Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XI sesji Rady Miejskiej

XI sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 grudnia. Przyjęto na niej uchwały w następujących sprawach:
- zatwierdzenia Planu Finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2004r. Plan zakłada wpływy z tytułu opłat za korzystanie środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska w wysokości 55.000zł. Środki te w oparciu o art. 406 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczono m.in. na edukacje i propagowanie działań ekologicznych, realizację zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, urządzanie terenów zielonych oraz opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami, które gmina zobowiązana jest przyjąć do 30 czerwca 2004r.
- obniżenia wysokości wskaźnika procentowego ograniczającego wysokość dodatku mieszkaniowego. Na mocy nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych ich wypłata z dniem 1 stycznia 2004r. stała się zadaniem własnym gminy i w całości obciąża budżet gminy. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy Rada postanowiła skorzystać z ustawowej możliwości zmniejszenia wysokości wskaźnika procentowego ograniczającego wysokość dodatku. Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego nie będzie mogła przekraczać 50% (a nie jak dotychczas - 70%) wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego mieszkania lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej.
- utworzenia i przyjęcia statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Związek, który zamierza tworzyć 12 gmin za główne zadanie stawia sobie podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska, przede wszystkim gospodarcze wykorzystywanie odpadów i ścieków albo skuteczne ich unieszkodliwianie czy likwidację. Utworzenie Związku ma umożliwić realizację wspólnego przedsięwzięcia - wybudowania zakładu utylizacji odpadów oraz uzyskanie na ten cel środków z Funduszy Unii Europejskiej.
- zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2003. Do budżetu wprowadzono dodatkowe środki m.in. z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej (30.815zł), refundacji przez Wojewodę Wielkopolskiego kosztów budowy oświetlenia ulicy Boreckiej (106.033zł) oraz dofinansowania zakupu i montażu wagi samochodowej wraz z osprzętem na wysypisku odpadów komunalnych w Orli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" (14.000zł). Ponadto dokonano przesunięć w celu urealnienia dochodów i wydatków w związku z tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wpłaciła w terminie środków z Funduszu SAPARD stanowiących częściowy zwrot kosztów poniesionych na budowę drogi Koźmin Wlkp. - Biały Dwór. Środki te wpłynąć mają dopiero w 2004r.
Informacja z XI sesji Rady Miejskiej