Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
STATUT Szkoły Podstawowej w Mokronosie


§ 1


1.1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa w Mokronosie.

1.2. Siedzibą szkoły jest wieś Mokronos nr 3, 63-720 Koźmin Wlkp.

 1. Szkoła ma prawo ubiegania się o nadanie imienia według odrębnych

przepisów.

1.4. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Koźmin Wielkopolski.

 1. Szkoła Podstawowa w Mokronosie jest szkołą z klasami I-VI. Cykl kształcenia

trwa 6 lat.

1.6. Obwód szkoły określa orzeczenie organizacyjne szkoły.

1.7. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich oraz oddział „0”

dla dzieci 6-letnich i zamiejscowy oddział przedszkolny we Wrotkowie jako

zadanie zlecone przez gminę.

1.8. Szkoła jest jednostką budżetową, której obsługę ekonomiczno-

administracyjną, na mocy uchwały Rady Miejskiej, zapewnia Zespół Obsługi

Szkół i Przedszkoli w Koźminie Wlkp.


§ 2


1.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r.

(Dz. U. Nr 95, poz. 425 wraz z późniejszymi zmianami) oraz przepisach

wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno - emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho - fizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności

światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje

zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania

wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw

Dziecka, Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne

ONZ 20 września 1989 r.

 • zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 • umożliwienia uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,

 • umożliwienie indywidualizacji podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka,

 • umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego,

 • uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców.

 1. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje z uwzględnieniem obowiązujących

przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 • podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę

nad uczniami sprawują nauczyciele zgodnie z opracowanym tygodniowym

rozkładem zajęć,

 • podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek i imprez

organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel-opiekun

grupy,

 • przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw oraz po zakończeniu zajęć nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z opracowanym przez dyrektora planem,

 • w czasie pełnienia dyżuru nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz poszanowanie mienia szkolnego,

 • do obowiązków nauczycieli dyżurujących (dyżur pełni dwuosobowy zespół nauczycieli według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły) należy:

 1. w czasie przerw międzylekcyjnych: jeden nauczyciel pełni dyżur na boisku szkolnym (sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na boisku szkolnym a po przerwie wprowadza ich klasami do budynku szkolnego), a drugi w budynku szkolnym (w szczególności: jadalnia, szatnia, nadzór nad uczniami wchodzącymi do szkoły i dyżurami uczniowskimi),

 2. w czasie dowozu i rozwozu uczniów do i ze szkoły jeden nauczyciel pełni dyżur w budynku szkolnym. Dyżury pełnione są do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu zajęć do czasu rozwiezienia uczniów do domów,

 • w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego dyżur za niego pełni wyznaczony przez dyrektora nauczyciel,

 • za bezpieczeństwo uczniów dochodzących i dojeżdżających własnym środkiem lokomocji lub autobusem liniowym do i ze szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice,

 1. W szkole utworzono zespół nauczania przedszkolnego i początkowego oraz

zespół nauczycieli pozostałych przedmiotów. Do zadań tych zespołów należy w

szczególności:

 • udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły,

 • organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

 1. Szczegółowe zasady systemu oceniania określono w załączniku nr 1 do Statutu

Szkoły Podstawowej w Mokronosie „Szkolny system oceniania w Szkole

Podstawowej w Mokronosie.”

1.5. Indywidualne zainteresowania uczniów szkoła rozwija poprzez:

 • ukierunkowaną pracę z uczniem wykazującym uzdolnienia,

 • organizację konkursów,

 • realizowanie indywidualnych programów nauczania.

 1. Dzieci niepełnosprawne otaczane są przez szkołę szczególną opieką (pomoc

koleżeńska, szczególna troska i życzliwość nauczycieli i wychowawców,

stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa).

1.7. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami:

 • szczególną troską otacza się uczniów najmłodszych tj. klas I-III i dzieci z

oddziałów przedszkolnych przez stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa.

 • w stosunku do uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami

narządów: ruchu, słuchu, wzroku szkoła stosuje specjalne formy indywidualnej

opieki (zorganizowana pomoc koleżeńska, troska i życzliwość nauczycieli,

współpraca z rodzicami ucznia),

 • dla uczniów którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna

jest pomoc materialna szkoła zabiega o:

 1. uzyskanie zapomogi,

 2. finansowanie wyjazdów ucznia na wycieczki, do kina i teatru,

 3. wyposażenie ucznia w podręczniki i podstawowe przybory szkolne.

 1. Uczniów mających trudności w nauce i sprawujących problemy wychowawcze

szkoła kieruje na badania do poradni psychlogiczno-pedagogicznej. Dla tych

uczniów szkoła stosuje:

 • indywidualizację procesu nauczania,

 • nauczanie indywidualne,

 • zespoły dydaktyczno-wyrównawcze,

 1. Powyższe formy pomocy szkoła stosuje przy ścisłej współpracy z rodzicami i

poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i

kształcenia dzieci.

1.11. Rodzice mają prawo do:

 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

 • uzyskiwania w każdym czasie rzetelniej informacji na temat swego dziecka, jego zachowani, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce,

 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

 • usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach dydaktycznych z wyjątkiem usprawiedliwień zaświadczeniem lekarskim nieobecności na egzaminach sprawdzających i klasyfikacyjnych.

 1. W celu przekazywania rodzicom zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,

przepisów prawa szkolnego oraz wymiany informacji o uczniu szkoła

organizuje:

 • spotkania ogólnoszkolne i klasowe,

 • spotkania indywidualne,

 • wizyty nauczyciela w domu.

 1. Wymienione spotkania ogólnoszkolne i klasowe organizuje dyrektor szkoły

raz na kwartał a pozostałe według uznania nauczyciela - wychowawcy bądź

rodzica.

1.14. Na życzenie rodziców szkoła udostępnia przepisy prawa oświatowego.

1.15. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

 • pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

 • salę gimnastyczną, boisko sportowe i rekreacyjne z placem zabaw,

 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-

obsługowych.

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne

przepisy.

 1. Obowiązki dla pracowników administracyjno-obsługowych określa dyrektor szkoły.

 2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z ciepłego napoju.

 3. Odpłatność za korzystanie z napoju ponoszą rodzice a jej wysokość ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców.

 4. rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły może zwolnić ucznia z ponoszenia odpłatności.

 5. Program wychowawczy szkoły zaopiniowany przez radę rodziców i samorząd

uczniowski, uchwalony przez radę pedagogiczną stanowi załącznik nr 2 do

Statutu Szkoły Podstawowej w Mokronosie.


§ 3


1.1. Organa szkoły:

 • dyrektor szkoły,

 • rada pedagogiczna,

 • samorząd uczniowski,

 • rada rodziców.

1.2. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

 • opracowanie dokumentów organizacyjnych szkoły (program wychowawczy, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, statut szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć),

 • opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

 • dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnienie jej,

 • dobór pracowników niepedagogicznych i zatrudnienie ich,

 • konsultowanie zatrudnienia i zwalniania pracowników z organem prowadzącym,

 • opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli,

 • kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:

 1. przyjmowanie uczniów, prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN, informowanie dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego w tutejszej szkole,

 2. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z samorządem uczniowskim,

 3. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

 4. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie kadry,

 5. organizowanie współdziałania z radą rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność szkoły,

 6. dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 7. wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno - technicznej szkoły, opracowanie projektów wydatków do budżetu szkoły,

 8. realizowanie zarządzeń Kuratora Oświaty oraz uchwał rady pedagogicznej,

 9. okresowe informowanie organu prowadzącego szkołę o wynikach działania szkoły.

1.3. Dyrektor szkoły ma prawo do:

 • wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

 • zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

 • premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z „Regulaminem premiowania i nagradzania” a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,

 • przyjmowania uczniów do szkoły,

 • formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

 • decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,

 • wykorzystania według własnego uznania (po konsultacji z radą pedagogiczną) środków finansowych przydzielonych na działalność szkoły,

 • reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów

i korespondencji.

1.4. Dyrektor szkoły odpowiada za:

 • poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,

 • zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego

i niniejszego statutu,

 • bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

 • celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,

 • zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej

i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania

 1. Na czas nieobecności dyrektor zleca swoje obowiązki wyznaczonemu

nauczycielowi.

1.6. Rada pedagogiczna:

 • radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracowniczy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy,

 • przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

 • w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego, zaproszeni goście z głosem doradczym,

 • uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków rady,

 • rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane,

 • członkowie rady są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także innych pracowników szkoły,

 • do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 1. uchwalenie regulaminu własnej działalności,

 2. zatwierdzenie planów pracy szkoły wnoszonych przez dyrektora,

 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

 • rada pedagogiczne ma prawo do opiniowania:

a) arkusza organizacyjnego szkoły,

b) tygodniowego rozkładu zajęć w szkole,

c) decyzji dyrektora szkoły w sprawie wydatkowania środków finansowych

przeznaczonych na działalność szkoły,

 • w przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały rady pedagogicznej - sprawę rozstrzyga organ prowadzący szkołę,

 • rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmianę,

 • rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w szkole. W powyższym przypadku organ prowadzący szkołę lub dyrektor są zobowiązani w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,

 • dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

 • zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb,

 • rada pedagogiczna wykonując zadania rady szkoły zgodnie z art. 52, ust. 2 ustawy jest zobowiązana zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

1.7. Samorząd uczniowski:

 • w szkole działa samorządu uczniowski zwany dalej „samorządem”,

 • samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

 • zasady wybierania i działania organów samorządy określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów,

 • regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

 • samorządu może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji i podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb,

 4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej oraz sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 6. prawo wyboru opiekuna samorządu z zespołu nauczycielskiego.

1.8. Rada rodziców:

 • w szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów,

 • zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły,

 • rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

 • rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 • w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa opracowany regulamin.

 1. Każdemu organowi zapewnia się możliwość swobodnego działania i

podejmowania decyzji w granicach ustawowych kompetencji.

 1. W celu zapewnienia właściwej wymiany informacji między organami szkoły,

każdy z organów powiadamia dyrektora szkoły - koordynatora o podjętych

uchwałach bezpośrednio po ich uchwaleniu.

 1. Sprawy sporne między organami szkoły są przez nie kierowane do

rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły, który pełni rolę mediatora i czuwa nad

zgodnością podejmowanych decyzji zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Sprawy sporne pomiędzy organami z dyrektorem szkoły rozstrzyga organ

prowadzący szkołę.§ 4


 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie

organizacji roku szkolnego.

1.2. Rozkład zajęć realizowany jest w ciągi 5 dni tygodnia.

1.3. W miarę posiadanych środków szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne.


§ 5


 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów,

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z

odpowiednim, ramowym planem nauczania i programem dla danej klasy

dopuszczonym do użytku szkolnego.

 1. Zasady tworzenia oddziałów w szkole określają przepisy w sprawie ramowych

planów nauczania, liczba uczniów w oddziale powinna z zasadzie wynosić 26.

1.3. Oddział realizuje program wychowania przedszkolnego.§ 6


 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych,

na zajęciach z języków obcych oraz informatyki, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 2

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w

oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i

informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 1. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów

podziały na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie

mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

§ 7


 1. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone

w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w

czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony

na podstawie ramowego planu nauczania.

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas pracy (zgodnie z

ramowym planem nauczania).

 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna są prowadzone

poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach klasowych lub między-

klasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizację wymienionych

zajęć określają odrębne przepisy.


§ 8


Dla uczniów którzy dłużej muszą przebywać w szkole ze względu na organizację

dojazdu szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.§ 9


 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Służy ona realizacji potrzeb i

zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, dosko-

naleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej

wśród rodziców.

 1. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

a także miejscowa młodzież ucząca się w innych szkołach.

 1. Bibliotekę prowadzi nauczyciel - bibliotekarz, któremu dyrektor szkoły

przydzielił to zadanie.

 1. Czas wypożyczeń określony jest planem zajęć w szkole - godziny pracy

biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów przed, w czasie i po lekcjach.

1.5. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

 • praca pedagogiczna:

 1. udostępnianie zbiorów,

 2. udzielanie informacji bibliotecznych,

 3. poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,

 4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

 5. inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

 6. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rady pedagogicznej,

 7. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagowania książek,

 8. organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów,

 • praca organizacyjna:

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencja zbiorów,

c) opracowywanie biblioteczne zbiorów,

d) konserwacja zbiorów,

e) organizacja warsztatu informacyjnego,

f) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

g) przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki,§ 10


Szkoła nie prowadzi internatu.§ 11


 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,

najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz

planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący

szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę

pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę

zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący szkołę.§ 12


 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony

zdrowia i higieny pracy.

 1. W klasach I-III zajęcia prowadzone są według planu ustalonego przez

nauczyciela danego oddziału. Nauczyciel określa czas zajęć i przerw stosownie

do aktywności uczniów.§ 13


Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.§ 14


W szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje wyznaczony nauczyciel.

§ 15


 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych

jego opiece młodzieży.

1.2. Do zadań nauczyciela należy:

 • rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 • dążenie do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,

 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku pracy,

 • dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami,

 • odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo uczniów,

 • stała troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

 • dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

 • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów ich zdolności oraz zainteresowań,

 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

 • poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym dla niego okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym w formie pisemnej przez kancelarię szkoły na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku) szkolnego,

 • poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego okresowych (rocznych) stopniach na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przez dokonanie wpisu w dzienniczku ucznia.§ 16


 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego

zadaniem jest ustalenie oraz ewaluacja szkolnego zestawu programów, o których

mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku

szkolnego programów nauczania oraz wykaz tych programów.

 1. W szkole można utworzyć zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub

problemowo - zadaniowe.

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na

wniosek zespołu.


§ 17


 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności

wychowawca prowadzi swój oddział w danym etapie edukacji.

 1. Rodzice mają prawo zwrócić się do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę

nauczyciela - wychowawcy. Wniosek musi być poparty słusznymi argumentami i

potwierdzony przez większość rodziców (ponad 50%).

 1. Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po

sprawdzeniu zasadności wniosku.

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

a w szczególności:

 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich

działaniach,

 1. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

 • współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, higienistką szkolną, lekarzem mogącym świadczyć kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

 1. Wychowawca klasy organizuje nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym spotkania z rodzicami - informuje ich o postępach dzieci w nauce, zapoznaje z ewentualnymi problemami wychowawczymi, omawia inne sprawy szkoły, z którymi winni być zapoznani rodzice.

 2. Nauczyciel wychowawca dąży do doskonalenia swej pracy.

 3. Wychowawca klasy wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, w szczególności:

 • prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

 • wypisywanie świadectw szkolnych,

 • sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy,

 • wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz oświatowych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.


§ 18


 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły (art. 16 ust. 1-4 ustawy).

 2. Dziecko zapisane jest do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

 3. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 4. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

 5. Dyrektor szkoły powiadamia o przyjęciu ucznia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz informuje go o wypełnianiu obowiązku szkolnego.

1.6. Prawa i obowiązki ucznia:

 • uczeń ma prawo do:

 1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,

 2. korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

 4. swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 7. pomocy w przypadku trudności w nauce,

 8. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 10. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

 • uczeń ma obowiązki:

a) w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, systematycznie

przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,

b) uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych oraz

wyrównawczych,

 1. godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

 2. dbać o piękno mowy ojczystej,

 3. okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

 4. przeciwstawiać się przejawom przemocy, brutalności, wulgarności,

 5. szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

 6. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,

 7. naprawiać wyrządzoną przez siebie szkodę,

 8. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

1.7. Nagrody i kary stosowane w szkole:

 • społeczność szkolna nagradza ucznia za:

 1. rzetelną naukę i pracę społeczną,

 2. wzorowa postawę,

 3. dzielność i odwagę,

 4. wybitne osiągnięcia,

 • rodzaje nagród:

 1. pochwała wobec klasy udzielana przez wychowawcę,

 2. pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

 3. nagroda od rady pedagogicznej (dyrektora szkoły) w formie książki, dyplomu, listu pochwalnego,

 4. nagroda w formie upominku od rady rodziców na wniosek dyrektora szkoły.

 1. Rodzaje kar:

 • upomnienie wychowawcy klasy wobec klasy,

 • nagana wychowawcy klasy wobec klasy,

 • nagana dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej.

 1. Szkoła informuje pisemnie rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary.

 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły, który po rozpatrzeniu zasadności odwołania może karę zawiesić, wymazać lub podtrzymać.

 3. Jeżeli oddziaływania opiekuńczo - wychowawcze zastosowane przez szkołę w stosunku do danego ucznia nie dały efektów, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.§ 19


Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 20


 1. Szkoła posiada własny ceremoniał, na który składają się następujące elementy:

 • występowanie z flagą państwową podczas uroczystości państwowych i szkolnych,

 • rozpoczynanie uroczystości szkolnych i państwowych hymnem państwowym.

 1. Do tradycji szkoły należą organizowane w każdym roku szkolnym następujące uroczystości:

 • rozpoczęcie roku szkolnego połączone z powitaniem nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole - w formie uroczystości ogólnoszkolnej z udziałem rodziców,

 • obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem klasy pierwszej oraz wręczeniem nagród i odznaczeń dla pracowników szkoły - w formie uroczystości ogólnoszkolnej z udziałem rodziców,

 • obchody Święta Niepodległości - w formie apelu organizowanego dzień wcześniej,

 • Dzień Samorządności w pierwszym dniu wiosny - uczniowie mają prawo do dowolnego ubioru, żartów i większą swobodę niż zwykle: propozycję obchodów tego dnia przedstawia samorząd uczniowski a zatwierdza dyrektor szkoły,

 • obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - uroczysty apel ogólnoszkolny z pełnym ceremoniałem, organizowany dzień wcześniej,

 • obchody Święta Sportu Szkolnego połączone z Międzynarodowym Dniem Dziecka - w tym dniu odbywają się imprezy sportowe i rekreacyjno - turystyczne z udziałem rodziców,

 • uroczystość zakończenia roku szkolnego połączona z pożegnaniem absolwentów - w formie ogólnoszkolnej uroczystości z wręczeniem nagród, wyróżnień i wpisy do Księgi Absolwentów oraz pożegnanie nauczycieli kończących pracę w szkole.§ 21


Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.


§ 22


Zgodnie z „Ramowym statutem publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej”

paragrafy od 22 do 27 nie dotyczą Szkoły Podstawowej w Mokronosie.§ 23


Zmiany w statucie mogą być dokonane w przypadku zmian przepisów oświatowych oraz na wniosek co najmniej jednego z organów szkoły przy akceptacji rady pedagogicznej.§ 24


Niniejszy statut został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz aktów wykonawczych do ustawy.


§ 25


Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.