Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
STATUT Szkoły Podstawowej w Starej Obrze


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty z późn.zm.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96). Rozporządzenie zmienia obowiązujące od 1.09.2001 r. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 61, poz. 624).

 • Uchwała RP z dnia 30 sierpnia 2002 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez RP w dniu 28 sierpnia 2002 r.Statut wchodzi w życie z dniem 2 września 2002 r.


ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Typ szkoły: publiczna szkoła podstawowa.

 2. Nazwa publicznej szkoły podstawowej brzmi:„Szkoła Podstawowa w Starej Obrze”

 3. Adres szkoły:
  Stara Obra, ul. Szkolna 6, 63-720 Koźmin Wlkp.


§ 2

 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Starej Obrze jest Gmina
  Koźmin Wielkopolski.

 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Wielkopolski Kurator Oświaty.


§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia „szkoła” – należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa w Starej Obrze.


§ 4

Czas trwania nauki w szkole podstawowej trwa 6 lat i obejmuje dwa etapy kształcenia:

 • I etap edukacyjny: klasy I-III kształcenie zintegrowane

 • II etap edukacyjny: klasy IV-VI


§ 5

W Szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.


§ 6

Szkoła może wprowadzić za zgodą organu prowadzącego nauczanie:

 • integracyjne

 • indywidualne

§ 7

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.


§ 8

Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły

 2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obszarem, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.


§ 9

Szkole nadaję imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania szkoły

§ 10

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki, a w szczególności:

  1. Wyposaża ucznia w zestaw wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszych działań edukacyjnych.

  2. Zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego w oparciu o indywidualne potrzeby i naturalną aktywność dzieci.

  3. Umożliwia kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu
   i patriotyzmu oraz wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchownego.

  4. Rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie oraz poszanowanie dla dziedzictwa kulturowego i świata przyrody.

  5. Stwarza atmosferę opartą na przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną i społecznością szkolną.

  6. Umożliwia poznanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

  7. W oparciu o w/w cele Szkoła przyjęła wypromowanie ucznia, który:

  1. Znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.

  2. Zna normy dobrego wychowania i według nich postępuje.

  3. Umie zachować się w sytuacjach trudnych.

  4. Wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.

  5. Zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować.

  6. Potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt.

  7. Potrafi kierować swoimi emocjami.

  8. Nastawiony jest na dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

  9. Animuje środowisko do działań prospołecznych.


§ 11

Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 2. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 3. Realizuje podstawy programowe ustalone dla szkoły podstawowej.

 4. Troszczy się w miarę możliwości o udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej a jeśli zachodzi konieczność także logopedycznej.

 5. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.

 6. W miarę możliwości szkoła organizuje formy pozalekcyjne i pozaszkolne dla grup uczniów, uwzględniając ich różnorodne potrzeby
  i zainteresowania.

 7. Zapewnia uczniom bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

  1. opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia;

  2. opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek sprawuje nauczyciel zgodnie z odrębnymi przepisami;

  3. w określonych godzinach przed i po lekcjach na terenie szkoły oraz w trakcie przerw między lekcjami za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialni są nauczyciele dyżurni;

  4. opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III w trakcie całego czasu ich pobytu w szkole sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia;

  5. indywidualna opieka nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi sprawowana jest zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;

  6. opiekę nad uczniami dowożonymi sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz osoby zatrudnione przez organ prowadzący,

  7. za bezpieczeństwo dzieci szczególnie z oddziału przedszkolnego oraz dzieci klas I-III w drodze do i ze szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice.


§ 12

Uczniom pozostającym w trudnych warunkach materialnych zapewnia się w miarę możliwości doraźną pomoc materialną.


§ 13

Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z ciepłego napoju - odpłatność za korzystanie z napojów ponoszą rodzice, a jej wysokość ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców.


§ 14

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dowóz do szkoły organizuje się zajęcia świetlicowe. Główne formy tych zajęć to:

 1. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

 2. Gry świetlicowe.

 3. Zajęcia tematyczne zgodnie z ustalonym planem pracy.

 4. Odrabianie zadań domowych pod nadzorem nauczycieli.


§ 15

Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

§ 16

W szkole obowiązują uchwalone przez radę pedagogiczną:

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania

 2. Program wychowawczy szkoły

 3. Program profilaktyki.ROZDZIAŁ III


Organy szkoły i ich kompetencje

§ 17

 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców

 4. Samorząd Uczniowski

 1. Rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.


§ 18

 1. Dla właściwej wymiany informacji między organami szkoły, szczególnie przy decyzjach mających wpływ na działalność szkoły, każdy z organów jest zobowiązany do zawiadomienia o podjętych uchwałach dyrektora szkoły, bezpośrednio po ich podjęciu.

 2. Wszelkie spory między organami szkoły są rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.


§ 19

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją za zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

 1. Organizowanie całości pracy dydaktycznej.

 2. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą.

 3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

 4. Przewodniczenie radzie pedagogicznej.

 5. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej.

 6. Wstrzymanie wykonania uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa i niezwłoczne powiadomienie o tym organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne (art. 41 ust.3 ustawy o systemie oświaty).

 7. Przedstawienie radzie pedagogicznej (co najmniej dwa razy w roku szkolnym) ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.

 8. Powierzanie funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej).

 9. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów.

 10. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 11. Przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 12. Występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty).

 13. Dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.

 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

 2. Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami oraz sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

 3. Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie rozpoczynania przez dzieci 6-letnie nauki w szkole podstawowej oraz podejmuje decyzję w sprawie odroczenia (nie dłużej niż 1 rok) rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. W obu przypadkach czyni to po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Dyrektor wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje po uprzednim uzgodnieniu warunków tych działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

 5. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez niego członek rady pedagogicznej. 


§ 20

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady.

 4. Zebrania rady mogą być również organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły.

 2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

 3. Przyjmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

 4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 2. Projekt planu finansowego szkoły.

 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 4. Przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i innych dokumentów szkolnych.

 2. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli zgodnie z obowiązującym prawem do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.

 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 5. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


§ 21

Rada Rodziców

 1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły, podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, wnioskowanie do innych jej organów w tym zakresie spraw oraz działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

 2. Zasady działalności rady rodziców określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem.

 3. Rada rodziców:

 1. Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 2. Udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu.

 3. Gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły oraz ustala zasady ich użytkowania, działa na rzecz stałej poprawy bazy.

 4. Uaktywnia rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 5. Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 6. Opiniuje dokumenty szkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 22

Samorząd Uczniowski:

 1. Samorząd uczniowski jest organizacją szkolną, którą tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem.

 2. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz znajomości kryteriów oceniania,

 3. prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

 4. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 5. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 6. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu z dyrektorem szkoły).

 1. Samorząd uczniowski reprezentuje interesy uczniów w szkole.


ROZDZIAŁ IV


Organizacja szkoły

§ 23

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.


§ 24

Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne określone planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem i programami wybranymi z zestawów programów dla danej klasy.


§ 25

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Podstawową formą pracy szkoły jest nauczanie zintegrowane w klasach I – III, a w klasach IV-VI są to zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 3. Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 minut. Czas na realizację zajęć w klasach I-III reguluje nauczyciel prowadzący zajęcia zintegrowane.

 4. Przerwy śródlekcyjne są przeznaczone na wypoczynek od pracy umysłowej. Jedna z nich, organizowana jest w połowie czasu pobytu ucznia w szkole i nie może być krótsza niż 20 minut.


§ 26

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.

 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach wymienionych w pkt. 2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.

 5. Wykaz przedmiotów i zasady podziału oddziałów na grupy określają ramowe plany nauczania i odrębne przepisy.


§ 27

 1. Niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się poza systemem klasowo-lekcyjnym, w tym między innymi:

 1. koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe organizowane w grupach międzyklasowych,

 2. obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia organizowane przez szkołę mogą przyjmować formy wycieczek, rajdów oraz różnorodnych imprez o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i muszą być zgodne z przepisami o zasadach bezpieczeństwa.

 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt a, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.


§ 28

Szkoła organizuje naukę religii w wymiarze określonym odrębnymi przepisami
i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).


§ 29

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, (jeśli nie wyjdą szczególne okoliczności) wychowawca prowadzi swój oddział przez 3 lata w klasach I-III oraz 3 lata w klasach IV-VI.


§ 30

Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.


§ 31

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jej użytkownikami są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

 2. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do planu zajęć szkolnych tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 3. Szczegółowe zadania biblioteki i zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin biblioteki.

 4. Do głównych obowiązków bibliotekarza należy:

 1. udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

 2. realizowanie ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna”,

 3. propagowanie zbiorów biblioteki i czytelnictwa,

 4. organizowanie różnych form edukacji czytelniczej,

 5. kierowanie zajęciami uczniowskiego aktywu bibliotecznego,

 6. udzielanie porad czytelnikom,

 7. przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebranie rady pedagogicznej,

 8. planowanie pracy biblioteki,

 9. gromadzenie zbiorów i ich ewidencja,

 10. właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego

 11. propagowanie nowości bibliotecznych.

 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 2. W szkole działa punkt filialny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 32

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

 1. Sale dydaktyczne.

 2. Boisko, zaplecze sportowe.

 3. Pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe.

 4. Zaplecze kuchenne.

 5. Archiwum.

 6. Sekretariat.

 7. Gabinet dyrektora.

 8. Gabinet pielęgniarki szkolnej.

 9. Pomieszczenia gospodarcze.


§ 33

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia oraz studentów wyższych kształcących nauczycieli na praktyki uczniowskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.ROZDZIAŁ V


Uczniowie

§ 34

W Szkole Podstawowej w Starej Obrze uczą się dzieci z rejonu wsi Stara Obra, Nowa Obra, Szymanów oraz dzieci spoza obwodu, których rodzice wyrazili pisemną wolę wypełnienia przez ich dzieci obowiązku szkolnego w tutejszej szkole.


§ 35

 1. Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej.

 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.

 3. Korzystanie z pomocy materialnej zgodnej z odrębnymi przepisami.

 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania.

 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań.

 6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

 7. Korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce.

 8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z zapisami w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć i zajęć pozalekcyjnych na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.

 10. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

 11. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.

 12. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii.

 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń ma prawo złożyć skargę:

 1. Do wychowawcy klasy.

 2. Do dyrektora szkoły.


§ 36

Uczeń ma obowiązek do:

 1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i w życiu szkoły.

 2. Systematycznego i punktualnego przychodzenia na lekcje oraz usprawiedliwiania nieobecności.

 3. Brania aktywnego udziału w lekcji, przestrzegania ustalonych zasad porządku, uzupełniania braków wynikających z absencji.

 4. Respektowania uchwał i ustaleń samorządu uczniowskiego, klasy, dyrektora, rady pedagogicznej.

 5. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 6. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój.

 7. Dbałości za wspólne dobro, ład i porządek w szkole. Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice.

 8. Przeciwstawiania się przejawom przemocy, brutalności, wulgarności.

 9. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.

 10. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły.


§ 37

Dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz w życiu szkoły ustanawia się następujące rodzaje nagród i wyróżnień:

 1. Pochwała na forum klasy.

 2. Pochwała na forum szkoły.

 3. List pochwalny do rodziców.

 4. Dyplom.

 5. Nagroda rzeczowa.

 6. Informacja w lokalnej prasie.

 7. Promocja z wyróżnieniem.

 8. Wpisanie do kroniki szkoły.

 9. Wpis do „Złotej Księgi” (absolwenci).


§ 38

 1. Za niewłaściwe zachowania, lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

 1. Upomnienie wychowawcy na forum klasy.

 2. Upomnienie dyrektora na forum klasy.

 3. Upomnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej.

 4. Naganę.

 5. Wezwanie rodziców do szkoły.

 6. Zakaz udziału w imprezie klasowej lub szkolnej.

 1. Od wymienionej kary przysługuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie do organu, który karę wymierzył. Po rozpatrzeniu zasadności odwołania karę można zawiesić, wymazać lub podtrzymać.


§ 39

O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.


§ 40

Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. Wniosek dyrektora następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.ROZDZIAŁ VI


Nauczyciele i inni pracownicy szkoły


§ 41

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.


§ 42

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

 1. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

 2. Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych zajęciach edukacyjnych, klasach i zespołach.

 3. Zmierzanie do tego, aby uczeń znajdował w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

 4. Rozwijanie dociekliwości poznawczej ucznia ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

 5. Przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizację wartości.

 6. Przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

 7. Przygotowanie przedmiotowego systemu oceniania zgodnego z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 8. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, wnioskowanie o jego poszerzenie lub modernizację do dyrektora szkoły.

 9. Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów.

 10. Wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

 11. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.

 12. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych – w szczególnych przypadkach korzysta z pomocy dyrektora szkoły, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 13. Informowanie rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.

 14. Branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 15. Prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej, szkolnej.

 16. Opiekowanie się przydzielonym przez dyrektora mieniem szkolnym.

 17. Branie czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał.

 18. Pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem i regulaminem.


§ 43

Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:

 1. Wyniki dydaktyczno-wychowawcze.

 2. Skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach, w czasie dyżurów, podczas pożaru lub nieprzestrzeganie postępowania po zaistnieniu wypadku.


§ 44

 1. Nauczyciele pracujący w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

 1. Ustalenie zestawu programów nauczania.

 2. Modyfikowanie programów w miarę potrzeb.

 3. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i ścieżek edukacyjnych.

 4. Wspólne opiniowanie przygotowanych przez nauczycieli innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 5. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 1. Nauczyciele lub dyrektor mogą tworzyć zespoły. Rodzaje zespołów zatwierdza rada pedagogiczna.

 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora lub na wniosek zespołu.


§ 45

 1. Oprócz zadań nauczyciela do zadań wychowawcy należy:

 1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie.

 2. Inspirowanie i wspomaganie działań indywidualnych i zespołowych uczniów.

 3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 4. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych forma życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół.

 5. Ustalanie treści i formy zajęć realizowanych na godzinach wychowawczych.

 6. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie – koordynuje działania wychowawcze,

 7. Utrzymywanie kontaktów z rodzicami (opiekunami) uczniów – współdziałanie w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 8. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 9. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.

  1. Wychowawca może sam w wyznaczonym przez siebie terminie organizować zebrania z rodzicami i z udziałem zaproszonych osób (nauczycieli, pedagoga itp.)

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

 2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 3. Szczegółowe powinności wychowawcy oraz zadania wychowawcze zawarte zostały w programie wychowawczym szkoły.


§ 46

 1. Inni pracownicy szkoły wypełniają swoje zadania zgodnie z przydziałem obowiązków.

 2. Zadania i obowiązki pracowników obsługi określa dyrektor przez szczegółowy zakres czynności dla danego pracownika. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 3. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor szkoły.ROZDZIAŁ VII


Rodzice (opiekunowie)

§ 47

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

 2. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest zapewnienie dzieciom warunków osiągania jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu poprzez umożliwienie systematycznego przygotowania się dzieci do zajęć szkolnych oraz dbania o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły.

 3. Rodzice (opiekunowie) systematycznie współpracują ze szkołą poprzez:

 1. Udział w zebraniach ogólnych rodziców.

 2. Udział w zebraniach klasowych.

 3. Rozmowy indywidualne z wychowawcą, nauczycielem.

 4. Udział w imprezach klasowych i szkolnych.

 5. Wspieranie procesu nauczania i wychowania poprzez zachęcanie do nauki,

 6. Udzielanie pomocy organizacyjnej lub materialnej w miarę swoich możliwości, występowanie z inicjatywami.

 7. Wyrażanie opinii o pracy szkoły.

 1. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły oraz mają prawo zgłaszać uwagi na temat ich funkcjonowania.

 2. Organem reprezentującym rodziców (opiekunów) jest rada rodziców.ROZDZIAŁ VIII


Postanowienia końcowe

§ 48

Szkoła używa pieczęci urzędowej (pieczęć okrągła duża i mała) zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 49

Szkoła używa podłużnej pieczęci zawierającej napis:


SZKOŁA PODSTAWOWA

W STAREJ OBRZE

ul. Szkolna 6, 63-720 Koźmin Wlkp.

woj. wielkopolskie

tel. (062) 721-63-27 Regon 001228900


§ 50

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 51

Uroczystości i imprezy szkolne odbywają się według określonego, przyjętego przez szkołę ceremoniału.


§ 52

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.§ 53

Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.


§ 54

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada pedagogiczna szkoły.

 2. Wszelkie zmiany dokonywane są na piśmie w formie aneksu i zatwierdzane stosowną uchwałą rady pedagogicznej.


§ 54

Statut wchodzi w życie z dniem 2 września 2002 r.