Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Jednogłośne absolutorium dla burmistrza
W środę, 29 czerwca Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu pierwsze w tej kadencji absolutorium. Włodarz miasta i gminy odebrał od wszystkich radnych gratulacje, przypieczętowane uściskiem dłoni.


Uchwała RM w sprawie absolutorium dla Burmistrza jest - obok uchwały budżetowej - najpoważniejszą decyzją radnych i musi być podjęta najpóźniej do 30 czerwca. Absolutorium to przyjęcie przez radę sprawozdania burmistrza z realizacji ubiegłorocznego budżetu. Kiedyś – gdy burmistrza wybierała rada miejska – nieuzyskanie absolutorium mogło oznaczać dla najważniejszej osoby w mieście utratę stanowiska. Dziś ma ono wydźwięk czysto propagandowy i może jedynie stanowić sygnał, że burmistrz źle wydawał publiczne pieniądze. Pozytywnie realizację budżetu oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa (bada przede wszystkim, czy liczby się sumują i czy pieniądze są wydawane zgodnie przepisami), a także komisja rewizyjna rady miejskiej (ogólnie rzecz biorąc, stwierdza ona, czy burmistrz wydał pieniądze celowo i gospodarnie).

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2010r. wynosi 28 566 111,41 zł tj. 95,56% wielkości planowanych.
Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010 wynosi 36933175,74 zł tj. 95,83% wielkości planowanych, w tym na inwestycje gmina wydała 9.840.220,93 - 97%. Deficyt na koniec 2010 roku wyniósł 8.367.064,33 zł.

Burmistrz Maciej Bratborski podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Zaznaczył, że w realizacji zadań założonych w budżecie pomagało mu wiele osób, i w związku z tym podziękował im za to.

Poza absolutorium radni przyjęli także uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza do udzielania pożyczki Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury,przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Komin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wielkopolskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie, zamiany nieruchomości gruntowych,  nabycia zbudowanej nieruchomości.

Uchwałą, nad którą radni dyskutowali najdłużej, była kwestia ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Obiekty te podzielono na rodzaje obiektów oraz grupy.


Świetlice:
I grupa    - Gościejew, Staniew, Wrotków
II grupa   - Biały Dwór, Borzęcice, Kaniew, Lipowiec, Mokronos, Szymanów, Wyrębin, Koźmin Wielkopolski
III grupa  - Cegielnia, Czarny Sad, Gałązki, Józefów, Nowa Obra, Orla, Sapieżyn, Suśnia, Walerianów, Wałków
Opłata za najem świetlic:
I grupa – 300 zł + VAT za pierwszą dobę, a za każdą następną 150 zł +  VAT
II grupa   - 200 zł + VAT za pierwszą dobę, a za każdą następną 100 zł + VAT
III grupa – 100 zł + VAT za pierwszą dobę, a za każdą następną 50 zł + VAT.

Opłata za najem jednorazowy obiektu do 8 godzin:
I grupa
– 200 zł + VAT - za najem całego obiektu,
- 150 zł + VAT – za najem dużej sali
- 100 zł + VAT – za najem małej Sali    
II grupa  - 200 zł za dobę + VAT
III grupa – 100 zł za dobę + VAT

Nieodpłatnie ze świetlic mogą korzystać:
- samorząd mieszkańców sołectwa w związku z organizacją zebrań wiejskich, imprez sportowych, kulturalnych, religijnych, organizacji niekomercyjnych przedsięwzięć służących wszystkim mieszkańcom sołectwa,
- dzieci i młodzież w celach sportowych, kulturalnych,
- funkcjonujące w sołectwie koło gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna, zespoły sportowe i inne stowarzyszenia na działalność statutową,
- gminne jednostki organizacyjne.

Koszty zużytej energii, wody, ogrzewania, odbioru ścieków, odpadów komunalnych, naprawy uszkodzeń powstałych w trakcie korzystania z obiektu ponosi najemca.

Opłata za wypożyczenie mieszkańcom sołectwa:
1/ stołu – 4 zł/ szt. za dobę,
2/ krzesła – 1 zł/ szt. za dobę.

Kaucja gwarancyjna, zwracana wpłacającemu po wykonaniu umowy najmu /wypożyczenia/ lub wliczana w koszt najmu wynosić będzie:

1/ wynajem świetlic:
I grupa   – 300 zł,
II grupa  - 200 zł,
III grupa – 100 zł.
2/ wypożyczenie krzeseł, stołów – 30% kosztu wypożyczenia /pobierana tylko wtedy, gdy koszt wypożyczenia wynosi co najmniej 100 zł/.
Kaucja przepada, jeżeli najemca nie wywiąże się z umowy lub zrezygnuje z najmu później niż 60 dni przed rozpoczęciem terminu najmu określonego w umowie.

Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny w Skałowie będzie traktowany odrębnie. Opłata za dobę wynosić będzie 100 zł + VAT. Tu również koszty zużytej energii, wody, ogrzewania, odbioru ścieków, odpadów komunalnych, naprawy uszkodzeń powstałych w trakcie korzystania z obiektu ponosi najemca.
Kolejny rodzaj obiektów stanowią Sale gimnastyczne.Opłata za ich wynajem wynosić będzie:
1/ dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach, Szkoły Podstawowej w Borzęcicach i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim - 40 zł za godzinę korzystania z sali.
2/ Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim, Gimnazjum w Koźminie  Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej w Mokronosie - 30 zł za godzinę korzystania z sali.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 września 2011 r.

Data dodania dokumentu: 2011-08-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz