Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
2009 przetarg sprzedaż koparko - ładowarki

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ogłasza przetarg ustny publiczny, nieograniczony

na sprzedaż koparko-ładowarki

 

marki Ostrówek K162 z przeznaczeniem do prac ziemnych nr rejestracyjny KZC 5577                dop. do ruchu na drogach. Rok  produkcji 1988.

Specyfika maszyny roboczej:  zamontowany specjalny osprzęt koparko-ładowarkowy             o napędzie hydraulicznym na pojeździe silnikowym – ciągniku rolniczym marki URSUS       C-360.

Ważność badań technicznych dopuszczenia do ruchu – 18.02.2011r.

Rodzaj zainstalowanego silnika gł/pojemność/moc -    Disel / 3120cm3 / 38,2 kW

Podstawowe parametry sprzętu – pojemność łyżki-czerpaka koparki – 0,18 m3 ,

                                                      ładowarki – od 300-500 kg w zależności od kat. Gruntu

 

Cena wywoławcza brutto 13.724,00 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2009 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy      Koźmin Wielkopolski. ul. Stary Rynek 11 w sali sesyjnej.

2. Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniach 19 i 20.10.2009 r.,             w godz. 10.00-14.00 w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska 21 na terenie Koźmińskich     Usług Komunalnych Sp. z o.o.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.370,00 zł.     Wadium można wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin     Wielkopolski      codziennie w godz. 8.00-15.30 oraz w dniu przetargu do godz.10.00 lub        przelewem         na konto Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 72 1020 2267 0000 4402 0004     2374.

    Licytanci, którzy wpłacili wadium w formie przelewu, zostaną dopuszczeni do udziału

    w przetargu pod warunkiem wpływu wadium na konto bankowe sprzedawcy – Urzędu        Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski najpóźniej w przeddzień przetargu. Potwierdzenie         dokonania przelewu należy okazać organizatorowi przetargu.

4. Wadium złożone przez nabywcę w gotówce lub przelewem ulega zaliczeniu na poczet ceny     sprzedaży.

5. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

    - licytant, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub        nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

    - licytant nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w umowie kupna-sprzedaży,

    - żaden z licytantów nie zaofiaruje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej       przedmiotu przetargu.

6. Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone     bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone

    w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu.

7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia      przetargu        lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego sprzętu.

    Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Odbiór zakupionego mienia odbywa się siłami     i środkami własnymi nabywcy.

9. W przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w umowie        kupna-sprzedaży, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania,      dokonując potrącenia z zapłaconej ceny kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia za      każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w odbiorze. Jeżeli kara umowna przewyższy uiszczoną      cenę nabycia, przedmiot umowy przechodzi na majątek Gminy Koźmin Wielkopolski.     10.Szczegółowe informacje można uzyskać  w Koźmińskich Usługach Komunalnych Sp.              z o.o. tel. 62 72 16 751 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00                          lub w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski te. 62 72 19 341.  

 

 

                                                                                                            


Data dodania dokumentu: 2009-10-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz