Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji

30 grudnia 2010 r., o godz.14.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010,
b) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 – 2013,
c) zmiany Uchwały Nr XLIII/290/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
e) budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011:
• odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
• przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO,
• odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,
• przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych
w opiniach komisji stałych, które może być negatywne lub przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach,
• odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
• przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
• dyskusja nad projektem budżetu,
• głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
• głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
• głosowanie uchwały.
f) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2019,
g) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011,
h) uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2014,
i) zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedli,
j) likwidacji Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia,
k) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
l) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Nowa Obra, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad IV sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz