Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2011 - sesja 10

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

X/11

29 czerwca

2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X/47/11

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok

X/48/11

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2010

 

X/49/11

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011- 2031 

 

 

X/50/11

 

 

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011

X/51/11

Upoważnienie Burmistrza do udzielania pożyczki Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury

 

X/52/11

Ustalenie opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

X/53/11

Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi

 

X/54/11

Tryb i sposoby powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wielkopolskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

 

X/55/11

 

Przyjęcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

X/56/11

 

Powołanie Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – Sądu Pracy

X/57/11

 

Zamiana nieruchomości gruntowych

X/58/11

 

Nabycie zabudowanej nieruchomości

 


Data dodania dokumentu: 2011-07-13
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz