Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2010 nabor na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

Wymagania niezbędne:

    1/ obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa,

        o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach                    samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać         zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem         określonym w przepisach o służbie cywilnej/,

    2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    3/ wykształcenie średnie administracyjne lub ekonomiczne,

    4/ kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo                  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    5/ nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

    1/ znajomość problematyki samorządowej, instrukcji kancelaryjnej, kpa,

    2/ umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, oraz programów               do  obsługi poczty elektronicznej i internetu,

    3/ umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,

    4/ umiejętność pracy w zespole,

    5/ preferowane wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne.

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       Udzielanie informacji osobom wchodzącym do Urzędu Miasta i Gminy dotyczących m.in. :

1)      wskazania biura i pracownika kompetentnego do załatwienia danej sprawy,

2)      sposobu załatwienia sprawy, w tym wydanie druku, którego wypełnienie jest konieczne, a w razie potrzeby jego wypisanie.

2.       Przyjmowanie i rozdział korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

3.       Przygotowanie korespondencji do wysyłki.

4.       Obsługa centrali telefonicznej.

5.       Przyjmowanie pism sądowych.

6.       Udzielanie informacji ogólnych o mieście i gminie Koźmin Wielkopolski.

7.       Rozliczanie rozmów telefonicznych z telefonów Urzędu Miasta i Gminy oraz  obciążanie za rozmowy prywatne.

 

Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni       praw
 publicznych.

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ul. Stary Rynek 11, biuro nr 10 do 15 marca 2010 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko spraw kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego”.

 

Koźmin Wielkopolski, dnia 3 marca 2010r.                                                                                

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Maciej Bratborski


Data dodania dokumentu: 2010-03-03
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz