pow. 0,83 ha - grunty wiejskie mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 3,12 ha

5.Czarny Sad

- działki nr: 183, 184, 185, 186, 187, 188 o łącznej pow. 0,54 ha - działki budowlane grunt użytkowany rolniczo wydzierżawiony,

- działki nr 12, 43 o łącznej pow. 1,51 ha – grunty szkolne wydzierżawione rolnikom,

- działki nr 131, 104 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi grunt rolny wydzierżawiony rolnikom.

- drogi gminne o łącznej pow. 8,09 ha

6.Gałązki

- działka nr 273 o pow. 0,17 ha ( udział gminy - 48,7% ) - lokal po przedszkolu - świetlica

- działki nr 143, 277, 142, 144, 145, 146, 280, 163 o łącznej pow. 1,77 ha - grunty wiejskie mienie

wsi grunty rolne oddane w dzierżawę,

- działki nr 147, 148, 149 o łącznej pow. 1,36 ha - grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

- drogi gminne o łącznej pow. 10,18 ha

7.Gościejew

- działka nr. 140 o pow. 0,11 ha - świetlica wiejska

- działka nr 218/2 o pow. 0, 20 ha - nieruchomość zabudowana dwa lokale sprzedane (udział gminy - 26%), jeden w zasobie

- działki nr 218/1, 221 o pow. 0,34 ha - zasób gruntów w zarządzie gminy

- działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,87 ha

8.Józefów

- działka nr 12/3 o pow. 0,16 ha - świetlica wiejska,

- drogi gminne o łącznej pow. 7,14 ha,

9.Kaniew

- działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,77 ha - grunty pod zabudowę użytkowane rolniczo wydzierżawione

- działki nr: 135, 135/1, 136 o łącznej pow. 0,18 ha - budynek byłej szkoły podstawowej (obecnie 3 lokale mieszkalne i dwa pomieszczenia wynajęte do adaptacji na mieszkania),

- działka nr 136 o pow. 0,26 ha - świetlica wiejska

- działka nr 8 o pow. 1,42 ha - grunt szkolny wydzierżawiony rolnikowi

- drogi gminne o łącznej pow. 4,39 ha

10.Lipowiec

- działka nr 103/4 o pow. 0,36 ha - zasób gruntów,

- działka nr 144 o pow. 0,34 ha – świetlica wiejska

- działka nr 58 o pow. 1,95 ha - grunt szkolny częściowo wydzierżawiony nauczycielom, a częściowo rolnikom,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,97 ha

11.Mokronos

- działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2434 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi,

- działki nr: 75/2, 75/3 o łącznej pow. 1,56 ha - boisko wiejskie, świetlica, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,

- działki nr: 98/8, 98/9, 108/10, 108/11, 108/12 o łącznej pow. 1,60 ha - zasoby nieruchomości, budynek mieszkalny – 1 lokal,

- działki nr: 55, 100, 115a, 126 o łącznej pow. 1,22 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 5,66ha

12.Orla

- działka nr 36 o pow. 0,13 ha (Orlinka) – zasób gruntów,

- działki nr: 79/8 o pow. 0,5950 ha – boisko wiejskie

- działka 79/13 o pow. 0,1131 ha i udział (26%) w działce nr 79/12 o pow. 0,0525 ha lokal po szkole - świetlica i plac przyszkolny,

- działka nr 217/7 o pow. 0,28 ha - grunt orny wydzierżawiony

- działka nr 274/3 o pow. 2,0704 ha - wysypisko odpadów komunalnych użytkowane przez Spółkę KUK,

- działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny wydzierżawiony

- działka nr 235 o pow. 0,16 ha -nieużytki

- drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha

13.Nowa Obra

- działki nr: 86, 86/1 o łącznej pow. 1,53 ha - grunty szkolne, budynek z lokalem mieszkalnym i świetlicą wiejską, boisko, grunt rolny wydzierżawiony nauczycielom

- drogi gminne o łącznej pow. 9,83 ha,

14.Stara Obra

- działki nr: 36/4, 209, 36/7 o łącznej pow. 1,4110 ha - rezerwa terenu pod budownictwo (grunt wymaga rekultywacji),

- działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,13 ha - budynek socjalny 4 lokale mieszkalne,

- działka nr 196 o pow. 0,08 ha - działka budowlana,

- działki nr: 27, 5, 6a o pow. 3,85 ha – grunty wiejskie mienie wsi

- działka nr 22/4 o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa

- działka nr 37 o pow. 2,91 – grunt szkolny użytkowany przez nauczycieli

- działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp,

- drogi gminne o łącznej pow. 15,99 ha

15.Psie Pole

- działki nr: m. 1 dz. 55/8, 55/9, 25/5, 55/7 o łącznej pow. 2,66 ha – zasób gruntów użytkowane rolniczo wydzierżawione

- rowy o łącznej pow. 1,56 ha – w zarządzie gminy

- drogi gminne o łącznej pow. 1,67 ha – w zarządzie gminy

16.Pogorzałki Wielkie

- działki nr: 45/6, 45/7, 45/9 o łącznej pow. 0,6433 ha - działki budowlane, rezerwa terenu pod budownictwo,

- działka nr 42 o pow. 1,88 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 7,95 ha

17.Sapieżyn

- działki nr: 21/1, 21, 110 o łącznej pow. 1,23 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne i świetlica, boisko

- działki nr: 58, 111, 51 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi

18.Serafinów

- działki nr: 37/1, 37/15, 37/16 o łącznej pow. 0,25 ha - zasób nieruchomości, działka zabudowana wykazana do sprzedaży,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,27 ha

19.Ludwinów

- działka nr 38/5 o pow. 0,27 ha – grunt rolny wydzierżawiony

20.Skałów

- działki nr: 5/5, 10/2, 11/5, 11/7 o łącznej pow. 1,24 ha - grunty wiejskie,

- drogi gminne o łącznej pow. 4,31 ha

21.Staniew

- działki nr: 161, 162, 161/1 o łącznej pow. 2,39 ha - grunty szkolne, budynek z 4 lokalami mieszkalnymi, świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, grunt rolny wydzierżawiony rolnikom

- działki nr: 318, 92 o łącznej pow. 1,54 ha – grunty wiejskie mienie wsi

- działka 118/5 o pow. 1,7638 ha grunt przeznaczony pod boisko sportowe (w trakcie budowy)

- drogi gminne o łącznej pow. 20,22 ha

22.Szymanów

- działka nr 35/1 o pow. 0,25 ha - świetlica wiejska,

drogi gminne o łącznej pow. 7,07 ha

23.Walerianów

- działki nr: 6/1, 6/2 o łącznej pow. 2,58 ha – grunt szkolny z lokalem mieszkalnym i świetlicą

- działka nr 7 o pow. 1,69 - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 3,36 ha

24.Tatary

- drogi gminne o łącznej pow. 6,24 ha

25.Wałków

- działki nr: 25, 58, 58/1 o łącznej pow. 2,24 ha – grunty szkolne z dwoma budynkami użytkowymi, boisko, pozostały grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

- działki nr: 121, 122, 231/1a, 15 o łącznej pow. 3,37 ha – grunt wiejski mienie wsi

- działka nr 205/3 o pow. 0,58 ha - zasób gruntów rezerwa terenu pod budownictwo, wydzierżawiony nauczycielom w zamian za grunt pod boiskiem

- działki nr: 52/3 o pow. 0,26 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha - ujęcie wody, hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

- drogi gminne o łącznej pow. 13,16 ha

26.Wrotków

- działki nr: 170, 170/1, 200 o łącznej pow. 2,03 ha – grunty szkolne, Przedszkole z lokalem mieszkalnym, grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

- działka nr 209/16 o pow. 1,02 ha - budynek mieszkalny 5 lokali, park, nieużytki,

- działki nr: 209/23, 77a/7 o łącznej pow. 3,4999 ha - boisko, świetlica wiejska, remiza OSP, rezerwa terenu pod budownictwo,

- drogi gminne o łącznej pow. 14,46 ha

27.Wyrębin

- działki nr: 54, 54/1 o łącznej pow. 1,20 ha – grunty szkolne, budynek szkolny, świetlica wiejska,

- działka nr 110/1 o pow. 1,96 ha – grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

- działka nr 27 o pow. 1,43 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 10,01 ha

28.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

a) Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,10 ha - osoba fizyczna,

b) Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Telekomunikacja Polska S.A.,

c) Wrotków działka nr 209/14 o pow. 0,0824 ha - osoba fizyczna, działka 295 pow. 0,10 ha GS “SCh” Koźmin Wlkp.

d) Gościejew działka nr 231/2 o pow. 0,07 ha – osoba fizyczna,

e) Lipowiec działka nr 146/1 o pow. 0,6715 ha - osoba fizyczna

Sporządziła Danuta Misiak

Koźmin Wlkp. 08.11.2004r.