Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o stanie mienia komunalnego

 

Informacja o stanie mienia komunalnego


Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność w postaci środków trwałych na dzień 31.10.2003r. ogółem w kwocie 28.465.048,76 zł o wartości początkowej.

Z tego przypada na:

 • budynki mieszkalne 1.244.839,10 zł

 • budynki administracyjne 1.110.927,87 zł

 • budynki szkolne 7.694.074,01 zł

 • budynki świetlic 569.082,95 zł

 • budynki gospodarcze 320.558,01 zł

 • budynki OSP 868.563,95 zł

 • wiaty autobusowe 133.580,36 zł

 • budynki hydroforni 1.307.671,91 zł

 • wysypisko 387.758,44 zł

 • stacja uzdatniania wody 1.344.312,69 zł

 • sieci kanalizacyjne 1.714.233,15 zł

 • sieci wodociągowe 5.115.472,66 zł

 • basen kąpielowy 496.126,62 zł

 • szamba 40.536,38 zł

 • sieć energetyczna 1.746.516,23 zł

 • drogi nawierzchnie 1.746.516,23 zł

 • ogrodzenia 129.884,05 zł

 • środki transportu 495.835,31 zł

 • maszyny, urządzenia środki techniczne 590.355,11 zł

 • kotły grzejne 88.017,82 zł

 • narzędzia i ruchomości 850.296,09 zł

 • grunty 2.210.983,00 zł


Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.


Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31.10.2003r. wg wartości początkowej 58.183,54 zł.


Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.10.2003 wynoszą 11.124.375,58 zł w tym:

 • modernizacja dróg wiejskich 42.723,60 zł

 • budowa wodociągu we wsi Orla - Klatka 65.896,14 zł

 • modernizacja ulic miejskich 195,06 zł

 • budowa sieci gazowej ul. Wiatraczna, Synoradzkiego, Chełkowskiego 103.234,16 zł

 • remont oświetlenia drogowego Pogorzałki 4.979,10 zł

 • dobudowa oświetlenia Czarny Sad 14.200,00 zł

 • oświetlenie we wsi Wałków 10.814,00 zł

 • oczyszczalnia ścieków Koźmin Wlkp. 10.882.333,52 zł


Miasto i gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. na kwotę 183.857,19 zł.


Należności długoterminowe wynoszą 27.069,52 zł.

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy i jest w ich ewidencji

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe 16.677.582,51 zł

pozostałe środki trwałe 749.796,02 zł

zbiory biblioteczne 51.587,51 zł

wartości niematerialne i prawne 46.437,54 zł

udziały w spółkach 183.857,19 zł


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe 63.083,40 zł

pozostałe środki trwałe 33.621,94 zł

wartości niematerialne i prawne 2.555,00 zł


Gminny Związek Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe 519.470,51 zł

pozostałe środki trwałe 61.485,33 zł

zbiory biblioteczne 254.652,18 zł


Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

środki trwałe 10.360.009,05 zł

wartości niematerialne i prawne 9.191,00 zł


Gmina ma zaciągnięte pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków, kolektora zbiorczego, sal gimnastycznych na kwotę 6.228.000,- zł.


Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

 • zakupiono na własność miasta i gminy zabudowaną zabytkowym wiatrakiem koźlakiem nieruchomość przy ul. Wiatracznej o pow. 762 m² za kwotę 14.100,00 zł,

 • sprzedano niezabudowane działki nr 1355/61 o pow. 1962m², 1355/62 o pow. 935 m², 1355/64 o pow. 5324 m² położone w Koźminie Wlkp. przy ul. Prostej za kwotę 54.510,00 zł.

 • zmodernizowano drogę w Bałym Dworze koszt przedsięwzięcia wyniósł 734.089,61 zł

 • zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 15.496,05 zł

 • zakupiono kocioł c.o. za kwotę 11.770,00 zł.


W roku 2004 planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w kwocie 352.530,00 zł z tego z tytułu:

 • opłat z tytułu użytkowania wieczystego 21.430,00 zł

 • opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania 4.800,00 zł

 • z dzierżawy gruntów komunalnych 35.200,00 zł

 • ze sprzedaży gruntów 25.000,00 zł

 • ze sprzedaży mieszkań 36.000,00 zł

 • z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 230.100,00 zł


Wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego planuje się na kwotę 76.500,00 zł.Informacja sporządzona została 11.12.2003r.

i stanowiła załącznik do projektu budżetu na rok 2004.

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia komunalnego


Wykaz obiektów i gruntów komunalnych

oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania

wg stanu na dzień 31.10.2003 r.


Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

 • - Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m² - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

 • ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 2355 m² - siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • Stary Rynek 22, działka nr 1721 o pow. 455 m² - siedziba Biblioteki Publicznej,

 • ul. Borecka 14, działka nr 1490/11 o pow. 524 m² - siedziba Ośrodka Kultury

 • ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/1 o pow.9720 m², 760/2 o pow.10374m², 761/2 o pow. 8435m² - siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne, Koźmińskiego Klubu Sportowego „Biały Orzeł”, boisko sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,

 • ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 623/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20869m² - Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

 • ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, 723/33 o łącznej pow. 1102 m² - działki wydzierżawione pod wieże telefonii cyfrowych,

 • ul. Południowa - działki nr: 2052/3 o pow. 25011 m², 2052/6 o pow. 1738 m², 2053 o pow.

 • 700 m² - Oczyszczalnia Ścieków, oddana w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

 • ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m² - teren basenu kąpielowego, użytkowany przez Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej.


2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

 • ul. Stęszewskiego działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1518/1, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 28601 m² - budynki szpitalne wraz z gruntami przynależnymi (szpitale oddane w użyczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie),

 • ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3830 m² Przychodnia (oddana w najem   Niezależnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespołowi Lekarzy “Medyk” s.c.),

 • ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m² - pomieszczenia weterynarii (oddane w  najem Spółce Weterynaryjnej).


3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA – zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 • ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m² - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 3,

 • ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m² - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1,

 • ul. Zamkowa działki nr: 1502/2 o pow. 1148 m², 1517/6 pow. 1898 m² - siedziba Przedszkola,

 • ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m² - siedziba Gimnazjum,

 1. PARKI, SKWERY ( ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 • Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m²,

 • Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m²,

 • tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2472 m², działka nr 1218/9 o pow.   474 m², działki nr 1220/5/ 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej pow. 1555 m²,

 • tereny przy ul. Tomaszewskiego - działka nr 2313 o pow. 4438 m² - boisko,

 • teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m²

 • plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m²,

 • tereny zielone przy ul. Dworcowej – działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5o łącznej pow. 11231 m²,

 • teren zielony przy ul. Wierzbowej - działki nr: 700/1, 700/2 o łącznej pow. 2309 m²,

 • skwer przy ul. Chłapowskiego – działka nr 1218/12 o pow. 440 m²,

 • park Przyjaźni Polsko-Holenderskiej przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej   pow. 3583 m²

 • ul. Wierzbowa - działki nr: 723/23 pow. 8205m², 720/6 pow. 5144 m² - grunty zadrzewione przy Stacji Uzdatniania Wody,


5. BUDYNKI MIESZKALNE – administrowane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 • ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m² – 8 lokali mieszkalnych,

 • ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m² – 5 lokali mieszkalnych,

 • ul. Stęszewskiego 1- działka nr 1437/5 o pow. 1112 m² – 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy,

 • ul. Murna 24 – działka nr 1806 o pow. 228 m² – 2 lokale mieszkalne,

 • ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m² – 5 lokali mieszkalnych,

 • ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m² – 5 lokali mieszkalnych,

 • ul. Przyjemskich 20 - działka nr 1824 o pow. 231 m² – 4 lokale mieszkalne,

 • ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m² – 18 lokali mieszkalnych,

 • ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m² – 3 lokale mieszkalne,

 • ul. Borecka 34 - działka nr 487/30 o pow. 804 m² – 4 lokale mieszkalne,

 • ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m² – 8 lokali mieszkalnych,

 • ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m² – 7 lokali mieszkalnych,

 • ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/2 o pow. 652 m² – 3 lokale mieszkalne,

 • ul. Stary Rynek 22 (wykazany w pkt. 1 jako siedziba Biblioteki) – 7 lokali mieszkalnych,

 • ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 5 lokali mieszkalnych

Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane są w najem.


6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

 • działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51173 m²,

 • działki nr: 894, 919, 920, 921, 804 o łącznej pow. 6452 m²,

 • działki nr: 1176/3, 1182/12, 1176/1 o łącznej pow. 48544 m²,

 • działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m²,

 • działki nr: 345, 375 o łącznej pow. 260 m²,

 • działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m², 1258/1 o pow. 380 m²,

 • działka nr 1384 o pow. 3620 m²,

 • działka nr 757 o pow. 3966 m²

Wszystkie w/w grunty wydzierżawione są osobom fizycznym.


7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne,

 • działka nr 2445 o pow. 788 m² - ul. Synoradzkiego,

 • działka nr 2374 o pow. 754 m² ul. Wawrzyńczaka,

 • działka nr 2359 o pow. 208 m² ul. Jana Pawła II,

 • działka nr 2235/2 o pow. 348 m² ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

 • działki nr: 2182/3, 4, 5 i 6 o łącznej pow. 613 m² - ul. Poznańska

b) rezerwa terenu pod budownictwo

 • działka nr 440/4 o pow. 4486m² - rejon ul. Kopernika,

 • działki nr: 439, 440/2 o pow. 4853 m², 441 o pow. 26790 m² - rejon ul. Kopernika i Dworcowej

c) zabudowane nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

 • lokal mieszkalny przy ul. Boreckiej 20 o powierzchni 99,50 m2 wraz z 50% udziału w gruncie o powierzchni 959 m2 (działki nr: 1501/2, 1493/3, 2043/1),

W zarządzie gminy sukcesywnie wydzielane i wykazywane do sprzedaży.8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synoradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Braci Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosa, Stary Rynek, Polna, 25-go Stycznia, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księdza Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna o ogólnej powierzchni 14,4565 ha.


9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 • działki nr: 1355/63, 1355/65, o łącznej pow. 13613 m² - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji ),

 • działka nr 1645/3 o pow. 61 m² (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,

 • działka nr 421/10 o pow. 9865 m² - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody –

 • wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),

 • działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4526 m² - ul. Krotoszyńska teren pod parkingi, droga

 • dojazdowa,

 • działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m² - parking przy ul. Zamkowej

 • działka nr 2063/9 o pow. 762 m² zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej


 1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

 • działki nr: 1966, 1967 o pow. 2415 m², , działka nr 1676/2 o pow. 237 m² (ul. Nowy Rynek i Klasztorna) - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wlkp.

 • działki nr: 419/18, 419/16, 2181/1 o łącznej pow. 970 m² (ul. Tysiąclecia, Poznańska) – Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Koźminie Wlkp.

 • działki nr: 474, 475, 476 o łącznej pow. 11125 m² (ul. Towarowa) -  Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.

 • działka nr 487/26 o pow. 4434 m² (ul. Przemysłowa) – ADPAL

 • działka nr 1183/2, 2301/2, 426/11 o pow. 397 m² (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia) – Energetyka Kaliska S.A.,

 • działka nr 487/48 o pow. 12341 m² (ul. Borecka) - Mech-Rol-Plast

 • działka nr 487/50 o pow. 8647 m² (ul. Borecka) - Bastik

 • działka 1220/1 o pow. 1135 m² (ul. Krotoszyńska) - PPHU BO-MOT

 • działka 1355/56 o pow. 1782 m² (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met

 • działka 1355/36 o pow. 3434 m² (ul. Borecka) - Przedsiębiorstwo Zagraniczne “Compex”

 • działka nr 487/51 o pow. 4887 m² (ul. Borecka) – osoba fizyczna (działalność gospodarcza)

b) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

 • działki nr: 392/3, 394/1, 402/3, 407/1, 389/1, 398/1 o łącznej pow. 1299 m², działki nr: 388/1, 403/1, 419/23, 426/12, 430/5, 431/4 o łącznej pow.18237 m², działka nr 405/3 o pow. 303 m², działka nr 420/3 o pow. 10742 m², działki nr 426/8, 433/3 o łącznej pow. 10340 m² ( rejon ulic: Jana Pawła II, Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego) - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp.

 • działki budowlane w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych o łącznej pow. 2,46 ha.Gmina Koźmin Wlkp.


 1. Borzęcice

 • działki nr: 10, 9/2, 10/1, 11, 89, 16 o łącznej pow. 1,99 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

 • grunty orne użytkowane przez nauczycieli

 • działka nr 3 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe

 • drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha


2.Borzęciczki

 • działka nr 105/1 o pow. 0,71 ha – przedszkole,

 • działka nr 103/3 o pow. 1,57 ha – boisko wiejskie

 • działka nr 105/3 o pow. 0,35 ha – hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

 • działki nr: 17, 26, 102/4, 115/1 o łącznej pow. 5,34 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

 • grunty orne użytkowane przez nauczycieli

 • drogi gminne o łącznej pow. 9,11 ha


 1. Biały Dwór

 • działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska

 • grunt orny wydzierżawiony


 1. Cegielnia

 • działka nr: 52 o pow. 1,44ha – grunt wiejski, świetlica wiejska

 • działka nr 51/2 o pow. 0,83 ha - grunty wiejskie mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 3,12 ha


 1. Czarny Sad

 • działki nr: 183, 184, 185, 186, 187, 188 o łącznej pow. 0,54 ha - działki budowlane,

 • działki nr 12, 43 o łącznej pow. 1,51 ha – grunty szkolne wydzierżawione

 • działki nr 131, 104 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 8,09 ha


 1. Gałązki

 • działki nr 202, 203, 204 o łącznej pow. 1,62 ha – zasób - grunty pod budowę świetlicy wiejskiej,

 • działka nr 273 o pow. 0,17 ha ( udział gminy - 48,7% ) - lokal po przedszkolu - świetlica

 • działki nr 143, 277, 142, 144, 145, 146, 280, 163 o łącznej pow. 1,77 ha - grunty wiejskie mienie

 • wsi

 • działki nr 147, 148, 149 o łącznej pow. 1,36 ha - grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

 • drogi gminne o łącznej pow. 10,18 ha

 1. Gościejew

 • działka nr. 140 o pow. 0,11 ha - świetlica wiejska

 • działka nr 218/2 o pow. 0, 20 ha - nieruchomość zabudowana dwa lokale sprzedane (udział gminy - 26%), jeden w zasobie

 • działki nr 218/1, 221, 89 o pow. 0,38 ha - zasób gruntów w zarządzie gminy

 • działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną,

 • drogi gminne o łącznej pow. 8,87 ha


 1. Józefów

 • działka nr 12/3 o pow. 0,16 ha - świetlica wiejska,

 • drogi gminne o łącznej pow. 7,14 ha,


 1. Kaniew

 • działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,77 ha - grunty pod zabudowę użytkowane rolniczo wydzierżawione

 • działki nr: 135, 135/1, 136 o łącznej pow. 0,44 ha - budynek byłej szkoły podstawowej (obecnie 3 lokale mieszkalne i dwa pomieszczenia do adaptacji na mieszkania), świetlica wiejska

 • działka nr 8 o pow. 1,42 ha - grunt szkolny wydzierżawiony


 1. Lipowiec

 • działka nr 103/4 o pow. 0,36 ha - zasób gruntów,

 • działka nr 144 o pow. 0,34 ha – świetlica wiejska

 • działka nr 58 o pow. 1,95 ha - grunt szkolny użytkowany przez nauczycieli


 1. Mokronos

 • działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2434 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi,

 • działki nr: 75/2, 75/3 o łącznej pow. 1,56 ha - boisko wiejskie, świetlica, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,

 • działki nr: 98/8, 98/9, 108/10, 108/11, 108/12 o łącznej pow. 1,60 ha - zasoby nieruchomości, budynek mieszkalny – 1 lokal,

 • działki nr: 55, 100, 115a, 126 o łącznej pow. 1,22 ha - grunt wiejski mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 5,66ha


 1. Orla

 • działka nr 36 o pow. 0,13 ha (Orlinka) – zasób gruntów,

 • działki nr: 78, 79, 79/2, 79/4, 76 o łącznej pow. 1,74 ha - budynek dawnej szkoły (2 lokale mieszkalne i świetlica) wraz z gruntami przynależnymi,

 • działka nr 217/7 o pow. 0,28 ha - grunt orny wydzierżawiony

 • działka nr 247/3 o pow. 2,0704 ha - wysypisko odpadów komunalnych użykowane przez Spółkę KUK

 • działka nr 159/1 o pow. 0,0585 ha - grunt w użytkowaniu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,

 • działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny wydzierżawiony

 • działka nr 235 o pow. 0,16 ha -nieużytki

 • drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha


 1. Nowa Obra

 • działki nr: 86, 86/1 o łącznej pow. 1,53 ha - grunty szkolne, budynek z lokalem mieszkalnym i świetlicą wiejską, boisko

 • drogi gminne o łącznej pow. 9,83 ha,


 1. Stara Obra

 • działki nr: 36/4, 209, 36/7 o łącznej pow. 1,4110 ha - rezerwa terenu pod budownictwo (grunt wymaga rekultywacji),

 • działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,13 ha - budynek socjalny 4 lokale mieszkalne,

 • działka nr 196 o pow. 0,08 ha - działka budowlana,

 • działki nr: 27, 5, 6a o pow. 3,85 ha – grunty wiejskie mienie wsi

 • działka nr 22/4 o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa,

 • działka nr 37 o pow. 2,91 – grunt szkolny użytkowany przez nauczycieli

 • działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp,

 • drogi gminne o łącznej pow. 15,99 ha


 1. Psie Pole

 • działki nr: m. 1 dz. 55/8, 55/9, 25/5, 55/7 o łącznej pow. 2,66 ha – zasób gruntów użytkowane rolniczo wydzierżawione

 • rowy o łącznej pow. 1,56 ha – w zarządzie gminy

 • drogi gminne o łącznej pow. 1,67 ha – w zarządzie gminy


 1. Pogorzałki Wielkie

 • działki nr: 45/6, 45/7, 45/9 o łącznej pow. 0,6433 ha - działki budowlane, rezerwa terenu pod budownictwo,

 • działka nr 42 o pow. 1,88 ha - grunt wiejski mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 7,95 ha


 1. Sapieżyn

 • działki nr: 21/1, 21, 110 o łącznej pow. 1,23 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne i świetlica, boisko

 • działki nr: 58, 111, 51 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi


 1. Serafinów

 • działki nr: 37/1, 37/15, 37/16, 37/17 o łącznej pow. 2,21 ha - zasób nieruchomości, działka zabudowana wykazana do sprzedaży,

 • drogi gminne o łącznej pow. 8,27 ha


 1. Ludwinów

 • działka nr 38/5 o pow. 0,27 ha – grunt rolny wydzierżawiony


 1. Skałów

 • działki nr: 5/5, 10/2, 11/5, 11/7 o łącznej pow. 1,24 ha - grunty wiejskie,

 • drogi gminne o łącznej pow. 4,31 ha

 1. Staniew

 • działki nr: 161, 162, 161/1 o łącznej pow. 2,39 ha - grunty szkolne, budynek szkoły z lokalem mieszkalnym, świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

 • działki nr: 318, 92 o łącznej pow. 1,54 ha – grunty wiejskie mienie wsi

 • działka 118/5 o pow. 1,7638 ha grunt przeznaczony pod boisko sportowe (w trakcie budowy)

 • drogi gminne o łącznej pow. 20,22 ha


 1. Szymanów

 • działka nr 35/1 o pow. 0,25 ha - świetlica wiejska,

 • drogi gminne o łącznej pow. 7,07 ha


 1. Walerianów

 • działki nr: 6/1, 6/2 o łącznej pow. 2,58 ha – grunt szkolny z lokalem mieszkalnym i świetlicą

 • działka nr 7 o pow. 1,69 - grunt wiejski mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 3,36 ha


 1. Tatary

 • drogi gminne o łącznej pow. 6,24 ha


 1. Wałków

 • działki nr: 25, 58, 58/1 o łącznej pow. 2,24 ha – grunty szkolne z dwoma budynkami użytkowymi,

 • działki nr: 121, 122, 231/1a, 15 o łącznej pow. 3,37 ha – grunt wiejski mienie wsi

 • działka nr 205/3 o pow. 0,58 ha - zasób gruntów rezerwa terenu pod budownictwo

 • działki nr: 52/3 o pow. 0,26 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha - ujęcie wody, hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

 • drogi gminne o łącznej pow. 13,16 ha


 1. Wrotków

 • działki nr: 170, 170/1, 200 o łącznej pow. 2,03 ha – grunty szkolne, Przedszkole z lokalem mieszkalnym, grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

 • działka nr 209/16 o pow. 1,02 ha - budynek mieszkalny 5 lokali, park, nieużytki, 

 • działki nr: 209/23, 77a/7 o łącznej pow. 3,4999 ha - boisko, świetlica wiejska, remiza OSP, rezerwa terenu pod budownictwo,

 • drogi gminne o łącznej pow. 14,46 ha


 1. Wyrębin

 • działki nr: 54, 54/1 o łącznej pow. 1,20 ha – grunty szkolne, budynek szkolny, świetlica wiejska,

 • działka nr 110/1 o pow. 1,96 ha – grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

 • działka nr 27 o pow. 1,43 ha - grunt wiejski mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 10,01 ha


 1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

a) Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,10 ha - osoba fizyczna,

b) Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Telekomunikacja Polska S.A.,

c) Wrotków działka nr 209/14 o pow. 0,0824 ha - osoba fizyczna, działka 295 pow. 0,10 ha GS “SCh” Koźmin Wlkp.

d) Gościejew działka nr 231/2 o pow. 0,07 ha - Koźmińska Spółdzielnia Mleczarska,

e) Lipowiec działka nr 146/1 o pow. 0,6715 ha - osoba fizyczna
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-15
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz