Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
STATUT Szkoły Podstawowej nr 3
 

Statut

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
  w Koźminie Wlkp.

 2. Siedzibą szkoły jest Koźmin Wlkp., ul. Klasztorna 29.

 3. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminny.

 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 5. Cykl kształcenia trwa 6 lat i obejmuje dwa etapy:

  1. I etap edukacyjny kl. I – III kształcenie zintegrowane

  2. II etap edukacyjny kl. IV – VI w systemie klasowo – lekcyjnym.


§ 2

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunkiem patrona szkoły.

 3. 30 maja szkoła w sposób uroczysty obchodzi Święto Patrona Szkoły – Kornela Makuszyńskiego.

 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 1

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, plan rozwoju szkoły i szkolny program profilaktyki.

2. Cele i zadania szkoły:

 • wyposażanie ucznia w zestaw wiadomości i umiejętności niezbędne do podjęcia dalszych działań edukacyjnych,

 • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego i fizycznego zgodnie
  z potrzebami i możliwościami,

 • zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole
  i w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę,

 • kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu,

 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,

 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie oraz poszanowanie dziedzictwa kulturowego i świata przyrody,

 • stwarzanie atmosfery opartej na przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
  w poczuciu więzi z rodziną i społecznością szkolną,

 • umożliwienie rozwoju uczniom ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,

 • umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego.


§ 2

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje przez:

 1. integrację wiedzy nauczanej przez:

- kształcenie zintegrowane w klasach I – III,

- bloki przedmiotowe,

- ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą
i medialną oraz wychowanie do życia w społeczeństwie,

 1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

- pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

- personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej

społeczności,

- wpajanie zasad kultury życia codziennego,

- sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami,

- opieka nad uczniami najmłodszymi oraz z zaburzeniami rozwojowymi.

 1. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno– wyrównawczych, zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, nauczania indywidualnego, indywidualizacji procesu nauczania i zespołów specjalistycznych,

 2. prowadzenie lekcji religii w szkole,

 3. stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 4. naukę języka obcego w klasach najmłodszych,

 5. informatyki, dostęp do internetu.


§ 3

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

 1. dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim,

 2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

 3. przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

- na 30 uczniów jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta
z przejazdów,

- na 15 uczniów w czasie wycieczki,

- na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej,

 1. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

 2. zapewnienie opieki dzieciom oczekującym na dowóz,

 3. organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej,

 4. realizowanie zajęć z profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia,

 5. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 6. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego
  do wzrostu uczniów,

 7. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową: zapewnienie uczniom warunków do spożycia, co najmniej jednego ciepłego napoju w stołówce szkolnej,

 8. utrzymanie stołówki i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości,

 9. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

 10. różnorodność zajęć w każdym dniu,

 11. nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,
  z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga i ze względu na warunki w szkole.


§ 4

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:

 1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

 2. zapewnienie ciepłego napoju i drugiego śniadania finansowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

 3. zwolnienie uczniów z opłat ubezpieczenia,

 4. dofinansowanie ze środków Rady Rodziców wyjazdów na imprezy organizowane przez szkołę (zawody sportowe, konkursy),

 5. wypożyczanie podręczników.


§ 5

1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną:

 1. kierowanie ucznia na wniosek rodziców na badania,

 2. wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej.


§ 6

1. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań poprzez ukierunkowaną pracę z uczniem wykazującym uzdolnienie, prowadzenie kół zainteresowań, organizowanie konkursów, budzenie zainteresowań czytelniczych.ROZDZIAŁ III

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE


§ 1

USTALENIA WSTĘPNE

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
  w tym zakresie,

 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,

 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
  dydaktyczno – wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz poinformowaniu
o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach
przyjętych w danej szkole oraz zaliczenie niektórych zajęć edukacyjnych,

c) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

d) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (okresu) i warunki
ich poprawiania.

3. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

4. Sformułowane w tym dokumencie zasady są znane nauczycielom, uczniom i rodzicom. Mogą podlegać weryfikacji na początku nowego roku szkolnego.§ 2

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA

 1. Rok szkolny dzielony jest na dwa okresy:

  1. okres I (od września do ferii zimowych),

  2. okres II ( po feriach zimowych do ferii letnich).

 2. Uczeń klasyfikowany jest po pierwszym okresie i na koniec roku.

 3. Przyjmuje się zaproponowaną przez MEN skalę dla ocen bieżących i okresowych
  oraz końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych:

celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
  (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 3. Przedmiotem oceny są wymagania programowe (ocena dydaktyczna) i inne – poza programowe wymagania (ocena społeczno – wychowawcza).

 4. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna w klasach I – III polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu
  nauczania oraz na formułowaniu oceny opisowej.

8. Ocena okresowa i końcoworoczna z poszczególnych przedmiotów w kl. IV, V i VI jest wynikiem ocen cząstkowych.

 1. Szczegółowy zakres wymagań na poszczególne oceny ustalają dla danego przedmiotu szkolne zespoły przedmiotowe. Nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi ze swojego przedmiotu na początku roku szkolnego. Zakresy wymagań wywiesza w widocznym miejscu
  w każdej klasie.

 2. Przedmiotowe zakresy wymagań mogą być modyfikowane, ale zmiany można
  wprowadzać jako obowiązujące dopiero od nowego roku szkolnego.

 3. W kl. I – III uczeń na lekcji, rodzice w zeszytach przedmiotowych na bieżąco
  otrzymują słowną informację o postępach ucznia. Stosuje się określenia: wspaniale, bardzo ładnie, ładnie, pracuj więcej. W klasach IV – VI nauczyciel każdą ocenę ucznia wpisuje do jego dzienniczka ucznia, który uczeń ma obowiązek posiadać i codziennie nosić do szkoły. Rodzice potwierdzają podpisem odbiór informacji o ocenie.

 4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone, ocenione pisemne prace kontrolne, uczeń i jego rodzice (prawni
  opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.


 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 2. Nauczyciel, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno –
  pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, powinien dostosować wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
  w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
  w uczeniu się, znajdują się w kryteriach oceniania z danego przedmiotu.

Należy:

 • stosować pochwały jako zachętę pracy,

 • prowadzić indywidualną pracę nauczyciela z uczniem,

 • stosować zadania o obniżonym stopniu trudności,

 • kierować ucznia na zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, zespołów
  wyrównawczych,

 • oceniać wg indywidualnych postępów.

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez
  lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną publiczną poradnię specjalistyczną. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
  edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w Statucie Szkoły oraz oceny zachowania.

 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdzi, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie danego przedmiotu uniemożliwia lub utrudnia
  kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej kieruje go w miarę możliwości na zajęcia zespołu wyrównawczego lub kompensacyjno – korekcyjnego w celu
  uzupełnienia braków.

 5. Rodziców informuje się o rozwoju i postępach dziecka raz w miesiącu (środy) na spotkaniach konsultacyjnych oraz trzy razy w roku szkolnym na wywiadówkach.

 6. Badanie wyników:

 • badanie wyników nauczania – dyrektor szkoły po kl. I i po kl. III,

 • sprawdzian wiadomości po kl. VI.§ 3

OCENIANIE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI W KLASACH I – III W OPARCIU
O KRYTERIA EWALUACJI Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

1.  Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej.

2. Ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową .

3. Dla sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości i umiejętności na danym etapie kształcenia wprowadza się:

 1. Dziennik lekcyjny dla klas I-III szkoły podstawowej.

b) Dokumentowanie pracy dziecka (teczki-prace techniczne, plastyczne,
karty pracy zintegrowanej).

c) Oceny opisowe w klasie I, II, III.

W wspaniale

BŁ bardzo ładnie

Ł ładnie

PW pracuj więcej

Nauczyciel wpisuje (wspaniale, bardzo ładnie, ładnie, pracuj więcej)
w kolorze czerwonym w zeszytach ucznia za wykonane zadanie.

d) Karta oceny opisowej za I okres; opisowe świadectwo szkolne -
końcoworoczne.

Uwaga: ksero karty opisowej za I okres dołączone do teczki wychowawcy.

Opisowa ocena końcoworoczna-wpis do dziennika i arkusza ocen. Uczeń otrzymuje opisowe świadectwo szkolne.

4. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono
pozytywnie.

5. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej
klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną albo inną publiczną poradnią specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).§ 4

OCENIANIE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI UCZNIÓW POCZĄWSZY OD KL. IV
 1. Stopień opanowania umiejętności i wiadomości na danym etapie kształcenia ocenia się w stopniach wg skali:

celujący -6(cel)
bardzo dobry -5(bdb)
dobry -4(db)
dostateczny -3(dst)
dopuszczający -2(dop)
niedostateczny -1 (ndst)

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 2. Uczeń może zdobywać oceny cząstkowe z:

 • prac pisemnych (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy)

 • odpowiedzi ustnych,

 • prac domowych,

 • aktywnego udziału w procesie lekcyjnym,

 • prowadzenia zeszytu,

 • ćwiczeń praktycznych,

 • dodatkowych nadobowiązkowych prac, zadań, referatów,

 • dobrowolnego udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach.

 1. Uczeń otrzymuje oceny za samodzielne prace pisemne:

a) praca klasowa – samodzielna praca pisemna trwająca od 1 do 2 godzin lekcyjnych
obejmująca wiedzę i umiejętności minimum z jednego działu.

 • w ciągu semestru nie mogą się odbyć z danego przedmiotu więcej niż trzy prace klasowe,

 • o planowanym terminie pracy klasowej uczeń powinien być poinformowany
  z tygodniowym wyprzedzeniem,

 • poprawa prac klasowych z matematyki powinna być przeprowadzona w zeszycie przedmiotowym

 • prace klasowe z języka polskiego – stylistyczne powinny być poprawione
  w zeszytach do prac klasowych lub na arkuszach A4, na których były pisane

 • prace z nauki o języku i testy najpierw należy poprawiać w zeszycie
  przedmiotowym, aby uczeń mógł właściwie poprawić w zeszycie klasowym lub na
  arkuszu A4

b) sprawdzian – samodzielna praca sprawdzająca konkretne wiadomości
i umiejętności trwająca nie dłużej niż 40 minut

 • o planowanym sprawdzianie uczeń powinien być powiadomiony na lekcji poprzedniej, jednak nie później niż trzy dni przed terminem

 • ilość sprawdzianów określają zespoły przedmiotowe

c) kartkówka – krótka, nie dłuższa niż 15 minut forma sprawdzania wiadomości, które uczeń powinien opanować w ciągu ostatnich co najwyżej trzech lekcji lub sprawdzenie zadania domowego. Nie wymaga zapowiedzenia przez uczącego.

 1. Na poprawę prac pisemnych nauczyciel ma dwa tygodnie czasu.

 2. Prace pisemne a) i b) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac.

 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy
  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
  z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych
  w szkolnym planie nauczania oraz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia
  niedostatecznego.

 5. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń w klasach IV – VI, który ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią stopni co najmniej 4,75 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nr 446 z dnia 24.04.2002 r. – Dz. U. nr 48 §6 ust.1 pkt. 1 ze zm. z dnia 10 września 2002 r.


§ 5

KRYTERIA STOPNI
  1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
  przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

oraz

 1. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy

lub

 1. osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (terytorialnym, regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.


2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie

oraz

 1. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.


3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w mniejszym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie

oraz

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne.


4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności programowe w zakresie umożliwiającym pozytywne postępy w dalszym uczeniu się ale napotyka na pewne trudności w ich zdobywaniu

oraz

 1. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy
  nauczyciela.

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone
programem nauczania, a braki i trudności nie przekreślają możliwości uzyskania (lub zdobycia) przez ucznia wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki

oraz

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania typowe o niewielkim stopniu trudności
   często przy pomocy nauczyciela

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. nie opanował wiadomości i umiejętności objętych programem
   nauczania w danej klasie,

oraz

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać
(wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.Uwaga:

 • na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich stopniach okresowych (rocznych),

 • o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjną radą
  pedagogiczną,

 • uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego, jeżeli otrzymał jeden stopień
  niedostateczny; przy dwóch stopniach niedostatecznych Rada Pedagogiczna decyduje o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego,

 • dopuszcza się przy stopniach śródrocznych stosowanie plusów i minusów,

 • przy ocenianiu prac pisemnych (punktowanych) przyjmuje się skalę procentową
  indywidualną dla danego przedmiotu,

 • uczeń może poprawić ocenę cząstkową, semestralną, końcoworoczną wyższą od niedostatecznej, wnosząc o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności,

 • począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.


§ 6

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

1. Uczeń może poprawić ocenę cząstkową, semestralną, końcoworoczną wyższą od
niedostatecznej, wnosząc o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności, ale zależy to od zgody nauczyciela przedmiotu, który jeśli się nie zgodzi, bo
w uzasadnionych przypadkach może odmówić – ustala sposób poprawy.

2. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną bądź otrzymania oceny niedostatecznej na koniec okresu uczeń może w tygodniu poprzedzającym konferencję klasyfikacyjną wystąpić do nauczyciela z prośbą o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy
i umiejętności. Poprawa odbywa się na tych samych zasadach, jak poprawianie oceny wyższej od niedostatecznej.

3. Uczeń, który otrzymał w pierwszym okresie ocenę niedostateczną z danego
przedmiotu, zobowiązany jest do uzupełnienia braków z pomocą nauczyciela.

4. W przypadku pisemnej prośby rodziców dziecka o weryfikację oceny, która ich
zdaniem jest zaniżona, dyrektor szkoły powołuje komisje weryfikacyjną. Komisja sprawdza zgodność oceny. Ocena ustalona przez komisję weryfikacyjną jest
ostateczna.

5. Poprawianie obowiązkowych prac pisemnych:

a) Jeżeli uczeń otrzymał z pracy klasowej bądź sprawdzianu ocenę niedostateczną lub niższą od spodziewanej może ją poprawić według tej samej skali punktowej do dwóch tygodni od rozdania prac, przy czym poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się po lekcjach w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.

b) Jeżeli uczeń poprawia ocenę niższą od spodziewanej, uzyskał z poprawy więcej punktów, to poprzednią ocenę się unieważnia, jeżeli zaś mniej punktów to traci do końca okresu możliwość poprawy prac pisemnych.

6. W przypadku, gdy 50% uczniów danej klasy otrzyma oceny niedostateczne
z obowiązkowej pracy pisemnej, nauczyciel przedmiotu może rozważyć konieczność powtórzenia materiału i ponownego sprawdzenia stopnia jego opanowania.


§ 7

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
  edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
  przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
  egzamin klasyfikacyjny, zgodnie z założeniami statutu szkoły.

 3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny po uprzednim złożeniu
  pisemnej prośby u dyrektora szkoły przez ucznia lub jego rodziców.

 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania
  fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 6. Tryb i forma przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych:

 1. podstawą dopuszczenia do egzaminów klasyfikacyjnych jest podanie rodziców złożone do dyrektora szkoły na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną,

 2. zgodę na przeprowadzenie egzaminu wydaje rada pedagogiczna na konferencji klasyfikacyjnej zwykłą większością głosów,

 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego
  rodzicami (prawnymi opiekunami),

 4. dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:

 • dyrektor lub zastępca jako przewodniczący,

 • egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem
  nauczania odpowiedniej klasy,

 1. pytania egzaminacyjne ustala egzaminator,

 2. egzamin przeprowadza się ustnie i pisemnie,

 3. z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół,

 4. od ustalonej przez komisję oceny nie ma odwołania.§ 8

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych (udokumentowana długotrwała choroba, trudna sytuacja rodzinna – alkoholizm, rodziny niepełne, brak kontaktu
  z rodzicami).

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których
  egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 3. Tydzień przed radą pedagogiczną nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia
  o uzyskaniu oceny niedostatecznej i możliwości zdawania egzaminu poprawkowego.

 4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) informują pisemnie do dnia rady
  pedagogicznej klasyfikacyjnej nauczyciela danego przedmiotu o przystąpieniu ucznia do egzaminu poprawkowego.

 5. Nauczyciel na posiedzeniu rady pedagogicznej przekazuje wyżej wymienioną
  informację, która zostaje odnotowana w protokole.

 6. Nauczyciel przygotowuje uczniowi partię materiału do samodzielnego uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach.

 7. W przypadku dwóch ocen niedostatecznych procedura przystąpienia do egzaminu
  poprawkowego jest taka sama, jednak rada pedagogiczna podejmuje decyzję
  o wyrażeniu zgody.

 8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
  letnich.

 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
  członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt. b, może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
  przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
  zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
  informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
  określonym przez dyrektora szkoły.

 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji, powtarza klasę.

 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

Promocję warunkową ucznia zatwierdza rada pedagogiczna.§ 9

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia
obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

   1. stopnie z przedmiotów nauczania,

   2. promocję lub ukończenie szkoły.

Zachowanie ucznia ocenia się następująco:

wzorowe - wz

dobre - db

poprawne - pop

nieodpowiednie - ndp

Ocena zachowania w klasach I – III jest opisowa.

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

   1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

   2. respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych
    (Rozporządzenie MEN z 21.03.2001, §12.1) co jest odnotowane
    w dzienniku zajęć.

Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, regulaminów, zarządzeń dyrektora, niewypełnienie poleceń nauczycieli i wychowawcy, uczniom może być wymierzona kara,
z zastrzeżeniem, że jest to ostateczny środek zaradczy i spełni on funkcję wychowawczą
(Statut Szkoły §18 pkt 13,14,15).

Przy ustalaniu oceny okresowej i końcoworocznej bierzemy pod uwagę stosunek do obowiązków szkolnych, aktywność w klasie, szkole, środowisku oraz kulturę osobistą.

W ciągu trwania okresu wychowawca klasy dokonuje analizy zachowania uczniów, biorąc pod uwagę:

 • zapisy w klasowym zeszycie wychowawczym, będące pozytywnymi lub negatywnymi uwagami wszystkich nauczycieli uczących w klasie (i innych nauczycieli) o bieżącym zachowaniu poszczególnych uczniów,

 • obserwacja stopnia zaangażowania uczniów realizowaniu zaplanowanych zadań
  wychowawczych,

 • osiągnięte efekty wychowawcze wynikające z planu wychowawczego klasy.


Okresową i końcoworoczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po
uprzedniej konsultacji z nauczycielami uczącymi ora z samorządem klasowym. Ocena
ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.


Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny
i może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

W szczególności:

- przestrzega postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

- systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje i zajęcia pozalekcyjne (nie może
mieć żadnych nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i spóźnień),

- wykazuje się aktywnością na wszystkich zajęciach (lekcje, kółka, organizacje),

- w miarę swoich możliwości reprezentuje klasę, szkołę w konkursach i zawodach

(np. konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych),

- inicjuje i uczestniczy w imprezach na terenie klasy, szkoły i środowiska,

- chętnie uczestniczy w życiu zbiorowości szkolnej, umie współdziałać z innymi,

- jest uczciwy i uczynny w stosunkach z dorosłymi i kolegami (np. chętnie pomaga
słabszym w nauce),

- cechuje go kulturalny sposób bycia (kultura słowa, szacunek wobec nauczycieli,
osób starszych, kolegów),

- szanuje symbole narodowe i religijne (nienagannie zachowuje się w miejscach
kultu),

- szanuje cudzą pracę i jej wytwory (mienie własne i cudze, pomoce szkolne, własność
ogólnonarodową, społeczną i indywidualną),

- nie akceptuje złych postaw i postępów kolegów,

- dba o estetykę otoczenia oraz własny estetyczny wygląd; chroni przyrodę,

- nie otrzymuje upomnień i uwag (§18 pkt 13 b i c Statutu Szkoły) dotyczących
zachowania.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu, wyróżniając się w realizacji niektórych jej elementów:

- uczeń dobrze wypełnia obowiązki szkolne,

- uczeń przestrzega postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, organizacjach
i kółkach zainteresowań,

- cechuje się dobrą kulturą osobistą, jest grzeczny, miły, chętnie wykonuje polecenia,

- inicjuje i uczestniczy w zajęciach na terenie klasy i szkoły,

- wykazuje dobrą postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych
osób,

- dopuszcza się możliwość otrzymania przez ucznia 3 kar zawartych w §18 pkt 13 a,b,

pkt 13 a, b, Statutu Szkoły,

- nie może mieć żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień.

Wymagane jest udokumentowanie w ciągu każdego okresu aktywności społecznej ucznia.


Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny:

- uczeń wypełnia obowiązek szkolny,

- uczestniczy w życiu klasy,

- jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń,

- cechuje go właściwa postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów
i innych osób,

- dopuszcza się możliwość nieusprawiedliwionych 3 spóźnień w ciągu jednego okresu,

- dopuszcza się możliwość otrzymania przez ucznia 5 kar zawartych w §18,

pkt 13 a, b, c, d, e, f.


Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który szczególnie uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku.

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który:

- wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

- świadomie nie przestrzega postanowień Statutu Szkoły,

- często opuszcza lekcje, spóźnia się (nagminne wagary, ucieczki z lekcji),

- nie angażuje się w życie klasy, szkoły,

- dewastuje mienie szkolne, publiczne,

- używa wulgarnego języka, jest arogancki w stosunku do kolegów i przełożonych,

- często wszczyna bójki, awanturuje się i swym zachowaniem stwarza zagrożenie dla

zdrowia i życia innych,

- pije alkohol, pali papierosy, odurza się,

- używa przemocy fizycznej i psychicznej (szantaż), zmusza kolegów do oddawania

przedmiotów,

- kradnie cudze mienie,

- dokonuje samouszkodzeń,

- popada w konflikt z prawem (ingerencja policji, sprawa sądowa, opieka kuratora),

- uzyskuje upomnienia, uwagi i nagany (Statut Szkoły §18, pkt 13 a- h),

- swoim nieodpowiednim, szkodliwym zachowaniem w miejscach publicznych

przynosi wstyd rodzicom i szkole.


§10

TRYB ODWOŁAWCZY OD OCENY

ZACHOWANIA

1. Od oceny zachowania ustalonej przez wychowawcę klasy przysługuje uczniowi lub

rodzicom (prawnym opiekunom) prawo odwołania się (na piśmie) do dyrektora szkoły, najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu dwóch dni i w przypadku stwierdzenia niezgodności z przyjętymi kryteriami oceniania zachowania zawartymi w statucie szkoły, kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez wychowawcę.

3. Wychowawca obowiązany jest po wysłuchaniu ucznia ewentualnie rodziców (prawnych opiekunów), zasięgnięciu opinii zespołu klasowego i nauczycieli uczących w danej
klasie (ewentualnie w zależności od placówki – wszystkich nauczycieli) – ponownie rozpatrzyć ustaloną ocenę i poinformować (na piśmie) o swojej decyzji dyrektora szkoły.

4. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna i odwołanie od niej nie
przysługuje.

§11

OCENIANIE ZEWNĄTRZSZKOLNE

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej (okresu programowo najwyższego) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a w przypadku szkoły podstawowej, jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu.

2. W klasie szóstej szkoły podstawowej dla młodzieży okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową”, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.

3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

5. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem punktu 6.

6. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

7. Na każdym zestawie do przeprowadzenia odpowiedniego sprawdzianu, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów.

8. W celu zorganizowania sprawdzianu w danej szkole dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole.

9. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

10. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie
dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni

psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia
powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego,
w którym odbywa się sprawdzian.

11. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu
w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym
terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

12. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu
w następnym roku.

13. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się „zwolniony”.

14. W każdej sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, przebywa, co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego.

15. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać osoby wymienione w pkt. 29 oraz przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

16. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w pkt. 15, nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.

17. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

18. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, osobami wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

19. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych środków łączności.

20. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia prace tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole.

 1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

22. Wynik sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, powołany przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu egzaminatorów wchodzą, co najmniej trzy osoby, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego zespołu.

23. Zespół egzaminatorów ustala wynik większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

24. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

 1. Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

 2. Wynik sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa
  w pkt.11 – do dnia 31 sierpnia danego roku.


 1. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 26, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom.

 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu.

 3. W czasie trwania sprawdzianu, mogą być obecni delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej.

 4. Osoby, o których mowa w pkt. 29, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu ani w ustalaniu wyników.

 5. Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

 6. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiednio sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 7. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

34. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa, w pkt. 32, lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów albo zdających w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

 1. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu w części zewnętrznej,
  z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej,
  w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu.

 2. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej.

 3. Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

 4. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, kart odpowiedzi, decyzje, co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor komisji okręgowej,
  w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

 5. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadza się począwszy od 2002r.

ROZDZIAŁ IV

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 1

1. Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,

 • wicedyrektor,

 • Rada Pedagogiczna,

 • samorząd uczniowski,

 • Rada Rodziców.

2. Dyrektor szkoły – zakres uprawnień i kompetencji:

 1. opracowuje dokumenty programowo - organizacyjne szkoły zgodne z przepisami:

 • arkusz organizacyjny,

 • wraz z zespołem nauczycieli wewnątrzszkolny system oceniania, program

wychowawczy, plan rozwoju szkoły, profilaktyki, szkolny zestaw programów,

- plan nadzoru pedagogicznego.

 1. opracowuje zakres obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

 2. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz,

 3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

 4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju,

 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach stanowiących jej kompetencje,

 6. kieruje pracami Rady Pedagogicznej,

 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,

 8. decyduje w sprawach zatrudnienia oraz zwolnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 9. decyduje w sprawach przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pracownikom szkoły,

 10. występuje z wnioskami o przyznawanie nagród i wyróżnień po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organizacji związkowych,

 11. współpracuje w realizacji swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
  i Samorządem uczniowskim,

 12. powierza inne funkcje kierownicze w szkole i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej

 13. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
  w obwodzie szkoły,

 14. podejmuje decyzję w sprawie odroczenia, udziela zwolnień na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

 15. zwalnia ucznia z uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego na podstawie orzeczenia lekarza specjalisty,

 1. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych,

 2. odpowiada za:

 • poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania,

 • zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego,

 • bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły,

 • zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji.

3. Wicedyrektor szkoły posiada następujące kompetencje:

 1. współodpowiedzialny za właściwą realizację programu wychowawczego, programu profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

 2. opracowuje tygodniowe, okresowe i roczne plany lekcji i dyżurów nauczycieli,

 3. kontroluje rozkłady materiału i plany pracy organizacji,

 4. kontroluje dokumentacje pedagogiczną nauczycieli,

 5. sprawuje nadzór pedagogiczny nad grupą nauczycieli, wychowawcą świetlicy
  i oddziału przedszkolnego oraz pracownikami obsługi,

 6. nadzoruje dokumentacje Rady Rodziców i Zakładu Opiekuńczego,

 7. podpisuje dokumenty szkolne:

 • świadectwa klas I – III,

 • plan lekcji i dyżurów nauczycieli,

 • w czasie nieobecności dyrektora podpisuje dokumenty dotyczące spraw finansowych, gospodarczych,

 1. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

 2. koordynuje działalność wychowawczą i opiekuńczą,

 3. w czasie nieobecności dyrektora zastępuje go w sprawach finansowo– gospodarczych,

 4. bierze udział w opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły.


§ 2

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.:

 1. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły,

 2. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 • dyrektor szkoły jako przewodniczący,

 • nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni.

 1. w zebraniach Rady lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć
  z głosem doradczym zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego:

 • współpracujący ze szkołą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

-  pracownicy służby zdrowia sprawujący opiekę nad uczniami,

 • przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających
  w szkole (LOP, SKKT, PCK, Klub Wiewiórka przy PCK, ZHP),

 • pracownicy administracji i obsługi szkoły,

 1. zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz
  w miarę bieżących potrzeb; zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

 2. przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady,

 3. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

 4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin działalności i wykonuje swoje zadania zgodnie
  z rocznym planem pracy szkoły; zebrania są protokołowane,

 5. członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy obrad Rady
  i do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 6. deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

 7. Rada Pedagogiczna ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli tej szkoły,

 8. Rada Pedagogiczna zatwierdza:

 • plany pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę rodziców

 • wyniki klasyfikowania lub promowania uczniów,

 • ustala szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów oraz tryb odwoławczy od tych ocen,

 • wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,

 • uchwala warunkową promocję ucznia,

 • ustala warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom klas I – III,

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 • projekt planu finansowego,

 • organizację pracy szkoły - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 • propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom czynności obowiązkowych i dodatkowych,

 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

 • propozycje dyrektora dotyczące objęcia stanowisk kierowniczych w szkole,

ł) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały:

 • w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

 1. Rada Pedagogiczna ustala tematykę szkoleniowych rad pedagogicznych,

 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian,

 3. Rada Pedagogiczna organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji na temat dziecka w I środę miesiąca i na zebraniach klasowych,

 4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,

 1. do czasu nie powołania Rady Szkoły, Rada Pedagogiczna przejmuje jej uprawnienia zgodnie z ust. 52 p. 2 ustawy o systemie oświaty,

 2. uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

 3. Rada Pedagogiczna jest podzielona na zespoły przedmiotowe.§3

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:

 • na szczeblu klas: samorządy klasowe,

 • na szczeblu szkoły: rada uczniowska.

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów,

 2. Samorząd Uczniowski przedstawia dyrekcji i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami,

 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Kieruje pracą - "klasa gospodarzem szkoły",

 2. Uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w sprawach bezpośrednio dotyczących spraw młodzieży,

 3. Współpracuje w opracowaniu treści programu wychowawczego i wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu profilaktyki.


§ 4

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania zmierzające     do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskuje do organów szkoły w          tym zakresie, a w szczególności:

 1. współpracuje i współdziała z nauczycielami, ze środowiskiem szkolnym, lokalnym, zakładami pracy w realizacji zadań ogólnoszkolnych, w sprawach wychowania
  i kształcenia dzieci,

 2. zna zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w klasie i szkole,

 3. zna zarządzenia dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

 4. udziela pomocy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
  i uzdolnienia uczniów i imprez szkolnych,

 5. w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

 6.           może prowadzić działalność w celu pozyskiwania środków na wspieranie pracy szkoły,

 7. ma regulamin swojej działalności uchwalony na zebraniu ogólnym rodziców zgodny ze Statutem Szkoły,

 8. współtworzy wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki.


§ 5

1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

 1. uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,

 2. opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,

 3. informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

2. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwał organów szkoły niezgodnych
z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

5. Rada rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie
i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.ROZDZIAŁ V

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 1

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed pierwszym września kończy 6 lat.

3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

 • na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej

szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca.

Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.§ 2

 1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny prac umysłowych,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
  i poszanowanie jego godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

 3. uzyskania w uzasadnionych przypadkach doraźnej pomocy: zasiłku losowego, korzystania
  z kolonii zdrowotnych i bezpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej,

 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza to niczyjej godności osobistej ani opinii szkoły,

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych typu: koła przedmiotowe, SKS, chór szkolny, kursy językowe,

 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny - zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

 8. pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez:

 • indywidualizację procesu nauczania,

 • nauczanie indywidualne,

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,

 • zajęcia specjalistyczne,

 • pomoc koleżeńską w klasie,

 • dodatkową pomoc nauczyciela tylko w wypadkach losowych,

 1. korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

 2. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

 3. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się
  w organizacjach działających w szkole:

 • Samorząd Uczniowski

 • Liga Ochrony Przyrody

 • Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne

 • PCK, Klub Wiewiórka dla klas I – III przy PCK

 • ZHP.

 1. uczeń ma prawo do składania egzaminu poprawkowego, sprawdzającego
  i klasyfikacyjnego.

2. Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego przedmiotu, a na zajęcia specjalistyczne nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje.

3. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe:

 • Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprez i wypełnienie karty wycieczki,

 • Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie szkoły,

 • Święto Patrona,

 • Dzień Dziecka i Sportu,

 • Imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.

4. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.

5. Uczeń ma prawo w szczególnych wypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.


§ 3

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły,
  a w szczególności:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

 2. zawsze być przygotowanym do każdej lekcji,

 3. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 4. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości
  i porządku w klasie, w szkole i obejściu szkoły,

 5. odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

 6. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka).

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerwy.

6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

 1. Każdy uczeń kl. IV – VI ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Uczniom klas I – III wszelkie informacje wychowawca wpisuje do zeszytu.

8. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych odbywa się na następujących zasadach:

 1. każda nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona przez rodziców w ciągu 7 dni. Usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy,

 2. usprawiedliwienie nieobecności dziecka na zajęciach dydaktycznych dokonują rodzice, nieobecność na egzaminach poprawkowych należy usprawiedliwić zaświadczeniem lekarskim,

 1. w przypadku dłuższej nieobecności ucznia rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę o przyczynie nieobecności już w trakcie jej trwania,

 2. jeżeli wychowawca ma wątpliwości co do przyczyny nieobecności informuje o tym rodziców pisemnie prosząc o dodatkowe wyjaśnienia.
§ 4

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

 • uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

 • grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

 • imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

2. Przez strój galowy należy rozumieć:

 1. dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka,

 2. dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
§ 5

1. Dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz życiu pozalekcyjnym szkoły ustanawia się następujący system wyróżnień i nagród:

 1. pochwała ustna wychowawcy klasy,

 2. pochwala ustna dyrektora na apelach w grupach wiekowych oraz wobec całej społeczności uczniowskiej,

 3. pochwała ustna wychowawcy lub dyrektora wobec rodziców,

 4. informacja o osiągnięciach indywidualnych oraz zespołowych na gazetce szkolnej,

 5. dyplomy lub nagrody rzeczowe za znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe przyznane przez Radę Pedagogiczną na wniosek dyrektora, wychowawcy, opiekuna lub organizacji młodzieżowej.

 1. Na zakończenie roku lub nauki w szkole przewiduje się następujące wyróżnienia:

 1. świadectwa z wyróżnieniem,

 2. nagrody Dyrektora Szkoły dla absolwenta szkoły:

 • z najwyższą średnią ocen,

 • wzorowym zachowaniem,

 1. nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców, Zakład Opiekuńczy dla absolwentów szkoły:

 • osiągających wysokie wyniki w nauce,

 • wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,

 • posiadających osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych

 1. wpis do Złotej Księgi – absolwenci,

 2. nagrody - statuetki dla „Liderów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.” z klas trzecich i IV - V spełniających warunki:

klasy IV - V

 • najwyższa średnia ocen w klasie,

- wzorowe zachowanie,

 • szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym, środowiskowym, powiatowym, ogólnopolskim,

uczeń klas III otrzymuje miano Lidera Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego jeżeli:

 • wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i osiąga wspaniałe i bardzo dobre wyniki
  w nauce,

 • aktywnie włącza się w życie szkoły i środowiska,

 • bierze udział w różnych konkursach na terenie szkoły i środowiska i zajmuje w nich najwyższe miejsca,

f) wpis do „Księgi Liderów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
w Koźminie Wlkp.”.

 1. O przyznanie nagród i wyróżnień na zakończenie roku szkolnego wnioskować mogą: dyrektor szkoły, wychowawcy, opiekunowie zespołów i organizacji, nauczyciele przedmiotów.

 2. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna.

 3. Środki na sfinansowanie nagród zabezpiecza Rada Rodziców, przekazuje Zakład Opiekuńczy i szkoła w ramach posiadanych środków.§ 6

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły poprzez:

 1. upomnienie wychowawcy, nauczyciela w rozmowie z uczniem,

 2. upomnienie wychowawcy, nauczyciela wobec całej klasy,

 3. wpisanie uwagi przez wychowawcę, nauczyciela do "dzienniczka ucznia" i klasowego zeszytu "pochwał i uwag",

 4. nagana wychowawcy wobec klasy,

 5. nagana dyrektora szkoły w indywidualnej rozmowie z uczniem,

 6. nagana dyrektora szkoły wobec klasy,

 7. nagana dyrektora szkoły udzielona wobec społeczności uczniowskiej na apelu ogólnoszkolnym, w/w formy kar (d - g) odnotować w dzienniczku ucznia i klasowym zeszycie pochwał i uwag,

 8. zawieszenie przez dyrektora na wniosek wychowawcy, opiekunów organizacji, członków RSU, prawa do pełnienia funkcji (w radzie samorządu klasowego, radzie samorządu szkolnego, przewodniczących organizacji szkolnych) na 1 okres roku szkolnego oraz reprezentowania szkoły w środowisku,

 9. zawieszenie przez dyrektora na wniosek wychowawcy i nauczycieli prawa do korzystania
  z niektórych form opieki socjalnej na 1 okres roku szkolnego,

 10. przeniesienie przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej do równoległej klasy
  w swojej szkole,

 11. przeniesienie przez kuratora do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły;

    o przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

 • notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane
  w regulaminie, regularnie stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

 • zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

 • dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

 1. Od wymierzonej kary przysługuje uczniowi odwołanie do dyrektora szkoły przez:

 • samorząd uczniowski,

 • wychowawcę klasy,

 • opiekuna organizacji,

 • rodziców.

 1. Złożone odwołania bada dyrektor szkoły. W przypadku zasadności treści odwołania dyrektor obniża lub anuluje karę informując wnioskodawcę. Jeżeli wymierzona kara
  w wyniku badania okazała się słuszną, dyrektor pozostawia karę w mocy o czym informuje wnioskodawcę.

 2. Decyzja dyrektora jest ostateczna.§ 7

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice
i uczniowie.

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele.

ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 1

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia zintegrowane tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie obowiązującego programu nauczania.

 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w zakresie przedmiotów i bloków przedmiotowych klas IV – VI tworzą zespoły w obrębie danego bloku ustalając w szczególności zestaw programów nauczania dokonując jego modyfikacji w miarę potrzeb.

 3. Pracą zespołów kierują powołani przez dyrektora szkoły przewodniczący na wniosek zespołu.

 4. Cele i zadania zespołów przedmiotowo - problemowych obejmują:

 1. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów a także sposobów badania wyników nauczania,

 2. organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla młodych stażem nauczycieli,

 3. współdziałanie w organizowaniu pracowni a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 4. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania,

 5. opracowanie różnych dokumentów szkoły,

 6. opracowanie narzędzi do badania wybranych obszarów pracy szkoły,

 7. opracowanie ścieżek edukacyjnych.


§ 2

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki poprzez zebrania klasowe, rozmowy indywidualne, organizowane raz
w miesiącu zebrań informacyjnych dla rodziców „otwarte drzwi”.

2. Nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o:

 1. aktualnych przepisach i zmianach w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania
  i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,

 2. postępach ucznia w nauce oraz przyczynach występujących trudności,

 3. zachowaniu ucznia,

 4. możliwościach dalszego kształcenia ucznia.

3. Rodzice mają prawo do wyrażania opinii o pracy szkoły oraz do przekazywania jej organom nadzorującym szkołę.

4. Rodzice współdziałają z uczniami i członkami Rady Pedagogicznej, pracownikami szkoły
w organizowaniu uczniowskich wycieczek i imprez klasowych oraz szkolnych.


§ 3

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i czynniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów ni skutki wynikłe z braku nadzoru nad uczniami.

 2. Podstawowe zadania nauczyciela są następujące :

 1. realizuje programy kształcenia w zakresie nauczania zintegrowanego i kształcenia blokowego i przedmiotowego w klasach IV – VI; wychowania i opieki powierzonych klas i zespołów. Dąży do realizacji w optymalnym stopniu zadań szkoły przewidzianych w Statucie Szkoły i Programie wychowawczym szkoły, Programie profilaktyki,

 2. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

 3. dba o powierzone jego opiece pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, wzbogaca własny warsztat pracy,

 4. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

 5. bezstronnie i obiektywnie, jawnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów,

 6. wszystkim uczniom udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
  w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

 7. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych
  w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

 8. przygotowuje przedmiotowy system oceniania zgodny z wewnątrz szkolnym systemem oceniania,

 9. bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej,

 10. prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań,

 11. informuje rodziców oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną
  o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,

 12. informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego okresowych (rocznych) stopniach na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przez dokonanie wpisu w dzienniczku ucznia.

O przewidywanym okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym rodzice informowani są w formie pisemnej przez kancelarię szkoły.

ł) informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanym dla niego okresowym

(rocznym) stopniu niedostatecznym w formie pisemnej przez kancelarie szkoły

na miesiąc przed zakończeniem okresu ( roku szkolnego).

dyżurów.

 1. Pełni dyżury zgodnie z harmonogramem, do jego obowiązków należy:

 • pełnienie dyżuru w miejscu i w czasie wyznaczonym planem dyżurów,

 • dopilnowanie, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły,

 • zwracanie uwagi na kulturę zachowania (porządek podczas wchodzenia do szkoły, wycieranie obuwia, używanie zwrotów grzecznościowych),

 • dbać o porządek w czasie apeli i uroczystości szkolnych,

 • w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur pełni inny nauczyciel

wyznaczony przez wicedyrektora.

§ 4

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
  a w szczególności:

 1. tworzy warunki do rozwoju ucznia, przygotowania do życia w zespole, rodzinie
  i społeczeństwie,

 2. inspiruje i wspomaga zespołowe działanie uczniów,

 3. podejmuje działanie umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy nimi, a innymi członkami społeczności uczniowskiej,

 4. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

 5. planuje i organizuje wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski (wycieczki klasowe, imieniny klasy, gwiazdka, spotkanie z okazji Dnia Matki),

 6. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy (klasy IV – VI),

 7. współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działanie wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce (zespoły pomocy koleżeńskiej),

 8. ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, informuje ich o wynikach
  i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w rozwiązywanie spraw klasowych,

 9. współdziała ze specjalistami (lekarz, pedagog, higienistka szkolna) w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

 10. prawidłowo prowadzi dokumentację klasy każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne),

 11. organizuje spotkania z rodzicami w zależności od potrzeb.

 1. W celu planowej realizacji swoich zadań wychowawca prowadzi „Teczkę wychowawcy klasowego”, w którym się znajdują:

 1. plan pracy wychowawcy klasowego,

 2. plan pracy samorządu klasowego,

 3. imienny wykaz uczniów – notuje spostrzeżenia, czytelnictwo, osiągnięcia ucznia, ubezpieczenie,

 4. zeszyt pochwał i uwag.

 1. Wychowawca klasy ma prawo do:

 1. ustalania propozycji ocen z zachowania swoich wychowanków,

 2. uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę,

 3. wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, materialnych i psycho – społecznych do dyrektora szkoły i specjalistycznych komórek.

 1. Rodzice i uczniowie w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

 2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

 1. wyrazi on na to zgodę lub sam złożył rezygnację z tej funkcji,

 2. zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością ¾ głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów).

 1. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 9, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.
§ 5

INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. Zadania i obowiązki pracowników obsługi określa dyrektor przez szczegółowy zakres czynności w oparciu o Regulamin pracy i Kodeks Pracy. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. Zakres czynności pracownicy otrzymują na piśmie i podpisują.

2. Obsługę finansowo – kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko pracownika – samodzielny referent administracji, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor szkoły.ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


§ 1

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosić powinna od 15 do 30 uczniów.

 3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym
  z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

 4. W szkole są utworzone jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.


§ 2

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. W przypadku małych grup mogą być tworzone grupy międzyoddziałowe, międzyklasowe, grupy mieszane.

 5. Niektóre zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mogą odbywać się poza systemem klasowo – lekcyjnym: - koła zainteresowań, zespoły dydaktyczno – wyrównawcze, kompensacyjno – korekcyjne, gimnastyka korekcyjna i inne nadobowiązkowe organizowane w grupach międzyklasowych.


§ 3

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktycvzno – wychowawcze prowadzone
  w systemie klasowo – lekcyjnym w klasach IV – VI.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.

 3. Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godz. 7.45.

 4. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 min., między 3 i 4 lekcją 15 min.

 5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 1. Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się na dwie zmiany (przy dwóch oddziałach):

- I zmiana 7.30 - 12.30,13.00

 • II zmiana 12.30 – 17.30, 18.00.


§ 4

1. Organizacja zajęć dodatkowych:

a) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych,

b) zajęcia dodatkowe organizowane są nieodpłatnie.


§ 5

 1. Szczegółową organizacją nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,
  w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły wice dyrektor szkoły,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.


§ 6

1. Religia jako przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzony dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

 1. życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

 2. uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi,

 3. nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,

 4. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

 5. nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej,

 6. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

 7. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,

 8. nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,

 9. ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym,

 10. ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,

 11. ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę,

 12. uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,

 13. nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania
  i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.


§ 7

 1. Biblioteka szkolna służy:

- realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, rodziców i nauczycieli

- realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły

 • doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela

 • popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

 • popularyzowania wiedzy o środowisku lokalnym i regionie

 • uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia.

 1. Z biblioteki mogą korzystać:

 • uczniowie

 • nauczyciele

 • inni pracownicy szkoły

 • rodzice

 • inne osoby.

O prawach i warunkach korzystania informuje regulamin zatwierdzony uchwałą

Rady Pedagogicznej.

 1. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

 2. korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów klas I – VI oraz oddziałów przedszkolnych:

 • w grupie w oddziale,

 • w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem,

 • spotkań z aktywem czytelniczym i łącznikami klasowymi.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
  i po ich zakończeniu – biblioteka czynna jest od godz. 7.30 – 14.00.

 2. Biblioteka jako miejsce poszukiwania informacji niezbędnych do rozwiązania zadań dla uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów).

 3. Organizacja biblioteki i zadania nauczyciela – bibliotekarza:

 1. organizacja biblioteki obejmuje:

 • lokal i jego wyposażenie- biblioteka posiada jedno pomieszczenie znajdujące się na parterze , wyposażone w podstawowy sprzęt biblioteczny i przeciwpożarowy,

 • finansowanie wydatków z budżetu szkoły,

 • zbiory – biblioteka posiada dokumenty piśmiennicze (wydawnictwa informacyjne, lektury podstawowe i uzupełniające, literaturę popularno –naukową, wybrane pozycje literatury pięknej, podręczniki i programy, czasopisma, podstawowe wydawnictwa
  z psychologii, filozofii, pedagogiki, dydaktyki różnych przedmiotów) oraz dokumenty niepiśmiennicze (płyty, nagrania magnetofonowe, przeźrocza),

 1. zadania nauczyciela bibliotekarza:

 • pedagogiczne obejmują: udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji bibliotecznych, rozmowy z czytelnikami o książkach, inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie, udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych, informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów, prowadzenie różnych form wizualnej propagandy, organizowanie z aktywem różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej,

 • organizacyjne obejmują: gromadzenie zbiorów, ewidencję, opracowanie biblioteczne, konserwacje zbiorów, organizacje warsztatu informacyjnego, organizację udostępnienia zbiorów,

 • współpraca z rodzicami uczniów, z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi organizacjami, poradnictwo na temat wychowania czytelniczego, wymianę materiałów informacyjnych.

 1. Biblioteka jest miejscem kultury i czytelnictwa.

 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:

 • zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,

 • zapewnia środki finansowe,

 • zarządza skontruj zbiorów,

 • zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,

 • zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

 • hospituje i ocenia pracę biblioteki.


§ 8

 1. Szkoła posiada świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły.

 2. Świetlica posiada odrębne pomieszczenie w budynku szkolnym, wyposażone
  w odpowiedni sprzęt techniczny, audiowizualny, muzyczny, komputerowy.

 3. W świetlicy pracuje jeden nauczyciel wychowawca zapewniając opiekę dzieciom od godz. 6.50 do godz. 13.05 lub godz. 6.50 do 14.10 (istnieją przerwy w pracy świetlicy – dzieci na zajęciach lekcyjnych). W zależności od potrzeb (na prośbę rodziców) świetlica czynna jest w godz. 6.50 – 15.00. Opiekę sprawują dodatkowo zatrudnieni nauczyciele wychowawcy.

 4. Świetlica prowadzi zajęcia w dwóch grupach wychowawczych; każda grupa liczy co najmniej 25 uczniów.

 5. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas 0–VI, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych a także sieroty, dzieci z rodzin zastępczych, dowożeni i dojeżdżający.

 6. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.

 7. Praca świetlicy opiera się na:

 • rocznym planie pracy z grupą wychowawczą,

 • ramowym rozkładzie dnia,

 • tygodniowym rozkładzie zajęć,

 1. Dzieci przebywające w świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy.

 2. Świetlica stosuje różne formy pracy, które dostosowane są do wieku, zainteresowań
  i obejmują:

 • zajęcia żywego słowa,

 • zajęcia praktyczno – plastyczne,

 • gry i zabawy komputerowe,

 • gry i zabawy ruchowe,

 1. Nauczyciel wychowawca sprawuje opiekę nad dziećmi dowożonymi w czasie dowozu; dzieci te obowiązuje przestrzeganie regulaminu dowozu.


§ 9

1. Szkoła posiada kuchnię i stołówkę. W kuchni przygotowuje się:

 • śniadanie i ciepły napój dla uczniów finansowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • ciepły napój dla uczniów chętnych z oddziału przedszkolnego i klas I – VI.

2. W stołówce uczniowie mają możliwość wypicia ciepłego napoju oraz spożycia drugiego śniadania.


§ 10

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane:

a) w przypadku zmian przepisów oświatowych,

b) na wniosek co najmniej jednego z organów szkoły przy akceptacji Rady Pedagogicznej.

3. Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

 1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna szkoły.

Statut szkoły został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.11.2000; ze zmianami 22.09.2003.