Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z VI sesji Rady Miejskiej

W dniu 29 kwietnia odbyła się VI sesja Rady Miejskiej. Sesja miała charakter absolutoryjny. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2002, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże sprawozdaniu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2002r.
Następnie Rada przyjęła uchwały w sprawach:
- wygaśnięcia mandatu radnej Hanki Sikory. Uchwała wynika z wejścia w życie zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego,
- dofinansowania kosztów zakupu specjalistycznych średnich samochodów strażackich dla jednostek OSP z terenu gmin Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2003-2007. Na mocy specjalnego porozumienia przez 5 lat każda z 5 gmin Powiatu przeznaczy w budżecie po 20.000 zł, co dzięki zabezpieczeniu pozostałej kwoty przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP pozwoli na zakup w każdym roku 1 samochodu. Kolejność, w jakiej samochody przypadną poszczególnym gminom ustalona zostanie w drodze losowania,
- używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym. Uchwała ogranicza używanie materiałów pirotechnicznych wyłącznie do dnia 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Poza tymi dniami dopuszcza się używanie materiałów pirotechnicznych wyłącznie przez organizatorów imprez masowych i innych, jeśli poinformują oni pisemnie Burmistrza o planowanej eksploatacji materiałów co najmniej 3 dni wcześniej.
- uzgadniania i umieszczania reklam oraz tablic informacyjnych na terenie miasta i gminy. Wszelkie reklamy oraz tablice mogą być ustawiane lub zawieszane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza oraz zatwierdzeniu ich treści. Uchwałę stosuje się również do reklam i tablic już istniejących, lecz nie uzgodnionych z Burmistrzem Miasta i Gminy.