Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2009 rokowania na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących zbycia niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. :

1. działka nr 209/33 o powierzchni  1009 m² położona w Wrotkowie  w ewidencji gruntów Rola kl. IIIa, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 23754.  Brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Na powyższą nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego.

Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła  21.740,00 zł brutto

Na sprzedaż powyższej nieruchomości ogłoszono trzy przetargi zakończone wynikiem negatywnym,  pierwszy 25.09.2008 r., drugi 25.11.2008r., trzeci  17.04.2009r.

2. działka nr 218/5 o powierzchni  1000 m² położona w Gościejewie  w ewidencji gruntów Rola kl. IVb, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 24289.  Brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Na powyższą nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego.

Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła  16.982,00 zł brutto

Na sprzedaż powyższej nieruchomości ogłoszono dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym,  pierwszy 9.01.2009 r., drugi 17.04. 2009 r. oraz rokowania w dniu 24.07.2009r.

3. działka nr 196 o powierzchni  800 m² położona w Starej Obrze, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 22448 w ewidencji gruntów Rola kl. V i VI.  Brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Sąsiednie działki zabudowa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła 11.760,80 zł brutto

4. działka nr 27/1 o powierzchni  1043 m² położona w Starej Obrze, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 29427, w ewidencji gruntów nieużytek.        W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego w symbolu Mj – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła  9.003,60 zł brutto

5. działka nr 27/2 o powierzchni  3557 m²położona w Starej Obrze, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 28251, w ewidencji gruntów nieużytek. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego w symbolu Mj – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła  30.719,60 zł brutto

Na sprzedaż działek w Starej Obrze ogłoszono dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym, pierwszy 10.06.2009r. drugi 31.08.2009r.

Wykazane do sprzedaży działki są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Rokowania zostaną przeprowadzone w Urzędzie MiG Koźmin Wlkp. – pokój nr 25       w dniu 06 listopada 2009 r.:

- na nieruchomość z punktu 1 o godz. 11.30,

- na nieruchomość z punktu 2 o godz. 12.00,

- na nieruchomość z punktu 3 o godz. 12.30,

- na nieruchomość z punktu 4 o godz. 13.00,

- na nieruchomość z punktu 5 o godz. 13.30,

Celem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ustala się zaliczkę, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 03 listopada 2009r. do godz. 15.00 w wysokości :

- na nieruchomość z punktu 1 kwota 2.100,00 zł,

- na nieruchomość z punktu 2 kwota 1.700,00 zł,

- na nieruchomość z punktu 3 kwota 1.200,00 zł,

- na nieruchomość z punktu 4 kwota    900,00 zł,

- na nieruchomość z punktu 5 kwota 3.000,00 zł.

            Z nabywcami ustalonymi podczas rokowań zostaną zawarte umowy sprzedaży. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia.  W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.

            Zgłoszenia udziału w rokowaniach, na każdą nieruchomość oddzielnie,  należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 03 listopada 2009r, do godz. 15.30. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkowi rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

            Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.  

Koźmin Wlkp. dnia 28.09.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-09-29
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-02
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz