Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Nabór na stanowisko pomocnicze - sekretarki w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy

Dyrektor Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko  pomocnicze – sekretarka  w wymiarze 1 etat 

1.       Nazwa jednostki:
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.
63-720 Koźmin Wlkp. ul. Kopernika 1 tel./fax: 62 7210 729;

e-mail:gimnazjumkozmin@interia.pl

2.       Nazwa stanowiska: sekretarka

3.       Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy

4.       Miejsce wykonywania pracy:

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

5.       Rodzaj umowy: umowa o pracę. 

 Wymagania niezbędne:

    1/ obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa,   o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  

        /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada

        potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem  określonym w przepisach o służbie

        cywilnej/,

    2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    3/ wykształcenie średnie maturalne – ekonomiczne lub administracyjne

    4/ kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    5/ nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość problematyki oświatowej, kodeksu pracy.
2.Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu, znajomość obsługi wprowadzania danych do
 Systemu Informacji Oświatowej SIO,  programu Hermes.

3.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych. 
4.Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań, dobrej organizacji pracy.
5.Samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

6. Komunikatywność. 
7.Mile widziany staż pracy w administracji oświatowej.

  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,

- przepisywanie korespondencji,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów,

  wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich, zaświadczeń i odpisów,

  prowadzenie ich ewidencji,

- wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,  programu Hermes.

-   odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,

-          przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp,

-          dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych ,

jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu zespołu, pracowników, uczniów i rodziców,

-          wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,

-           po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentacji, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny + CV,                                                                                                       - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,   świadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni prawpublicznych,                                                                                                                               -  zgoda kandydata
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 16 października 2009 r. na adres: Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy,   ul. Kopernika 1, 63-720 Koźmin Wlkp. w godzinach pracy sekretariatu, w dni robocze,

( decyduje data wpływu do Gimnazjum) w zamkniętej kopercie z dopiskiem
"Nabór na stanowisko sekretarki".

Dalszy tok postępowania:

Do przeprowadzenia analizy dokumentów aplikacyjnych i wstępnej selekcji kandydatów zostanie powołany „Zespół oceniający”, który po przeprowadzeniu wstępnej oceny przedłoży propozycję dotyczącą kandydatów spełniających wymogi formalne i na tej podstawie nastąpi:

a.             ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

b.             ocena i wybór kandydatów pod względem merytorycznym i zakwalifikowanie ich do kolejnego etapu naboru, rozmowy kwalifikacyjnej,

c.   selekcja końcowa kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym przewidywany jest sprawdzian umiejętności praktycznych,

  1. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru oraz wskazanie najlepszego kandydata lub kandydatów na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór

  2. podjęcie decyzji przez dyrektora o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

f. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., oraz na tablicy informacyjnej w budynku Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.,  

  1. otwarcie ofert odbędzie się – 20.10.2009 r. o godz. 10.00

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych osoby zakwalifikowane do tego etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru

nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

mgr Arkadiusz Zmyślony

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-10-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-08
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz