Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XV sesji Rady Miejskiej

XV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbyła się 30 czerwca 2004r. Podczas sesji przyjęto uchwały w następujących sprawach:
a) zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2004. Do budżetu wpisano kwoty przyznanych promes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę drogi gminnej Wrotków - Skałów oraz drogi biegnącej w Koźminie Wlkp. ulicami: Wiatraczną, Chełkowskiego i Synoradzkiego (łącznie 566.478,77zł). Dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, opłat za umieszczenie reklam oraz wpłat za przyłącza do wodociągów (łącznie 45.095zł) przeznaczono na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego gminnego mieście gminnego gminie.
b) uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Program analizuje obecną sytuację oraz określa kierunki działań w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, odpadami, ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem.
c) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z  organizacjami pozarządowymi. Program określa zasady, zakres i formy współpracy w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego.
d) odwołania i powołania Skarbnika Gminy Koźmin Wielkopolski. Ze stanowiska Skarbnika odwołano Marię Żak z uwagi na przejście na emeryturę. Na stanowisko Skarbnika powołano Marię Maleszkę.
f) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Stawki opłat za 1 dzień zajęcia pasa drogowego (rozumianego również jako zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny) na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:
1/ za przeprowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 powierzchni - 1,00 zł
2/ za umieszczenie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 rzutu poziomego obiektu - 10,00 zł
3/ za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,50 zł
4/ za utrudnienia w ruchu: zajęcie częściowe jezdni powyżej 20% - 4,00 zł, zajęcie całkowite jezdni - 8,00 zł .
Stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń: w obszarze niezabudowanym - 2,00 zł, w obszarze zabudowanym - 5,00 zł, na obiektach mostowych - 10,00 zł.
Powyższe stawki opłat rocznych stosuje się w roku, w którym urządzenia infrastruktury zostały umieszczone w pasie drogowym. Opłat nie nalicza się od umieszczonych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
e) nadania numeru "1" Szkole Podstawowej w Borzęciczkach. Nadanie numeru wynika z prowadzenia w Borzeciczkach drugiej szkoły podstawowej przez Powiat Krotoszyński w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
f) wydzierżawienia zbiornika wodnego. Postanowiono wydzierżawić na okres 20 lat oczko wodne - nieużytek położony w miejscowości Psie Pole o pow. 0,40 ha koźmińskiemu Kołu Łowieckiemu "Dzik". Wyrażono zgodę na zwolnienie Koła z czynszu w zamian za łowieckie zagospodarowanie i  utrzymanie terenu.
g) zbycia nieruchomości gruntowej. Rada wyraziła zgodę na zbycie działki nr 487/46 o pow. 1,23ha położonej przy ul. Boreckiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - firmy Mech-Rol-Plast.
h) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Budżet programu zwiększono o kwotę 21.240zł z przeznaczenie na dofinansowanie wypoczynku dzieci oraz działalność profilaktyczną, a także działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.