Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Informacja z I sesji Rady Miejskiej 2010

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim VI kadencji nie przyniosła niespodzianek. Przy akceptacji 15 radnych, przewodniczącym został wybrany ponownie Justyn Zaradniak. Funkcję zastępcy przewodniczącego Rady, objął Andrzej Hencel. Nie zmienili się przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej.

Zaszczyt prowadzenia inauguracyjnej sesji, do momentu wyboru nowego przewodniczącego, przypadł radnemu seniorowi Leszkowi Chojnickiemu. Na początku, każdy z radnych otrzymał z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Eugeniusza Walczaka zaświadczenie o uzyskaniu mandatu radnego. Po odczytaniu tekstu przysięgi przez Leszka Chojnickiego, najmłodszy radny Marek Wieczny wywoływał poszczególnych radnych do złożenia ślubowania. Wszyscy radni ślubowali poprzez wypowiedzenie słów „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Nie było niespodzianek związanych z wyborem przewodniczącego Rady. Jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko był Justyn Zaradniak, którego jednogłośnie w tajnym głosowaniu wybrali radni. Podobnie rzecz miała się z wyborem wiceprzewodniczącego. Za jedynym kandydatem Andrzejem Henclem głosowali wszyscy radni. Debiutujący w roli wiceprzewodniczącego podziękował radnym za zaufanie. - Serdecznie dziękuję! Myślę, że ten wybór oceni czas – powiedział.

Burmistrz Maciej Bratborski przedstawił obszerną informację o stanie gminy Koźmin Wielkopolski, uwzględniając w swoim wystąpieniu: finanse, infrastrukturę komunalną, gospodarkę odpadami, szkolnictwo, kulturę, tereny zielone, a także relacje z innymi podmiotami publicznymi i stowarzyszeniami. Następnie radni przyjęli uchwały dotyczące ukonstytuowania się stałych komisji rady. I tak do Komisji Spraw Społecznych weszli: Hieronim Gabryelczyk, Adam Grzelak, Bogdan Jędrzejak, Grzegorz Król, Jarosław Maleszka, Ryszard Perek i Marek Wieczny. W Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych pracować będą: Janusz Burdziąg. Leszek Chojnicki, Wojciech Dykcik,. Jacek Iwański, Henryk Staniewski i Konrad Tomczak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Adam Grzelak, Marek Wieczny, Grzegorz Król i Henryk Staniewski. Przy jednym głosie wstrzymującym się, radnego Marka Wiecznego, Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji: Janusza Burdziąga (komisja budżetowa), Hieronima Gabryelczyka (komisja społeczna) i Adama Grzelaka (komisja rewizyjna). Na zakończenie radny Jarosław Maleszka, w imieniu wszystkich radnych zawnioskował o zwołanie przez przewodniczącego sesji nadzwyczajnej, tuż po sesji inauguracyjnej. Jedynym punktem tej sesji było uroczyste ślubowanie burmistrza Macieja Bratborskiego. Przepisy prawa nakładają, bowiem obowiązek, by ślubowanie burmistrza odbyło się w terminie 7 dni od daty opublikowania oficjalnych wyników wyborów na wójtów i burmistrzów w Monitorze Polskim, na sesji zwołanej przez nowo wybranego przewodniczącego. Tym samym, Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim, z tego obowiązku wywiązała się.


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-19
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz