Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Sesja XVIII - 2012

W czwartek 29 marca o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
3. Interpelacje radnych.
4. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2012 roku,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012,
c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
e) ustalenia wysokości stawek opłaty adiacenckiej,
f) Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
g) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
h) Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim,
i)  zmian szczegółowych warunków: przyznawania, odpłatności, zwalniania od opłat oraz trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze,
j) wyznaczenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
k) nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”,
l) obciążenia nieruchomości,
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad XVIII sesji.


Data dodania dokumentu: 2012-03-22
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz