Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
STATUT Szkoły Podstawowej i. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach


Statut został opracowany w oparciu o:

Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami),

Dziennik Ustaw nr 61 z dnia 19 czerwca 2001r.

Oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r.
Spis treści

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Cele i zadania szkoły

Rozdział III – Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie

Rozdział IV – Organy szkoły i ich kompetencje

Rozdział V – Uczniowie – prawa i obowiązki

Rozdział VI – Zakres zadań nauczycieli

Rozdział VII – Organizacja pracy szkołyROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach

 2. Siedzibą szkoły jest wieś Borzęcice 136

 3. Organem prowadzącym szkoły jest Rada Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.

 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

 5. Cykl kształcenia trwa 6 lat i obejmuje dwa etapy kształcenia:

  1. I etap edukacyjny kl. I – III kształcenie zintegrowane

  2. II etap edukacyjny kl. IV – VI w systemie klasowo-lekcyjnym


§ 2

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunkiem patrona szkoły.

 3. We wrześniu szkoła w sposób uroczysty obchodzi Święto Patrona Szkoły – Stanisława Mikołajczyka.

 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 1

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, plan rozwoju zawodowego i szkolny program profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom:

  1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia;

  2. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadząc do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

  3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

  4. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

  5. rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrody;

  6. sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;

  7. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.


§ 2

 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje przez:

  1. integrację wiedzy nauczanej przez:

   • kształcenie zintegrowanej w klasach I – III,

   • bloki przedmiotowe,

   • ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską oraz wychowanie do życia w rodzinie,

  2. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

   • pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

   • personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

   • wpajanie zasad kultury życia codziennego;

   • sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami,

   • opieka nad uczniami najmłodszymi oraz z zaburzeniami rozwojowymi.

  3. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych,

  4. prowadzenie lekcji religii w szkole;

  5. stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

  6. naukę języka obcego w klasach najmłodszych;


§ 3

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez;

  1. dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim;

  2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjncyh i nadobowiązkowych;

  3. przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej;

  4. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

  5. zapewnienie opieki dzieciom oczekującym na dowóz,

  6. organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej;

  7. realizowanie zajęć z profilaktyki zdrowotnej;

  8. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  9. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów;

  10. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową: zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego napoju w stołówce szkolnej;

  11. utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości;

  12. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;

  13. różnorodności zajęć w każdym dniu;

  14. niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.


§ 4

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:

  1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

  2. zapewnienie ciepłego napoju i drugiego śniadania finansowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

  3. zwolnienie uczniów z opłat PZU.


§ 5

 1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;

  1. kierowanie ucznia na wniosek rodziców na badania;

  2. wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej;


§ 6

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań poprzez prowadzenie kół zainteresowań, organizowanie konkursów.ROZDZIAŁ III

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW


§ 1

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. klasyfikowanie uczniów;

  2. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

  3. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

  4. motywowanie ucznia do dalszej pracy;

  5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 3. Przedmiotowe zakresy wymagań mogą być modyfikowane, ale zmiany można wprowadzić jako obowiązujące od nowego roku szkolnego.

 4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

 7. Sformułowane zasady oceniania mogą podlegać weryfikacji na początku roku szkolnego.


§ 2

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

   • semestr I ( od września do ferii zimowych)

   • semestr II ( po feriach zimowych do ferii letnich)

 1. Uczeń klasyfikowany jest po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego.

 2. Nauczyciele uczący w klasach I – III w dzienniku odnotowują osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia:

A – wspaniale

B – bardzo ładnie

C – Ładnie

D – Postaraj się

E – pracuj więcej

 1. W klasach I – III obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa. Na koniec semestru nauczyciele sporządzają kartę oceny opisowej, która jednocześnie jest informacją dla rodziców o postępach dziecka.

 2. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

Stopień celujący - 6

Stopień bardzo dobry - 5

Stopień dobry - 4

Stopień dostateczny - 3

Stopień dopuszczający - 2

Stopień niedostateczny - 1

 1. Nie stosuje się przy ocenach znaków „+” i „-”.

 2. Oceny dzielą się na:

   • cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części, programu nauczania,

   • klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres (rok szkolny).

 3. Osiągnięcia uczniów odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych.

 4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

 5. Kryteria oceniania z przedmiotów:

  1. Stopień celujący – Otrzymuje uczeń, który posiada zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, potrafi samodzielnie i twórczo rozwijać swoje uzdolnienia, umie samodzielnie zdobyć wiadomości, systematycznie wzbogaca wiedzę przez czytanie książek i artykułów odpowiednich do wieku. Wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, bierze udział w konkursach, ma znaczne osiągnięcia;

  2. Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje zadania w procesie edukacyjnym potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach, bierze aktywny udział w lekcji, rozwiązuje dodatkowe zadania.

  3. Stopień dobry – otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, chociaż potrafi poprawnie posługiwać się zdobytymi wiadomościami, potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Bierze aktywny udział w lekcji, rozwiązuje łatwiejsze zadania.

  4. Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności na danym etapie kształcenia edukacyjnego określone programem w mniejszym stopniu niż przewidują podstawy programowe, potrafi samodzielnie rozwiązywać lub z pomocą typowe zadania o średnim stopniu trudności.

  5. Stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który ma duże braki w opanowaniu materiału przewidzianego na danym etapie kształcenia, jednak braki te nie są przyczyną w uzyskaniu przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, pozwalają na rozwiązywanie typowych zadań o niewielkim stopniu trudności.

  6. Stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na danym etapie kształcenia edukacyjnego określonych programem nauczania, braki te umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.


§ 3

 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

   • prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu, (lub dużą część działu),

   • testy,

   • kartkówki z trzech ostatnich tematów (nie powinny trwać dłużej niż 15 minut),

   • prace domowe,

   • zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

   • sprawdziany (nie powinno ich być więcej niż 3 w semestrze i nie powinny trwać dłużej niż 20 minut),

   • wypowiedzi ustne,

   • aktywny udział w procesie lekcyjnym,

   • prace w zespole,

   • prace plastyczne i techniczne,

   • dodatkowe nadobowiązkowe prace, zadania, referaty,

   • dobrowolny udział w konkursach, zawodach, olimpiadach.

 1. W pracy pisemnej ocenie podlega:

   • zrozumienie tematu,

   • znajomość opisywanych zagadnień,

   • sposób prezentacji,

   • konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją i podaję każdy z nauczycieli ( nie mniej niż dwie w ciągu semestru).

 1. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

   • znajomość zagadnienia,

   • samodzielność wypowiedzi,

   • kultura języka,

   • precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 1. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:

   • planowanie i organizacja pracy grupowej,

   • efektywne współdziałanie,

   • wywiązywanie się z powierzonych ról,

   • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 1. W tygodniu mogą się odbywać najwyżej 2 prace klasowe lub 3 testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

 2. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych – dwa tygodnie.

 3. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakim będzie musiał sprostać.

 4. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą i podczas konsultacji z nauczycielami w ramach Otwartych Drzwi.

 5. Prace klasowe, sprawdziany są do wglądu u nauczyciela przedmiotu w czasie comiesięcznych spotkań.

 6. Prace klasowe są przechowywane przez okres 1 roku, sprawdziany przez półrocze.

 7. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie ustalonym przez nauczyciela (po zajęciach lekcyjnych).

 8. Jeżeli uczeń otrzymał z pracy klasowej bądź sprawdzianu ocenę niedostateczną lub niższą od spodziewanej może ją poprawić do dwóch tygodni od rozdania prac, przy czym poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się po lekcjach w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.

 9. Jeżeli uczeń poprawia ocenę niższą od spodziewanej, uzyskał z poprawy ocenę wyższą, to poprzednią ocenę się unieważnia, jeżeli zaś niższą wtedy uwzględnia się ocenę korzystniejszą dla ucznia. Traci on jednak do końca semestru możliwość poprawy prac pisemnych.§ 4


OCENA ZACHOWANIA

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

   • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

   • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić:

   • samoocena ucznia,

   • ocena zespołu klasowego,

   • ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami.

 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 2. Ocena zachowania śródroczna i końcoworoczna w klasach I – III jest oceną opisową.

 3. W formułowaniu oceny opisowej dotyczącej zachowania ucznia uwzględnia się:

   • respektowanie wymagań dotyczących zachowania w szkole,

   • poszanowanie własności swojej i własnej,

   • przygotowanie do lekcji,

   • punktualność,

   • samodzielność w działaniu,

   • stosunek do wykonywanej pracy,

   • wytrwałość w pracy,

   • postawa w relacjach z rówieśnikami (prawdomówność, kultura języka, reagowanie na cudzą krzywdę, umiejętność współpracy z kolegami),

   • postawa w relacji z nauczycielem – wychowawcą klasy.

 1. Na poziomie każdej kasy plan wychowawczy przewiduje określone efekty wychowawcze, o których nauczyciel wychowawca informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. Obserwacja udziału w zadaniach zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych efektów jest również brana pod uwagę przy formułowaniu opisowej semestralnej i końcoworocznej oceny z zachowania.

 2. Oceny zachowania śródroczne i końcoworoczne, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.

 3. Ustalając ocenę semestralną i końcoworoczną bierze się pod uwagę:

   • stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,

   • aktywność w klasie, szkole, środowisku,

   • kulturę osobistą.

 1. W ciągu trwania semestru wychowawca klasy dokonuje analizy zachowania uczniów, biorąc pod uwagę:

   • zapisy w klasowym zeszycie wychowawczym, będące pozytywnymi bądź negatywnymi uwagami wszystkich nauczycieli uczących w klasie (i innych nauczycieli) o bieżącym zachowaniu poszczególnych uczniów,

   • obserwacja stopnia zaangażowania uczniów w realizowaniu zaplanowanych zadań wychowawczych,

   • osiągnięte efekty wychowawcze wynikające z planu wychowawczego klasy.

 1. Szczegółowy zakres wymagań na poszczególne oceny jest wywieszony w klasie. Nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z wymaganiami z zachowania na początku roku szkolnego.

 2. Zasady oceniania zachowania:

Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:

   • wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, przestrzega postanowień zawartych w Statucie Szkoły, systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły, aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, cechuje się sumiennością i pracowitością, wzbogaca swoje wiadomości i umiejętności z wybranej przez siebie dziedziny, rozwiązuje dodatkowe zadania i polecenia, - bardzo starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe, inicjuje dodatkowe działania na terenie klasy, szkoły, pełni jakieś funkcje SU, w organizacjach działających na terenie szkoły, służy pomocą koleżeńską uczniom mającym trudności, troszczy się o mienie szkoły, wzorowo zachowuje się w stosunku do nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, jest życzliwy, prawdomówny. Uczynny, taktowny, przestrzega zasad kulturalnego zachowania się, dba o higienę i estetykę osobistą i otoczenia, dba o kulturę języka, reaguje na zło, staję w obronie pokrzywdzonych, przynosi honor i dba o dobre imię szkoły, chętnie reprezentuje ją na zewnątrz np. konkursach, zawodach sportowych.

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń który:

   • właściwie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, jest przygotowany do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe (ustne i pisemne) właściwie zachowuje się w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, unika wulgarnych słów, reaguje na zło, otacza opieką uczniów słabszych, przejawia troskę o mienie szkoły, dba o czystość, jest schludnie i czysto ubrany, dobrze wykonuje obowiązki dyżurnego w klasie, bierze udział w imprezach klasowych, szkolnych, wykonuje gazetki klasowe, nie spóźnia się na lekcje, dba o dobra imię szkoły.

Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń który:

   • nie angażuje się w życiu klasy i szkoły mimo zachęty ze strony nauczyciela, pracuje poniżej swoich możliwości (może, ale nie chce) jest leniwy, mało aktywny, ale zostaje na zajęciach dodatkowych, jest niesystematyczny, niestarannie wykonuje polecenia, często nie odrabia zadań, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, niewłaściwie zachowuje się w stosunku do koleżanek i kolegów, świadomie niszczy sprzęt szkolny, używa wulgarnego słownictwa, zaczepia młodszych kolegów, nie reaguje na uwagi innych, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków zawartych w Statucie Szkoły.

Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń który:

   • nie uczestniczy w życiu klasy działając na ich szkodę, posiada lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, arogancko odnosi się do koleżanek i kolegów, pracowników szkoły, nie szanuje pracy innych, świadomie niszczy sprzęt szkolny, nie przywiązuje uwagi do higieny osobistej, nagminnie używa wulgarnych słów, używa przemocy wobec słabszych, pali papierosy, kłamie, świadomie unika prac na rzecz klasy, szkoły, nie bierze udziału w żadnych imprezach klasowych, szkolnych, chodzi na wagary, nie wypełnia obowiązków uczniowskich.


§ 5

 1. Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas ustalają w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora ocenę klasyfikacyjną oraz oceną z zachowania.

 2. klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala rada Pedagogiczna.

 3. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.

 4. Na tydzień przez końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjcnych.

 5. Ustala się następujący sposób przekazywania informacji o grożącej uczniowi semestralnej lub końcoworocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu:

   • informacja pisemna do rodziców miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, potwierdzona podpisem.

 1. Uczeń może poprawić ocenę cząstkową, semestralną, końcoworoczną wyższą od niedostatecznej, wnosząc o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności, ale zależy to od zgody nauczyciela przedmiotu – sposób poprawy ustala nauczyciel.

 2. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną bądź otrzymania oceny niedostatecznej na koniec semestru uczeń może w tygodniu poprzedzającym konferencję klasyfikacyjną wystąpić do nauczyciela z prośbą o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności. Poprawa odbywa się na tych samych warunkach, jak poprawnie oceny wyższej od niedostatecznej.

 3. Uczeń który otrzymał w pierwszym semestrze ocenę niedostateczną z danego przedmiotu, zobowiązany jest do uzupełnienia braków z pomocą nauczyciela.

 4. W przypadku pisemnej prośby rodziców dziecka o weryfikacji oceny, która ich zdaniem jest zaniżona, dyrektor szkoły powołuje komisję weryfikacyjną w celu sprawdzenia zgodności oceny. Ocena ustalona przez komisję weryfikacyjną jest ostateczna.

 5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.


§ 6

EGZAMIN POPRAWKOWY


 1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

   • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

   • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.


§ 7

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 3. na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

   • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

   • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w procach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 4. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który w uzasadnionych przypadkach, powołuje nową komisję egzaminacyjną.


§ 8

PROMOCJA


 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 2. Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami).

 3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 4. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem: „z wyróżnieniem”.

 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 6. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w czasie ferii letnich braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która może stanowić podstawę do ustalenia niedostatecznego stopnia klasyfikacyjnego.

 7. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą rady pedagogicznej z dnia ... promowany warunkowo dl klasy ...”.


ROZDZIAŁ IV

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE


§ 1

 1. Organami szkoły są:

   • dyrektor szkoły,

   • rada pedagogiczna,

   • samorząd uczniowski,

   • rada szkoły oraz rada rodziców, jeżeli zostały utworzone.

 1. Dyrektor szkoły:

   • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

   • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole;

   • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

   • sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;

   • realizuje uchwały rady pedagogicznej,

   • kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;

   • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

   • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

  4. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za:

    1. poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowanie,

    2. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego,

    3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły,

    4. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji.


§ 2

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.

 2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

   1. przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmiany oraz jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

   2. zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły;

   3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

   4. ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen;

   5. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;

   6. uchwalanie warunkowej promocji ucznia;

   7. ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I – III;

   8. zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców.

 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

   1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

   2. plan finansowy szkoły;

   3. przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli;

   4. propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;

   5. wniosek dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.


§ 3

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:

   • na szczeblu klas: samorządy klasowe,

   • na szczeblu szkoły: rada uczniowska.

 1. Do zadań rady uczniowskiej należy:

   1. przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;

   2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego ich wykonania;

   3. gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;

   4. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły;

   5. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.

 2. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły, rodzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania;

   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

   3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych promocji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

   4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

   5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, a w porozumieniu z dyrektorem szkoły.


§ 4

 1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

  2. współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy;

  3. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy;

  4. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:

   • znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,

   • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,

   • znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania swych dzieci,

   • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.§ 5

 1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

  1. Uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;

  2. Opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;

  3. Informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

 1. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jaj dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 3. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

 4. Rada rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.ROZDZIAŁ V

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 1

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.

 3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

 5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się :

- z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

- na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.


§ 2

 1. Uczeń ma prawo do:

  1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

  2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;

  3. Poszanowania swej godności, przekonań i własności;

  4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

  5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

  6. Obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

  7. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;

  8. Wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole;

  9. Nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów, dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek).

2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką

wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:

- Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprez i

wypełnienia karty wycieczki’

- Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym

tonie żarty na trenie szkoły,

- Święto Szkoły,

- dzień Dziecka i Sportu,

- imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po

zajęciach lekcyjnych.

3. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.

4. Uczeń ma prawo w szczególnych wypadkach orzeczonych przez lekarza i

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do

nauczania indywidualnego w domu.

5. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony

nauczyciela, wychowawcy.

6. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność

ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z

nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.§ 3

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie

szkoły, a zwłaszcza:

 1. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły:

 2. Szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;

 3. Przeciwstawiać się przejawom brutalności;

 4. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;

 5. Dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

 6. Brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

 7. Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka);

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających

życiu i zdrowiu.

3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie

klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie

uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej

dokonania.

4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej

stan po skończonych zajęciach.

5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą

prośbę rodzica.

7. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka, jako

podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszystkie

zwolnienia powinny być odnotowane w dzienniczku.

8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność po przyjściu do

szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia

nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez

wychowawcę za nieusprawiedliwione.


§ 4

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w

charakterze reprezentacji,

- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie

wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

2. Przez strój galowy należy rozumieć:

 1. Dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;

 2. Dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.


§ 5

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za

działalność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i

nagrody:

- pochwałę wychowawcy wobec klasy,

- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

- list pochwalny do rodziców,

- dyplom uznania,

- nagrodę rzeczową – kończąc szkołę podstawową,

- świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych igrzyskach

sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.


§ 6

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu

uczniowskiego poprzez:

- upomnienie wychowawcy klasy;

- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;

- zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;

- zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;

- przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o

przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska

wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O

przeniesienie ucznia do inne szkoły wnioskuje się gdy:

- notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary

przewidziane w regulaminie, regulaminie stosowane środki

zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

- zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny,

zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

- dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże,

wymuszenia, zastraszanie.

3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub

przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej,

odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

4. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu szkolnego, a w

szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami

Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

- oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

- odwołać karę,

- zawiesić warunkowo wykonanie kary.

5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej

mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary (ustnie – indywidualne

rozmowy, odnotowanie w dzienniku lekcyjnym).


§ 7

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać

nauczyciele, rodzice i uczniowie.

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno

uczniowie, jak i nauczyciele.


ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI


§ 1

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub

inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na

wniosek zespołu.

3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

- ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie

w miarę potrzeb,

- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia

sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści

nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji

w sprawie wyników nauczania,

- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania

uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.


§ 2

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania,

wychowania i profilaktyki poprzez zebrania klasowe, rozmowy

indywidualne.

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

 1. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole;

 2. Znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,

 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

 5. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.§ 3

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu

uczniów i skutki wynikłe z braku nadzoru nad uczniami.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

 2. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

 3. dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;

 4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

 5. bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;

 6. udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

 7. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.

3. Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy:

- pełnienie dyżuru w miejscu i w czasie wyznaczonym planem

dyżurów,

- dopilnowanie, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły,

- zwracanie uwagi na kulturę zachowania (porządek podczas

wchodzenia do szkoły, wycieranie obuwia, używanie zwrotów

grzecznościowych),

- dbać o porządek w czasie apeli i uroczystości szkolnych,

- w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego dyżur pełni

inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.


§ 4

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece

wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu

dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej,

wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym

oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zdań nauczyciela wychowawcy powinny być

dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków

środowiskowych szkoły.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad

uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego

uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i

społeczeństwie;

b) inspirowanie działań zespołowych uczniów;

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów

w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności

szkolnej.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, których mowa (oddziały

przedszkolne):

 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i

integrujące zespół uczniowski,

- ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach

wychowawczych;

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu

uczniów, uczniów także wobec tych, którym potrzebna jest

indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniowi szczególnie

uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich

dzieci,

- współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

- włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

e) współpracuje z specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w

rozpoznawaniu potrzeb i trudności ( także zdrowotnych) oraz

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje

odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach

pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad

udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

f) organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o

postępach w nauce i o zachowaniu ucznia;

g) nauczyciele oddziału przedszkolnego organizują minimum 3

spotkania w ciągu roku.

h) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca

jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców

(opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej

i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także

ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji

oświatowych i naukowych.

8. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą

mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor

powierzył zadania wychowawcy.

9. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:

 1. wyrazi on na to zgodę lub sam złożyć rezygnację z tej funkcji;

 2. zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością ¾ głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów).

10. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje

dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

11. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu

wymogu ust. 9, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców

bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.


§ 5


INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. Zadania i obowiązki pracowników obsługi określa dyrektor przez

szczegółowy zakres czynności w oparciu o Regulamin pracy. Zakres

czynności pracownicy otrzymują na piśmie i potwierdzają podpisem.

2. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego

zarządzania placówką tworzy się stanowisko pracownika administracji

(sekretarki) dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor szkoły.ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


§ 1

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z

uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego

uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż

26 uczniów.

3. Szkoła prowadzi dwa oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3-6

lat, realizujące wybrany program wychowania przedszkolnego.


§ 2

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z informatyki w oddziałach liczących

powyżej 24 uczniów.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na

grupy można dokonywać za zgodą oddziału prowadzącego szkołę.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach V-VI prowadzone są w

grupach.


§ 3

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach

dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w

tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania;

szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczycielem prowadzący te

zajęcia.

4. Przerwy śródlekcyjne są przeznaczone na wypoczynek od pracy

umysłowej trwają nie krócej niż 10-20 minut.

5. Godzina zajęć w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.


§ 4

1. Organizacja zajęć dodatkowych:

 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych,

 2. zajęcia dodatkowe organizowane są nieodpłatnie,


§ 5

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku

szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez

dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zaopiniowanych przez

związki zawodowe. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ

prowadzący szkołę, do dnia 30 maja.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę

pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną

liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych,

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor

szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


§ 6

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzony dla

uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

 1. życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

 2. uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;

 3. nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;

 4. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

 5. nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

 6. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

 7. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;

 8. nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

 9. ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;

 10. ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

 11. ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

 12. uczniowie uczęszczając na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

 13. nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.


§ 7

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i

zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań

dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe

nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia

również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

- gromadzenie i opracowanie zbiorów,

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.

3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

 1. kształcąco-wychowawczą poprzez:

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

- kształcenie kultury czytelniczej,

- wdrażanie do poszanowania książki,

- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu

zawodowym;

 1. opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

- współdziałanie z nauczycielami,

- wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic

intelektualnych;

- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

 1. kulturalno-rekreacyjną poprzez:

- współdziałanie w rozwijaniu życia kulturalnego.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni

pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych

w regulaminie. Uprawnieni do korzystania z e zbiorów mają wolny dostęp

do półek.

5. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza.

 1. Koordynowanie pracy w bibliotece:

- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz

terminów ważniejszych imprez,

- uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

- sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,

- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac

biblioteki;

 1. Praca pedagogiczna:

- gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

- udostępnianie zbiorów,

- udzielanie informacji bibliotecznych,

- rozmowy z czytelnikami o książkach,

- poradnictwo w wyborach czytelniczych,

- prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i

informacyjnego zgodnie z programem,

- udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza

czytelnictwa,

- prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

- organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

- dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

- dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu

intelektualnego uczniów;

 1. Praca organizacyjna:

- gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

- opracowanie biblioteczne zbiorów,

- selekcja zbiorów i ich konserwacja,

- organizowanie warsztatu informacyjnego,

- wydzielenie księgozbioru podręcznego,

- prowadzenie katalogów,

- udostępnienie zbiorów;

 1. Współpraca z rodzicami i instytucjami:

- w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z

rodzicami uczniów,

- bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i

inne) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:

- zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i

wyposażenie,

- zapewnia środki finansowe,

- zarządza skontruj zbiorów,

- zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia

lekcji,

- zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

- hospituje i ocenia pracę biblioteki.


§ 8

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole po zakończeniu lekcji ze

względu na organizację dojazdu do szkoły, organizowane są zajęcia

świetlicowe.

2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć

dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

3. Godziny zajęć świetlicowych dostosowane są do organizacji dowozu.

4. Na zajęciach świetlicowych realizowane są zadania opiekuńczo-

wychowawcze wg rocznego planu pracy.

5. Formy zajęć dostosowane są do wieku, zainteresowań i obejmują

następujące dziedziny:

- organizowanie pomocy w nauce,

- organizowanie gier i zabaw,

- upowszechnianie kultury zdrowotnej,

- rozwijanie samodzielności i samorządności,

- umiejętność współpracy w grupie.


§ 9

1. Zasady prowadzenia przez szkoły gospodarki finansowej i materialnej

określają odrębne przepisy.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane:

 1. W przypadku zmian przepisów oświatowych,

 2. Na wniosek co najmniej jednego z organów szkoły przy akceptacji Rady pedagogicznej.

3. Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być

sprzeczne z zapisami Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do

ustawy w systemie oświaty.

4. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada

Pedagogiczna Szkoły.

5. Statut szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 02

grudnia 2002r.


Statut został opracowany w oparciu o:

Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 13 lutego 1999r.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r.

Załącznik nr 1/poz. 131.