Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

Dyrektor Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. ogłasza nabór
na stanowisko referenta do spraw obsługi administracyjnej na 1 etat

 

Wymagania niezbędne: 

 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada     potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 3. wykształcenie średnie maturalne, 
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość problematyki oświatowej.
 2. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu.
 3. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Mile widziany staż pracy w administracji oświatowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, 
 • przepisywanie korespondencji, 
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów, 
 • odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe, 
 • przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, 
 • dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych ,jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu zespołu, pracowników, uczniów i rodziców,
 • wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły, 
 • po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentacji, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 • świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni, 
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 19 sierpnia do 02 września 2009r. na adres: Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy,   ul. Kopernika 1, 63-720 Koźmin Wlkp.( decyduje data wpływu do Gimnazjum) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta do spraw /obsługi administracyjnej/".

Dyrektor Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. mgr Arkadiusz Zmyślony

 


Data dodania dokumentu: 2009-08-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-08-19
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz