Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z X sesji Rady Miejskiej

Dziesiąta sesja Rady Miejskiej odbyła się 12 grudnia 2003r. i miała charakter podatkowy - głównym jej punktem było przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2004r. Przedstawiają się one następująco:
Podatek rolny - średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego (ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na poziomie 34,57zł/q) obniżono do kwoty 33,50zł/q.
Podatek leśny - średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego ustalono na poziomie 54,00zł za 1m3.

Podatek od nieruchomości:
1/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,36zł,
2/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,41zł,
3/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,88zł,
4/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49zł,
5/ od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,27zł,
6/ od budowli - 2% ich wartości,
7/ od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,42 zł,
8/ od 1m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,06zł

Podatek od posiadania psów - stawka roczna wynosić będzie 10 zł za każdego psa. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca roku podatkowego - pobiera się połowę stawki. Podatek jest płatny bez wezwania do 15 maja lub w ciągu 14 dni od nabycia psa.
Wpłat podatku od posiadania psów można dokonać: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,, w Oddziale PKO BP, w Agencji PKO przy ul. Boreckiej. Inkasentami podatku od posiadania psów z terenu wsi ustalono sołtysów.
Uwaga: Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatku od psów nie pobiera się jedynie:
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych    (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
- od osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo    domowe _ od jednego psa,
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw    rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.

Podatek od środków transportowych - tegoroczne stawki podatku podniesiono o 3,5%. Wyjątkiem są stawki podatku dla 5 kategorii pojazdów, dla których podwyżka musiała być wyższa, aby osiągnąć stawkę minimalną wyznaczoną przez Ministra Finansów.

Opłata targowa - dzienne stawki opłat targowych od osób i jednostek dokonujących sprzedaży na targowisku w roku 2003 będą wynosić:
1/ przy sprzedaży: płodów rolnych z samochodu, przyczepy, wozu - 10,00 zł, 2/ przy sprzedaży płodów rolnych i pozostałych towarów sprzedawanych ze straganów od jednego stanowiska - 20,00 zł,
3/ przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego, roweru - 5 zł,
4/ przy sprzedaży wieńcy i kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 30 zł.

Stawki opłat za usługi komunalne
Nowe określenie stawek wiąże się z faktem, że w ramach dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska system pomiaru odpadów w metrach sześciennych zastąpiono systemem wagowym. Nowe stawki uwzględniają również zwiększenie kosztów utrzymania wysypiska, m.in. ze względu na konieczność częstszych pomiarów monitoringowych składowanych odpadów i wzrost opłaty odprowadzanej do Urzędu Marszałkowskiego. Duży wpływ na wzrost opłat ma również mniejsza niż planowana ilość składowanych odpadów, w sytuacji, gdy znaczna część kosztów funkcjonowania wysypiska ma charakter stały. Ustalono następujące stawki:
1) odbiór odpadów w workach foliowych:
a) dużych - 4,02zł / sztukę
b) małych - 2,09zł / sztukę
2) składowanie na wysypisku:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów z targowiska, odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, odpadów wielkogabarytowych - 136,07zł / tonę
b) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, osadów z klarownika wody, innych nie wymienionych odpadów z uzdatnialni wody - 134,90 zł / tonę
c) gleby, ziemi, kamieni, innych odpadów nie ulegających biodegradacji, odpadów z betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego - 10zł / tonę
d) odpadów posegregowanych, surowców wtórnych (szkło, plastik, papier, metal) - bezpłatnie
e ) zużytych opon - 200zł / tonę
3) odbiór ścieków dowożonych na oczyszczalni - 3,50zł / m3
Do powyższych stawek doliczany jest podatek VAT. Stawki te wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Rada zmieniła ustalone w 2000r. stawki opłat pobieranych za umieszczanie reklam na placach i budynkach stanowiących własność miasta i gminy. Od 1 stycznia 2004r. obowiązywać będą następujące stawki:
1/ opłata jednorazowa wnoszona w chwili ustawienia reklamy w wysokości 120zł za 1m2reklamy,
2/ opłata roczna wnoszona do 15 marca każdego roku w wysokości 150zł za 1m2 reklamy

Ostatnimi uchwałami wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości w miejscowości Gałązki oraz gotowość nabycia od Zakładu Doskonalenia Zawodowego części gruntu wraz z budynkiem hali produkcyjnej sąsiadującej ze Szkołą Podstawową.