Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2010 oferta obligacje komunalne

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXXIV/238/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz zasad ich zbywania, nabywania i zakupu, zapraszamy do przedstawienia przez Bank oferty w celu wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych. Szczegółowe zasady związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji zostały określone w cytowanej powyżej uchwale.

1.   Zgodnie z treścią Uchwały, obligacje zostaną wyemitowane w roku 2010, środki pieniężne z obligacji powinny być dostępne w terminie do 15 maja 2010 r.

2.    Wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych dokonany zostanie po porównaniu ofert złożonych na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Jedynym kryterium wyboru jest cena (prowizja + koszty marży).

3.     Do formularza załącza się oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

4.     Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 02.04.2010 r. do godziny 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.(pokój nr 8) – ul. Stary Rynek 11 w kopertach z dopiskiem: „Emisja obligacji komunalnych”, lub przesłać pocztą  do dnia 02.04.2010 r. (decyduje data wpływu) na adres Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63 – 720 Koźmin Wlkp., z dopiskiem – „Emisja obligacji komunalnych”.

5.     Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy Oferenci.

6.      W formularzu ofertowym w pozycji „łączny koszt obligacji” należy wpisać sumę kwot: prowizji (wynagrodzenia Agenta emisji), oprocentowania ustalonego jako suma stawki WIBOR 6M na dzień 02.03.2010r., tj. 4,25 % oraz marży proponowanej przez Agenta emisji (ustalenie stawki WIBOR 6M na dzień 02.03.2010 r. ma jedynie charakter techniczny i ma na celu zobrazowanie łącznych kosztów dla wyboru oferty najkorzystniejszej).

7.      Oferta złożona na formularzu stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

8.      Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

9.      Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem..

10.    Informacja o sytuacji finansowej gminy zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w zakładce „Ogłoszenia , informacje , konkursy ”

Załączniki:

1.Formularz oferty cenowej [kliknij]

2.Oświadczenie oferenta [kliknij]

3.Uchwała Rady Miejskiej o emisji obligacji komunalnych [kliknij]

4. Budżet 2010 r. [kliknij]

5.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2010 rok [kliknij]

6. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

7. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. na 2010 r. z dnia 11.01.2010  [kliknij]

8. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. na 2010 r. z dnia 26.11.2009 r. [kliknij]

9. Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej [kliknij

10. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON [kliknij

11. Budżet 2009 r. [kliknij]

12.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. [kliknij]

13. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2009 r. [kliknij]  

14. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 5.12.2008 r. [kliknij]

15. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 5. 12.2008r. [kliknij]

16. Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok [kliknij

17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2008r. [kliknij]

18. RB - 27 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za rok 2009 [kliknij] , [kliknij]

19. RB - 28 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za rok 2009 [kliknij] , [kliknij] , [kliknij] , [kliknij]

20. RB - 27 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za rok 2008 [kliknij] , [kliknij

21. RB - 28 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za rok 2008 [kliknij] , [kliknij], [kliknij] , [kliknij

22. RB - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2008 r. [kliknij

23. RB - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2009 r. [kliknij]

24. RB - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do 31. 12. 2008 r. [kliknij]

25. RB - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do 31. 12. 2009 r. [kliknij]

26. Zbiorczy bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2008 r. [kliknij]

27. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach, stan na dzień 31.12.2009r. [kliknij

28. Prognoza dochodów, wydatkow oraz długu miasta i gminy Koźmin Wlkp. w latach 2009 - 2015 [kliknij]

29. Prognoza długu gminy Koźmin Wielkopolski w latach 2010-2018 [kliknij

30. Sprawozdanie RB - N 2009 [kliknij]

31. Sprawodnanie RB - N 2008 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2010-03-05
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-03-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz