Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2010 nabor glowny ksiegowy GOS

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim

Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/,

 2) kandydat spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość problematyki samorządowej.

2. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przepisów o klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości, prawa zamówień publicznych, znajomość kodeksu pracy

3. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, programu BESTIA oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu.

4. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

5. Umiejętność pracy w zespole.

6. Mile widziany staż pracy w księgowości budżetowej.

7. Znajomość kodeksu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1/ prowadzenie rachunkowości jednostki, 2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3/ wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 4/ wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 5/ opracowywanie projektów planów finansowych, 6/ opracowywanie wyników finansowych, sprawozdań i analiz wykonania budżetu Ośrodka 7/ prowadzenie kontroli wstępnej, bieżącej i następnej w zakresie rachunkowości i finansów publicznych, 8/ opracowywanie procedur prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości 9/ prowadzenie spraw kadrowych

Wymagane dokumenty: - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dyplom ukończenia uczelni, oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, - dokument potwierdzający staż pracy w księgowości, - oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe , - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska 21, 6 października 2010 r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu do Ośrodka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim ”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 21 września 2010r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim mgr Sławomir Gruchała


Data dodania dokumentu: 2010-09-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz