Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XII sesji Rady Miejskiej

W dniu 23.01.2004r. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu na 2004rok. Przyjęty budżet zakłada dochody w kwocie 14.938.048zł (o 26.500 więcej niż zakładał budżet na rok 2003). W kwocie tej uwzględnione są dotacje przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 668.894 subwencja ogólna z budżetu państwa, która planowana jest w wysokości 7.210.743zł.
Natomiast wydatki budżetu przyjęto na poziomie 13.053.048,-zł. powiększone o spłatę kredytów w wysokości 1.885.000,- zł., co łącznie daje kwotę 14.938.048,-zł. (minimalnie wyższą od poziomu wydatków planowanych na 2003r.).
Fakt, że na lata 2004 i 2005 przypadają spłaty najwyższych rat kredytów zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków , kolektora ścieków oraz sal gimnastycznych przy Gimnazjum spowodował, że w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano tylko te budowy dróg, które objęte były wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Unii Europejskiej SAPARD oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Są to:
- droga Wrotków - Skałów oraz droga w Koźminie Wlkp. biegnąca ulicami Chełkowskiego, Synoradzkiego i Wiatraczną. Koszt ich budowy ma wynieść 1.143.546,- zł, z czego spodziewany zwrot z Funduszu SAPARD miałby wynieść 566.479,- zł.
- drogi: Staniew - Staniew Odbudowanie, w Kaniewie i Starej Obrze (ul. 40-lecia) oraz część drogi Sapieżyn - Orla. Gmina ma pokryć koszty ich budowy w 60% (158.848,- zł ), a pozostałe 40% ma pochodzić z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Rada przyjęła również uchwały w sprawie nabycia na własność gminy pawilonu handlowego w Orli oraz zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej właśnie tym pawilonem. Uchwały służą rozwiązaniu sytuacji prawnej, w której gmina jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się pawilon, będący własnością GS. Wobec zainteresowania zakupem tejże nieruchomości przyjęcie uchwał było jedynym rozwiązaniem umożliwiająca jej sprzedaż. Sprzedaż ta nastąpi w drodze przetargu.
Ponadto na sesji przyjęto sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady w roku 2003 oraz plany ich prac na rok 2004.
Informacja z XII sesji Rady Miejskiej