Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2009Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Koźmin Wielkopolski: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem higieniczno - sanitarnym, salą dydaktyczną, łącznikiem do istniejącej szkoły wraz z przebudową strefy wejściowej budynku w miejscowości Koźmin Wlkp. dz. nr 1631.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 26.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 40000zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie przesłanek art. 24 ustawy oraz którzy:

 a) mają do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone w tym: co najmniej jedna osoba na stanowisku kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika robót wodociągowo-kanalizacyjnych w branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika robót elektroenergetycznych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie robót elektroenergetycznych o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Osoby te winny legitymować się ważnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

 b) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali co najmniej jedną salę gimnastyczną z zapleczem o całkowitej powierzchni zabudowy co najmniej 600 m2. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 200 000zł.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

d) posiadają wstępne porozumienie zawarte pomiędzy partnerami stwierdzające, że wszyscy partnerzy będą łącznie i solidarnie prawnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy dotyczącej wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego i że Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla
i w imieniu każdego z osobna i wszystkich Partnerów oraz stwierdzający że za wykonanie wspomnianej wyżej Umowy, włącznie z płatnościami odpowiedzialny będzie Partner Wiodący, ponadto wszyscy partnerzy będą zobowiązani do pozostania w umowie wspólnego działania przez cały okres realizacji zamówienia. (w przypadku składania oferty wspólnej) 2. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły : spełnia - nie spełnia..

·      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

b) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich charakterystyki wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, umowy)

d) kopie uprawnień budowlanych poszczególnych kierowników (branża konstrukcyjno-budowlana, instalacyjno-inżynieryjna, elektroenergetyczna) wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 284076 - 2009; data zamieszczenia: 19.08.2009

SIWZ [kliknij]

Kosztorys ofertowy budowlany [kliknij]

KOsztorys ofertowy zmiana [kliknij]

Kosztorys ofertowy elektryczny [kliknij]

Kosztorys ofertowy sanitarny [kliknij]

Specifikacja techniczna oraz rysunki [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2009-08-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-09
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz