Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze

Uwaga: karty informacyjne i formularze udostępniane są w formacie PDF.
Jeśli nie posiadasz programu od przeglądania - pobierz z prawej kolumny.

Referat Podatków i Księgowości

1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij]

2. Podatek rolny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

3. Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

4. Podatek leśny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

5. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

7.Podatek od nieruchomości – odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze :
- odroczenie podatku –
[kliknij]

- rozłożenie na raty podatku – [kliknij]

- odroczenie zaległości podatkowych – [kliknij]

- rozłożenie na raty zaległości podatkowych – [kliknij]

- informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegajacych się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  - [kliknij]

- informacja podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis - [kliknij]

- oświadczenie dla rolnika - [kliknij]

8. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości – umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek od zaległości podatkowej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze:
- umorzenie zaległości podatkowej –
[kliknij]

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowej – [kliknij]

- informacja przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy publicznej -[kliknij]

- informacja o stanie majątkowym [kliknij]
- protoków opisu warunków gospodarczych gospodarstwa rolnego (konieczny tylko przy umorzeniu zaległości podatkowej) –
[kliknij]

9. Podatek rolny od osób fizycznych – udzielenie ulgi inwestycyjnej, żołnierskiej, z tytułu zakupu ziemi

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze:
- ulga inwestycyjna – [
kliknij]

- ulga żołnierska – [kliknij]

- ulga z tytułu zakupu ziemi – [kliknij]
10. Podatek rolny od osób prawnych – udzielenie ulgi inwestycyjnej lub z tytułu zakupu ziemi

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze:
- ulga inwestycyjna –
[kliknij]

- ulga z tytułu zakupu ziemi – [kliknij]

11. Zaświadczenie o użytkach rolnych

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

12. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej
Karta informacyjna –
[kliknij]

Formularz – [kliknij]

13. Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków lub stwierdzające stan zaległości

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

14. Zaświadczenie o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego przedkładane w kancelarii notarialnej

Karta informacyjna – [kliknij] Formularz – [kliknij]

15. Podatek od środków transportowych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

- oświadczenie dla rolnika o posiadaniu naczep - [kliknij]16. Podatek od środków transportowych – odroczenie i rozłożenie na raty podatku i zaległości podatkowej

Karta informacyjna – [kliknij] 
Formularze:
- odroczenie podatku –
[kliknij]

- rozłożenie na raty podatku – [kliknij]

- odroczenie zaległości podatkowych –[kliknij]

- rozłożenie na raty zaległości podatkowych – [kliknij]

- informacja przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy publicznej - [kliknij]

17. Podatek od środków transportowych – umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze:
- umorzenie zaległości podatkowej –
[kliknij] 

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowej – [kliknij]

- informacja przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy publicznej [kliknij]

18. Podatek od posiadania psów

Karta informacyjna – [kliknij]

19. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta informacyjna - [kliknij]

formularz [kliknij]

20. Zwrot nadpłaconego podatku

formularz [kliknij]

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


1. Zameldowanie na pobyt stały
Karta informacyjna
–[kliknij] Formularz – [kliknij]

2. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Karta informacyjna
–[kliknij] , Formularz – [kliknij]

3. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego na podstawie decyzji administracyjnej
Karta informacyjna –
[kliknij]

4. Pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące
Karta informacyjna –
[kliknij]
Formularze:
- zgłoszenie pobytu czasowego – [
kliknij]
- wymeldowanie pobytu czasowego – [
kliknij]

5. Pobyt czasowy trwający poniżej trzech miesięcy
Karta informacyjna – [
kliknij]

6. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
Karta informacyjna – [
kliknij], Formularz – [kliknij]

7. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Karta informacyjna – 
[kliknij], Formularz – [kliknij]

8. Wydanie dowodu osobistego
Karta informacyjna – 
[kliknij] , Formularz – [kliknij]

9. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Karta informacyjna – [
kliknij], Formularze – [kliknij]

10. Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
Karta informacyjna – [
kliknij], Formularz – [kliknij]

11. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
Karta informacyjna – [
kliknij], Formularz – [kliknij]

12. Udzielenie informacji ustnej lub pisemnej o przedsiębiorcach
Karta informacyjna – [
kliknij],

13. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Karta informacyjna –
[kliknij], Formularz – [kliknij]

14. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach handlu detalicznego i gastronomicznych
Karta informacyjna –
[kliknij]
Formularze :
- wniosek o wydanie zezwolenia -
[kliknij]

- oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - [kliknij]

15. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Karta informacyjna –
[kliknij] , Formularz – [kliknij]

16. Zaświadczenie z akt dowodów osobistych
Karta informacyjna –
[kliknij]


Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej


1. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacja celu publicznego
Karta informacyjna –
[kliknij]

Formularze:
- ustalenie warunków zabudowy – [
kliknij]
- ustalenie lokalizacji celu publicznego –
[kliknij]

2. Podział nieruchomości
Karta informacyjna –
[kliknij]

3. Dodatek mieszkaniowy
Karta informacyjna – [
kliknij], Formularz – [kliknij]

4. Zajęcie pasa drogowego
Karta informacyjna –
[kliknij] ,  Formularz – [kliknij]

5. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Karta informacyjna –
[kliknij]  Formularz – [kliknij]

6. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów
Karta informacyjna
[ kliknij] ,

Formularz – [kliknij]

7. Uzgodnienie treści i miejsca umieszczenia reklamy lub tablicy informacyjnej na gruntach i obiektach nie stanowiących własności miasta i gminy
Karta informacyjna –
[kliknij]

8. Umieszczenie reklamy lub tablicy na gruncie, ogrodzeniu lub budynku stanowiącym własność miasta i gminy
Karta informacyjna –
[kliknij]

9. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Karta informacyjna –
[kliknij]

10. Zezwolenie w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Karta informacyjna –
[kliknij]

11. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Karta informacyjna –
[kliknij]

12. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Karta informacyjna –
[kliknij]

13. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Karta informacyjna –
[kliknij], Formularz – [kliknij]

14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karta informacyjna -[kliknij] Formularz [kliknij]


Urząd Stanu Cywilnego


1. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym
Karta informacyjna –
[kliknij]

Formularze:
- wniosek o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – [
kliknij]
- wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa – [
kliknij]

2. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Karta informacyjna –
[kliknij]

 Formularz – [kliknij]

3. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Karta informacyjna – 
[kliknij]

4. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
Karta informacyjna –
[kliknij]

5. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Karta informacyjna –
[kliknij]

Formularz – [kliknij]

6. Uzupełnienie akt stanu cywilnego
Karta informacyjna –
[kliknij] 

7. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Karta informacyjna
–[kliknij] Formularz - [kliknij]

8. Wpis do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Karta informacyjna –
[kliknij]

9. Oświadczenie o uznaniu dziecka
Karta informacyjna –
[kliknij]

10. Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Karta informacyjna – 
[kliknij]

 Formularz –[kliknij]


11. Rejestracja zgonu
Karta informacyjna –
[kliknij]

Formularz – [kliknij]


Referat Oświaty

1. Stypendium szkolne
Karta informacyjna – [
kliknij], Formularze – [kliknij]

2. Zasiłek szkolny
Karta informacyjna – [
kliknij], Formularze – [kliknij]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2007-12-31
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz