Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Referat Inwestycji Księgowość Gospodarki Komunalnej
 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (symbol GK)

Kierownik Referatu: Jarosław Ratajczak (Zastępca Burmistrza) – tel. (62) 7219-341

W skład Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wchodzą:
1)    stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji,
2)    stanowisko ds. gospodarki wodnej i zarządu drogami,
3)    stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych,
4)    stanowisko ds. infrastruktury technicznej i porządku,
5)    stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym,
6)    stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej,
7)    stanowisko ds. projektów i inwestycji z udziałem środków europejskich,
8)    stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
2.    Do zadań referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Stanowisko należy w szczególności:
1)    planowanie terenów inwestycyjnych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy,
2)    sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3)    opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4)    wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu   do inwestycji o znaczeniu lokalnym,
5)    uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami,
6)    nadzór nad stanem technicznym, remontowanie, modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu oraz obiektów stanowiących mienie komunalne, w tym zasobu mieszkaniowego,
7)    opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu  miejscowego,
8)    zapewnienie ochrony fizycznej budynków Urzędu,
9)    współpraca ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska w szczególności w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz  o ocenach oddziaływania     na środowisko,
10)    planowanie i obsługa administracyjna inwestycji z udziałem środków europejskich prowadzonych przez Gminę oraz współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem merytorycznie odpowiedzialnym za realizację zadania, w tym przy opracowywaniu SIWZ,
11)    nadzór nad działalnością Spółki Koźmińskie Usługi Komunalne w zakresie eksploatacji, planowania, modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
12)    wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej w przypadku klęski żywiołowej,
13)    realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
14)    umieszczanie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym tabliczek  z nazwami ulic, placów i tablic informacyjnych,
15)    przygotowywanie projektów opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
16)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych lub lokalnych miejskich,
17)    realizacja zadań należących do zarządcy drogi,
18)    współpraca z przewoźnikami w zakresie transportu publicznego osób,
19)    nadzór nad stanem technicznym wiat autobusowych oraz planowanie remontów  i wymian,
20)    nadzór nad utrzymaniem czystości ładu i porządku na drogach,
21)    realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
a)    opracowanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska,
b)    planowanie i realizacja działań w zakresie ochrony poziomu jakości wód,
22)    realizacja ustawy o odpadach,
23)    realizacja ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
23a) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
24)    realizacja ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności wydawanie zezwoleń     na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości., a w przypadku        ich samowolnego usunięcia wymierzanie kar pieniężnych,
25)    opracowywanie zbiorczych sprawozdań inwestycyjnych,
26)    organizowanie i koordynacja zamówień publicznych, współpraca z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w tym zakresie, prowadzenie niezbędnej dokumentacji       z tym związanej oraz ewidencji udzielonych zamówień.
27) realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady  Miejskiej, w tym zakresie,
28)    nadzór i koordynacja utrzymania na terenie miasta i gminy należytego porządku      i czystości,
29)    planowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie robót publicznych i prac interwencyjnych,
30)    organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
31)    organizacja i nadzór nad zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych,                 
32)    zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej (energia elektryczna, oświetlenie, gaz)  oraz nadzór nad eksploatacją i dbałość o jej rozbudowę,
33)    współpraca z Zakładem Gazowniczym w zakresie zaopatrzenia w gaz i rozbudowy sieci,
34)    występowanie do Starosty o zwrot nakładów poniesionych na utrzymanie czystości         i porządku na drogach powiatowych,
35)    wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielone pod budowę dróg,
36)    przedstawianie Burmistrzowi aktów notarialnych celem ewentualnego korzystania           z prawa pierwokupu nieruchomości,
37)    gospodarka gruntami komunalnymi,
38)    wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności,
39)    ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia - zlecanie biegłym,
40)    przygotowywanie propozycji o podwyższeniu opłat rocznych za grunty,
41)    ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd  nieruchomością,
42)    ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej,
43)    zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych ,
44)    realizacja zadań w zakresie najmu lokali i ich sprzedaży,
45)    ewidencja i egzekucja czynszów i innych opłat związanych z eksploatacją mieszkań,
46)    komunalizacja mienia gminnego,
47)    prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
48)    prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania,
49)    koordynacja i współdziałanie z organizacjami sportowymi i turystycznymi, Gminnym Ośrodkiem Sportu w celu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej,    w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
50)    przygotowywanie projektów gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i jego realizacja,
51)    realizacja zadań Gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii,
52)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i naliczanie opłat z tym związanych,
53)    zbieranie informacji na temat funduszy pomocowych oraz innych możliwych do pozyskania przez gminę, przekazywanie ich pracownikom, których zakresu działań dotyczą, m.in. stanowiskom ds. gospodarki wodnej, infrastruktury technicznej i porządku, rolnictwa i ochrony środowiska, oświaty oraz planowania przestrzennego,
54)   opracowywanie wniosków o dofinansowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami oraz Referatem Podatków i Księgowości,
55)   rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
56)    realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia,
57)    udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
58)    prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
59)    realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności:
a)    przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej niezbędnych do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b)    zbieranie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
c)    określenie w drodze decyzji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielami nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)    określenie w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicielom nieruchomości, którzy nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiścili ją w wysokości niższej od należnej,
e)    wystawienie tytułów wykonawczych i prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f)    analiza wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podejmowanie stosownych działań,
g)    opracowanie propozycji do projektu budżetu w zakresie realizowanych na stanowisku zadań.


Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-29
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz