Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2010 - sesja 4

IV/10

30 grudnia 2010 r.

 

IV/7/10

Zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010

IV/8/10

 

 

Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 – 2013

 

IV/9/10

 

 

Zmiany Uchwały Nr XLIII/290/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

IV/10/10

 

 

Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

IV/11/10

 

 

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011

 

IV/12/10

 

 

Ustalenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031

 

IV/13/10

 

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011

 

IV/14/10

 

 

Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2014

 

IV/15/10

 

 

Zarządzenie wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedli

 

IV/16/10

 

 

Likwidacja Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia

IV/17/10

 

 

Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

IV/18/10

 

 

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski

 

IV/19/10

 

 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Nowa Obra, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz