Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
STATUT Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach

§ 1


1.1. NAZWA SZKOŁY

1. Szkoła nosi nazwę : Szkoła Podstawowa w Borzęciczkach.

2. Siedzibą szkoły jest wieś Borzęciczki, Nr 9, 63-720 Koźmin Wlkp.

Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.


§ 2

2.1. CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07 września 1991 r.

o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami )

oraz uwzględniające Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny Szkoły.

2.1.1. Do zadań szkoły w szczególności należy :

 1. zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno -

emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami

psycho – fizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych,

przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji

Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, Konwencji o Prawach Dziecka

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 września 1989 roku,

 1. zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego

bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 1. umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych,

społecznych, artystycznych i sportowych.,

4) umożliwienie indywidualizacji podejścia pedagogicznego i opiekuńczego

do każdego dziecka,

 1. umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego.


Indywidualne zainteresowania uczniów szkoła rozwija poprzez :

  1. ukierunkowaną pracę z uczniem wykazującym uzdolnienia,

  2. budzenie zainteresowań czytelniczych,

  3. organizację konkursów,

  4. realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie

szkoły w skróconym czasie.


   1. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności :

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele zgodnie z opracowanym

tygodniowym rozkładem zajęć,

2) podczas zajęć poza terenem szkoły , w trakcie wycieczek i imprez

organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel

- opiekun grupy,

 1. przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw oraz po zakończeniu zajęć

nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z opracowanym przez dyrektora szkoły

planem,

 1. w czasie pełnienia dyżuru nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność

za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz poszanowanie mienia szkolnego,

 1. do obowiązku nauczycieli dyżurujących ( dyżur pełni dwuosobowy zespół

nauczycieli ( budynek szkolny – boisko ) według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły ) należy :

  1. w czasie przerw międzylekcyjnych : jeden nauczyciel pełni dyżur

na boisku szkolnym ( sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na boisku, a po przerwie wprowadza ich klasami do budynku szkolnego ) a jeden w budynku szkolnym pełni nadzór nad uczniami wchodzącymi do szkoły i dyżurami uczniowskimi,

  1. w czasie dowozu i rozwozu uczniów do i ze szkoły, nauczyciel pełni dyżur ( w autobusie ) w budynku szkolnym. Dyżury pełnione są do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu zajęć, do czasu rozwiezienia uczniów do domów,

 1. w przypadku nieobecności nauczyciela, dyżur za niego pełni wyznaczony

przez dyrektora nauczyciel.

 1. za bezpieczeństwo uczniów dochodzących i dojeżdżających własnym

środkiem lokomocji lub autobusami liniowymi PKS do i ze szkoły,

odpowiedzialność ponoszą rodzice.


Celem wychowania zdrowotnego w szkole jest :

 1. kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych

 2. wdrożenie uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego

i publicznego.


2.1.3. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

I. Oceny :

1. Szkoła na pierwszym etapie kształcenia - w klasach I - III stosuje ocenę

opisową. Szczegółowe kryteria tej oceny zawiera zatwierdzony system

oceniania na poziomie klas I - III ( załącznik 1.1 ). Ocena opisowa powinna

zawierać informacje dotyczące :

- postępów ucznia,

- efektów jego pracy,

- napotykanych przez niego trudności,

- potrzeb rozwojowych ucznia,

- propozycje działań pomocnych w pokonywaniu trudności.

2. W nauczaniu zintegrowanym uczniów za ich postępy w nauce nagradza się znaczkami     odpowiedniego koloru :

- kolor żółty : wspaniale !

- kolor pomarańczowy : bardzo ładnie !

- kolor czerwony : to jest dobrze !

- kolor zielony : musisz jeszcze popracować !

- kolor niebieski : źle !

3. W klasach IV - VI oceny bieżące i klasyfikacyjne okresowe oraz końcoworoczne       ustala się w stopniach według następującej skali :

- celujący - 6 - cel.

- bardzo dobry - 5 - bdb.

- dobry - 4 - db.

- dostateczny - 3 - dst.

- dopuszczający - 2 - dop.

- niedostateczny - 1 - ndst.

  4. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :

a) cząstkowe - określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze            zrealizowanej części programu,

       b) okresowe i roczne - określające poziom wiadomości i umiejętności

ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres ( rok

szkolny). Stopnie nie powinny być ustalane jako średnie arytmetyczne

stopni cząstkowych.

Dopuszcza się stosowanie w ocenach cząstkowych znaków + ( plus )

i - ( minus ).

Aktywność na lekcjach oceniana będzie w formie plusów - pięć plusów

daje ocenę bardzo dobrą.

Za trzykrotny brak zadania domowego w jednym okresie uczeń otrzymuje

ocenę niedostateczną.

Za każdy brak zeszytu oraz niezbędnych pomocy wymaganych

przez nauczyciela uczeń otrzymuje minus - pięć minusów daje ocenę

niedostateczną.

5. Przyjmuje się następującą skalę procentową wymagań na poszczególne stopnie ze         sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek :

poniżej 39 % - niedostateczny

39 % - 50 % - dopuszczający

51 % - 74 % - dostateczny

75 % - 90 % - dobry

91 % - 100 % - bardzo dobry

100 % + rozwiązanie zadania dodatkowego - celujący.


II. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności :

 1. Formy ustne :

 • odpowiedzi,

 • wypowiedzi w klasie,

 • recytacja,

 • czytanie.

 1. Formy pisemne :

- prace klasowe,

 • sprawdziany,

 • dyktanda i pisanie ze słuchu,

 • kartkówki,

 • zadania domowe,

 • testy,

 • prace dodatkowe.

C. Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.

D. Analiza notatek sporządzonych w zeszytach.

E. Obserwacja uczniów podczas zajęć.


III. Kontrola

Kontrola powinna być systematycznie tj. równomiernie rozłożona na cały okres nauki.

W całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania

wyznaczone przez Dyrektora szkoły.


IV. Kryteria ocen :

Przyjmuje się następujące kryteria ocen :

 1. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań

koniecznych,

 1. na ocenę dopuszczającą wymagania konieczne obejmują elementy treści nauczania niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu oraz potrzebne

w życiu,

 1. na ocenę dostateczną wymagania podstawowe obejmują elementy i treści :

 • najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

 • łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

 • o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

 • często powtarzające się w programie nauczania,

 • dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

 • określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

 • głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości,

 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające :

 • istotne w strukturze przedmiotu,

 • bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone

do wymagań podstawowych,

- przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu

i innych przedmiotów szkolnych,

 • o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

 • użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

 • wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów znanych z lekcji i z podręcznika,

 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

 • złożone, trudne, ważne do opanowania,

 • wymagające korzystania z różnych źródeł,

 • umożliwiające rozwiązywanie problemów,

 • pośrednio użyteczne w życiu szkolnym,

 • gwarantujące pełne opanowanie programu,

 1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające :

 • znacznie wykraczające poza program nauczania,

 • stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

 • wynikające z indywidualnych zainteresowań,

 • zapewniające pewne wykorzystanie informacji dodatkowych.


V. Egzamin poprawkowy :

W klasach IV - V uczeń, który w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Zasady organizowania egzaminów poprawkowych określa § 15 rozporządzenia MEN z 19.04.1999 r.


VI. Przekaz informacji o uczniu :

Formy przekazywania informacji o uczniu rodzicom ( prawnym opiekunom):

 • na zebraniach klasowych,

 • podczas rozmowy indywidualnej,

 • na zebraniach ogólnoszkolnych,

 • telefonicznie,

 • pisząc notatkę pisemną w dzienniczku ucznia bądź w zeszycie przedmiotowym,

 • listownie.

Celem informacji zwrotnej jest bieżące informowanie o postępach ucznia,

efektach jego nauki oraz pomoc w planowaniu dalszych działań.


VII. Wymagania edukacyjne :

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują wymagania edukacyjne

z każdego przedmiotu tworząc przedmiotowy system nauczania. System ten

stworzony jest w oparciu o rozporządzenie MEN z 19.04.1999 r., ogólne standardy osiągnięć oraz kryteria ocen omówione w § 7. Wymagania zawarte są w załącznikach.


VIII. Uczniowie z opinią i orzeczeniem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej:

Dla uczniów mających opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej obniża się poziom wymagań według indywidualnych zaleceń Poradni, dla każdego ucznia.

Nauczyciele mają obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać

się z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla poszczególnych uczniów. Nauczyciele stosują na sprawdzianach, pracach klasowych i w pracach domowych indywidualne zadania dla tych uczniów.

Uczniom z orzeczeniem o szkolnictwie specjalnym szkoła umożliwia realizację programu szkoły specjalnej i dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistę.


2.1.4. Formy opieki i pomocy uczniom :

1) Realizując opiekę psychologiczną i pedagogiczną szkoła organizuje :

  1. indywidualizację procesu nauczania ,

  2. nauczanie indywidualne,

  3. zajęcia specjalistyczne,

  4. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

 1. Powyższe formy pomocy szkoła stosuje przy ścisłej współpracy z rodzicami oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

 2. Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dokonuje

nauczyciel danego przedmiotu, a na zajęcia specjalistyczne osoba, posiadająca wymagane kwalifikacje.

4). Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami :

a) szczególną troską otacza się uczniów najmłodszych, tj. klasy I ( i dzieci       oddziału przedszkolnego ) przez stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa,

b) w stosunku do uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami

                narządów : ruchu, słuchu, wzroku, szkoła stosuje specjalne formy                 indywidualnej opieki :

- zorganizowana pomoc koleżeńska,

- troska i życzliwość nauczycieli,

- współpraca z rodzicami ucznia,

- indywidualizacja nauczania

c) dla uczniów, którym z przyczyn warunków rodzinnych lub losowych

potrzebna jest pomoc materialna, szkoła zabiega o :

- uzyskanie zapomogi,

- finansowanie wyjazdów ucznia na wycieczki do kina i teatru,

- wyposażenie ucznia w podręczniki i podstawowe przybory szkolne.

5) Dzieci niepełnosprawne otaczane są przez szkołę szczególną opieką ( pomoc     koleżeńska, szczególna troska i życzliwość nauczycieli i wychowawców, stwarzanie     atmosfery bezpieczeństwa ).


2.1.5. Uczniów mających trudności w nauce i sprawiających problemy wychowawcze szkoła na wniosek lub za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów kieruje na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


2.1.6. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

1). Rodzice mają prawo do :

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej

klasie i szkole,

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania     uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego

dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

           d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia                  swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii      na temat pracy szkoły,

f) rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach      dydaktycznych z wyjątkiem usprawiedliwień zaświadczeniem lekarskim,      nieobecności na egzaminach sprawdzających i klasyfikacyjnych.

2). W celu przekazywania rodzicom zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych,      przepisów prawa szkolnego oraz wymiany informacji o uczniu szkoła organizuje :

a) spotkania ogólnoszkolne i klasowe,

b) spotkania indywidualne,

c) wizyty nauczyciela w domu.

3) Wymienione w punkcie 2 a spotkania organizuje dyrektor szkoły raz na kwartał,      a pozostałe według uznania nauczyciela, wychowawcy bądź rodzica.

      4) Na życzenie rodziców szkoła udostępnia przepisy prawa oświatowego.

5) W ramach profilaktyki rodzice współpracują ze szkołą włączając się w realizację    „Programu Profilaktyki Środowiska Szkolnego” w zakresie :

a) uzależnienia od telewizji,

b) problemu przemocy i agresji,

c) zapobiegania nałogom,

d) bezpieczeństwa w domu, przy pracach polowych,

e) bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.


Załącznik do niniejszego paragrafu stanowią„Wewnątrzszkolny System Oceniania” ( zał. Nr 1 ) oraz „Program Profilaktyczny” ( zał. Nr 2 ).§ 3

3.1. ORGANY SZKOŁY

3.1.1. Organami szkoły są :

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.


3.1.2. Do obowiązków dyrektora szkoły należy :

 1. opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły

     ( program dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły, statut szkoły,

      tygodniowy rozkład lekcji i zajęć ),

 1. opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych szkoły,

 1. dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnianie jej,

 2. dobór pracowników niepedagogicznych i zatrudnianie ich,

 3. konsultowanie zwalniania pracowników ze związkami zawodowymi,

 4. opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli,

 5. kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności :

a) przyjmowanie uczniów i prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN,     informowanie dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów     obowiązku szkolnego w tutejszej szkole,

b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego ich     rozwoju, współdziałanie z samorządem uczniowskim,

c) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, organizowanie     doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry,

e) organizowanie współdziałania z radą rodziców i zapewnienie jej realnego

wpływu na działalność szkoły,

f) dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających     z  przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

g) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy

materialno – technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków budżetu szkoły,

h) realizowanie zarządzeń i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Kuratora Oświaty, Rady Miejskiej oraz uchwał Rady Pedagogicznej,

i) okresowe informowanie organu prowadzącego szkołę o wynikach działania szkoły.

 1. Dyrektor szkoły ma prawo do :

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

b) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

c) premiowania i nagradzania pracowników szkoły zgodnie z „Regulaminem

premiowania i nagradzania”, a także udzielania kar porządkowych zgodnie      z Kodeksem Pracy,

d) przyjmowania uczniów do szkoły,

e) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

f) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania     bieżącego,

g) wykorzystania według swego uznania ( po konsultacji z radą pedagogiczną )     środków finansowych przyznanych na działalność szkoły,

h) reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów

i korespondencji.

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za :

a) poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania

oraz za opiekę nad dziećmi,

b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego

i niniejszego statutu,

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć

organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony

przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

d) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,

e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,     za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.


3.1.3. Rada Pedagogiczna :

 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy

         pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 2. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie

            jej przewodniczącego, zaproszeni goście z głosem doradczym.

 1. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej 2/3 członków rady.

 1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia

są protokołowane.

 1. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw,

            które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także

            nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy :

a) uchwalenie regulaminu własnej działalności,

b) zatwierdzanie planów pracy szkoły, wnoszonych przez dyrektora,

c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

pedagogicznych w szkole,

e) podejmowanie uchwał o promowaniu uczniów klas I – III do klasy

programowo wyższej poza normalnym trybem.

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania :

a) arkusza organizacyjnego szkoły,

b) tygodniowego rozkładu zajęć w szkole,

c) decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych,

przeznaczonych na działalność szkoły.

 1. W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały

rady pedagogicznej – sprawę rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

10) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

11) Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego

szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie

z innej funkcji kierowniczej w szkole. W powyższym przypadku organ

prowadzący szkołę lub dyrektor są zobowiązani w ciągu 14 dni

od otrzymania uchwały rady pedagogicznej, przeprowadzić postępowanie

wyjaśniające.

12) Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy

w roku szkolnym ogólne wnioski, wynikające ze sprawowania nadzoru

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

13) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem

roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników

klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć

szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

14) Rada pedagogiczna wykonując zadania rady szkoły lub Rady Rodziców

zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy jest zobowiązana zasięgnąć opinii

przedstawicieli rodziców i uczniów.


3.1.4. Rada Rodziców :

 1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców.

3) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być

sprzeczny ze statutem szkoły.

4) Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5) Rada Rodziców opiniuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny.

6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady

wydatkowania funduszy rady rodziców określa opracowany regulamin.


3.1.5. Samorząd Uczniowski :

 1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin

uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są reprezentantami

ogółu uczniów.

 1. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5) Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji

podstawowych praw uczniów, takich jak :

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treści,

celem i stawianymi wymogami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością

rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej oraz sportowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

 1. Samorząd Uczniowski opiniuje Program Wychowawczy Szkoły i Program

Profilaktyczny.


3.1.6. Każdemu organowi zapewnia się możliwość swobodnego działania

i podejmowania decyzji w granicach ustawowych kompetencji.


3.1.7. W celu zapewnienia właściwej wymiany informacji między organami szkoły,

każdy z organów powiadamia dyrektora szkoły – koordynatora o podjętych uchwałach, bezpośrednio po ich uchwaleniu.


3.1.8. Sprawy sporne między organami szkoły, są przez nie kierowane do rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły, który pełni rolę mediatora i czuwa nad zgodnością podejmowanych decyzji zgodnie z obowiązującym prawem.


3.1.9. Sprawy sporne pomiędzy organami a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę.


Załączniki do niniejszego paragrafu stanowią : „Regulamin Rady Pedagogicznej” (zał. Nr 3), „Regulamin Rady Rodziców” ( zał. Nr 4 ) oraz „Regulamin Działalności Samorządu Uczniowskiego” ( zał. Nr 5 )


§ 4

4.1. ORGANIZACJA SZKOŁY


4.1.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.


4.1.2. Rozkład zajęć realizowany jest w ciągu 5 dni tygodnia.

4.1.3. W miarę posiadanych środków szkoła organizuje zajęcia wychowawcze w wolne soboty.§ 5

5.1. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA


5.1.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.


5.1.2. Zasady tworzenia oddziałów w szkole określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.


5.1.3. Organizację pracy szkoły określają arkusze organizacyjne zatwierdzone przez organy prowadzące.


5.1.4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


5.1.5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne są prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach klasowych lub międzyklasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


5.1.6. Organizację wymienionych w punkcie 1 zajęć określają odrębne przepisy.§ 6

6.1. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym :

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 2. Godzina opiekuńczo – wychowawcza trwa do 60 minut.

Przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10, 20 minut.


6.2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, a zatwierdza dyrektor szkoły.


6.3. Zajęcia z informatyki w klasach IV – VI prowadzone są z podziałem na grupy.

6.4. W szkole jest podział na grupy na zajęciach z języków obcych.

§ 7

7.1. Szkoła zapewnia opiekę dla uczniów oczekujących na autobus szkolny.

Prowadzone są zajęcia świetlicowe pod opieką nauczyciela. Liczba uczniów na zajęciach uzależniona jest od liczby uczniów oczekujących na autobus. Tematy i formy pracy zapisywane są w dzienniku zajęć świetlicowych.

Załącznik do niniejszego paragrafu stanowi : „Regulamin dla uczniów oczekujących na autobus i dojeżdżających” ( zał. Nr 6 )


§ 8

8.1. BIBLIOTEKA SZKOLNA

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Służy ona realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.


8.1.1. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice, a także miejscowa młodzież ucząca się w innych szkołach.


8.1.2. Bibliotekę prowadzi jeden z nauczycieli, któremu dyrektor szkoły przydzielił to zadanie w wymiarze 10 godzin.


8.1.3. Czas wypożyczeń jest określony planem zajęć w szkole – godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów przed, w czasie i po lekcjach.

8.1.4. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza :

 1. praca pedagogiczna :

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji bibliotecznych,

c) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów

do świadomego doboru lektury,

d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników

informacji ( zgodnie z „Programem przysposobienia czytelniczego

i informacyjnego” ),

 1. e) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

f) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie

analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rad pedagogicznych,

g) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,

h) organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji

czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów.


2) praca organizacyjna :

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencja zbiorów,

c) opracowanie biblioteczne zbiorów,

d) konserwacja zbiorów,

e) organizacja warsztatu informacyjnego,

f) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

g) przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki.


Załącznik do niniejszego paragrafu stanowi „Regulamin Biblioteki Szkolnej” ( zał. Nr 7 ).§ 9

Paragraf 9 nie dotyczy naszej szkoły.§ 10

10.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku.


10.2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotowych i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym zainteresowań i innych pozalekcyjnych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

oraz innych środków finansowych.


10.3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 11

11.1. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


11.1.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych.


11.1.2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.


11.1.3. Obowiązki dla pracowników administracyjno – obsługowych określa dyrektor szkoły – są one ujęte w teczkach akt osobowych.


11.2.NAUCZYCIELE


11.2.1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.


11.2.2. Do zadań nauczyciela należy :

1)   rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły : dydaktycznych, wychowawczych       i opiekuńczych,

2)   dążenie do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,

3) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w duchu humanizmu, tolerancji,

wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,

4)   dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą        demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami,

5)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

6)    stała troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

7)    dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

8)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

9)    bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie        wszystkich uczniów,

10)  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

11)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy         merytorycznej,

12)  poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym dla niego

okresowym ( rocznym ) stopniu niedostatecznym w formie pisemnej

przez kancelarię szkoły na miesiąc przed zakończeniem okresu ( roku

szkolnego ),

13) poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego

okresowych ( rocznych ) stopniach na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przez dokonanie wpisu w dzienniczku ucznia. O przewidywanym okresowym ( rocznym ) stopniu niedostatecznym rodzice informowani są w formie pisemnej przez wychowawcę klasy pismem urzędowym.


§ 12

12.1. Szkoła liczy sześć oddziałów. Placówką zarządza dyrektor, a w razie jego

nieobecności funkcję pełniącego obowiązki dyrektora przejmuje wyznaczony

przez niego nauczyciel.


§ 13

Paragraf 13 nie dotyczy naszej szkoły.§ 14

14.1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze i inne zespoły problemowo – zadaniowe, które pracują według potrzeb szkoły zgodnie z ustalonym przez dany zespół harmonogramem.§ 15

15.1. NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA


15.1.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.


15.1.2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania, zwłaszcza w klasach I – III i w miarę możliwości w klasach IV – VI.


15.1.3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz       przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów      oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.


15.1.4. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań :

1)  otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także

wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami

i niepowodzeniami ).

4)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu :

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach      wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich      działaniach,

c) włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, higienistką szkolną, lekarzem      mogącym świadczyć kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także      zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.


15.1.5. Wychowawca klasy organizuje nie rzadziej niż trzy razy w roku spotkanie z rodzicami – informuje ich o postępach dzieci w nauce, zapoznaje z ewentualnymi problemami wychowawczymi, omawia inne sprawy szkoły, z którymi winni być zapoznani rodzice.


15.1.6. Nauczyciel wychowawca ( szczególnie początkujący ) dąży do doskonalenia swej pracy :

1) korzysta z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej,

2) korzysta z rad doświadczonych nauczycieli,

3) uczestniczy w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej,

4) korzysta z odpowiedniej literatury i aktualnych publikacji.


15.1.7. Rodzice mają prawo zwrócić się do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę nauczyciela – wychowawcy. Wniosek musi być poparty słusznymi argumentami i potwierdzony przez większość rodziców ( ponad 50 % ).


15.1.8. Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po sprawdzeniu zasadności wniosku.§ 16

16.1.UCZNIOWIE SZKOŁY


16.1.1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły ( art. 16 ust. 1 – 4 ustawy ).


16.1.2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.


16.1.3. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.


16.1.4. Na pisemną prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) do szkoły przyjmuje się również dzieci, zamieszkałe poza obwodem szkoły za zgodą dyrektorów szkół.


16.1.5. Dyrektor szkoły powiadamia o przyjęciu dziecka dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka oraz informuje go o wypełnianiu obowiązku szkolnego.


16.1.7. Prawa i obowiązki ucznia :


1) Uczeń ma prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

higieny pracy umysłowej,

 1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

 2. korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a       także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

 1.    rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

 2. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 3. pomocy w przypadku trudności w nauce,

 4. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

j)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki,       podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

k)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.


2) Uczeń ma obowiązek :

 1. w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,

 2. uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych oraz wyrównawczych,

 3. godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

 4. dbać o piękno mowy ojczystej,

 5. okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

 6. przeciwstawiać się przejawom przemocy, brutalności, wulgarności,

 7. szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

 8. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,

 9. naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę,

 10. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 11. usprawiedliwić swą nieobecność w szkole na zajęciach dydaktycznych (usprawiedliwienie podpisane przez rodziców – prawnych opiekunów, nie jest wymagane natomiast zwolnienie lekarskie ).


16.1.8. System nagród i kar stosowanych w szkole :

1) Społeczność szkolna nagradza ucznia za :

 1. rzetelną naukę i pracę społeczną,

 2. wzorową postawę,

 3. dzielność i odwagę,

 4. wybitne osiągnięcia.

2) Rodzaje nagród :

 1. pochwała wobec klasy, udzielona przez wychowawcę klasy,

 2. pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,

 3. nagroda od rady pedagogicznej ( dyrektora szkoły ) w formie książki, dyplomu, listu pochwalnego,

 4. nagroda w formie upominku od rady rodziców, na wniosek dyrektora szkoły.

3) Rodzaje kar :

 1. upomnienie wychowawcy klasy wobec klasy,

 2. nagana wychowawcy klasy wobec klasy,

 3. nagana dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej.


16.1.9. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku :

a) kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych     uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły ,

b) ma demoralizujący wpływ na innych ( wyłudzanie , wymuszanie, narkotyki,     alkoholizm ).


16.1.10. Uczeń może się odwołać od wymierzonej kary do dyrektora szkoły lub przewodniczącego Rady Rodziców w ciągu trzech dni od wymierzenia kary ( na piśmie ). Odwołanie ucznia rozpatruje komisja w składzie : dyrektor szkoły, wychowawca kasy, przewodniczący rady Rodziców, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Komisja rozpatruje sprawę w ciągu tygodnia od złożenia odwołania.

Dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu zasadności odwołania może karę zawiesić, wymazać lub podtrzymać.


16.1.11. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.
§ 17

17.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.§ 18

18.1. Szkoła posiada własne „logo”, które stanowi wizytówkę szkoły na pismach wychodzących z placówki natomiast nie posiada sztandaru, własnego godła i odrębnego ceremoniału szkolnego.


Załącznik do niniejszego paragrafu stanowi znak graficzny logo ( zał. Nr 8 ).§ 19

19.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


19.2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej

określają odrębne przepisy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zmiany w statucie mogą być dokonane :

1) w przypadku zmian przepisów oświatowych,

2) na wniosek co najmniej jednego z organów szkoły przy akceptacji rady

pedagogicznej.


2. Niniejszy statut został opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS

z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624

z późniejszymi zmianami ).


3. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.