Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2009 przetarg osrodek w skalowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Koźmin Wielkopolski: Budowa ośrodka kulturalno - rekreacyjnego w Skałowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ośrodka kulturalno - rekreacyjnego w Skałowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa ośrodka kulturalno - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Skałowie. Polegać będzie na budowie budynku usługowego w konstrukcji drewnianej, ogrodzenia zabezpieczającego,nawierzchni utwardzonych dla ruchu kołowego,w tym parkingów
i placu gospodarczego, nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego wraz z ławkami parkowymi,placu zabaw, nawierzchni trawiastych,w tym boiska sportowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Wymagana wpłata wadium w wysokości 10 000zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
e) wykonali co najmniej jeden budynek użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
Sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia - nie spełnia.

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

b) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich charakterystyki wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, umowy)

d) kopie uprawnień budowlanych poszczególnych kierowników (branża budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·       1 - Cena - 93

·       2 - Doświadczenie za wykonanie obiektu w konstrukcji drewnianej - 7

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 153565 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009

Załączniki:

SIWZ -[kliknij

Opis techniczny  budowlany - [kliknij], elektryczny - [kliknij], sanitarny - [kliknij]

Kosztorysy budowlany - [kliknij], elektryczny - [kliknij], sanitarny - [kliknij]

Specyfikacja techniczna: budowlana - [kliknij], elektryczna -[kliknij], sanitarna -[kliknij]

Rysunki: nr 1 - [kliknij], nr 2 - [kliknij], nr 3- [kliknij], nr 4 -[kliknij], nr 5 - [kliknij], nr 6 - [kliknij], nr 7 - [kliknij]

Rysunki techniczne

Rys. 1 - konstrukcja dachu [kliknij]

Rys.2 - rzut dachu [kliknij]

Rys.3 - rzut przyziemia [kliknij]

Rys.4 - przekroj A -A [kliknij]

Rys.5 - rzut fundamentów [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2009-09-14
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-02
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz